Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost

Svoje znanstveno-raziskovalno delo fakulteta usmerja v reševanje izzivov današnje družbe na področju javnega zdravja, ki so posledica naglega tehnološkega razvoja in sodobnega načina življenja, ter na zdravje posameznika in skupnosti. Sodoben način življenja, ki ga zaznamujejo zmanjšana gibalna aktivnost, slabe prehranjevalne navade ter druge značilnosti nezdravega vedenjskega sloga (stres, pitje alkohola, kajenje itd.) v splošnem predstavlja visoko tveganje za razvoj številnih kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB). Te so resen zdravstveni in družbeni problem razvitega sveta, saj zmanjšujejo kakovost življenja, delazmožnost aktivne populacije ter skrajšujejo življenjsko dobo in povzročajo velike posredne in neposredne stroške. Kar 80 % primerov KNB pripisujejo nezdravemu življenjskemu slogu, ki bi jih lahko s preventivnim delovanjem preprečili (Svetovna zdravstvena organizacija World health organization, 2009).

Z vidika zdravja posameznika in skupnosti si fakulteta prizadeva za oblikovanje in analizo učinkovitosti različnih interdisciplinarnih pristopov za celostno obravnavo posameznikov, subpopulacij in populacij ter pripravo strateških načrtov za uvedbo učinkovitih intervencij s področja prehrane, zdravega življenjskega sloga, vodenja kroničnih bolezni, višanja kakovosti življenja ipd. S širjenjem nabora pomembnih ugotovitev prispeva novo znanje k razumevanju razvoja kroničnih nenalezljivih bolezni in k identifikaciji dejavnikov tveganja ter k strateškim načrtom preventive pri različnih starostnih skupinah, s čimer je omogočen sinergijski prenos pred-kliničnega znanja za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva regije in širše.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete se torej osredotoča na področja zdravstvene nege, prehrane, dietetike in gibanja ter na področje temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanosti.

Raziskovalci so vključeni v raziskovalno skupino UP FVZ 2413-001, ki trenutno združuje 44 raziskovalcev in strokovnih / tehničnih sodelavcev.

Skladno s Strategijo področja izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela UP Fakultete za vede o zdravju za obdobje 2018 – 2021 so aktivnosti na področju znanstveno-raziskovalnega dela fakultete usmerjene v pripravo matičnega raziskovalnega programa, ki bi ga financirala ARRS, z akronimom »ZDRAV« (Z-združeni ukrepi na podlagi; D-diete, gibanja in zdravstvene vzgoje za; R-različna življenjska obdobja z; A-aktivnostmi za; V-varovanje zdravja, z namenom okrepitve znanstveno-raziskovalne uspešnosti raziskovalcev fakultete in z namenom vzpostavitve interdisciplinarne skupine, ki bi raziskovala in razreševala skupni cilj z različnih vidikov. Potencialni vpliv bo tako varovanje zdravja populacije v različnih življenjskih obdobjih (otroci in mladostniki, aktivna populacija, starostniki), razvoj znanosti in stroke na področju dietetike, aplikativne kineziologije, zdravstvene nege, fizioterapije ter združevanje več znanstvenih in strokovnih disciplin (dietetika, zdravstvena nega, kineziologija, naravoslovne vede, medicina). Na podlagi rezultatov raziskovalnega programa bo moč, v okviru strokovnih srečanj in s pomočjo medijev, vplivati na večjo ozaveščenost splošne populacije o zdravih vedenjskih navadah in možnostih preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni pri vseh starostnih skupinah.

Fakulteta sodeluje v več raziskovalnih programih in projektih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno in razvojno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), v različnih domačih raziskovalnih projektih sofinanciranih iz nacionalnih sredstev (programi različnih ministrstev) in mednarodnih raziskovalnih projektih sofinanciranih iz programov čezmejnega sodelovanja, iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in drugih finančnih instrumentov.

Raziskovalni programi

U

Raziskovalni in razvojni projekti

Mednarodni projekti

Študentski projekti

Raziskovalna oprema

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

E-središče za sledenje in zmanjševanje športnih poškodb v Sloveniji (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Vpliv ketonskih estrov na športno učinkovitost pri različnih tipih prehranjevanja (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

EU MENU Slovenija – Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije – LOT2 (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami (Bilateralni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

J4-7608 Obvladovanje kontaminacije piščančjih trupov z bakterijami iz rodu Campylobacter v klavniškem okolju (Temeljni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Z2-7257 Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti (Podoktorski projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

V4-1085 Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (CRP projekt)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

J3-2277 Kombinacija elektrogenske imunske terapije z interlevkinom-12 in obsevanjem za zdravljenje eksperimentalnih tumorjev (Temeljni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

J3-2218 Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov (Temeljni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

L3 – 0129 Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze (Aplikativni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Nadgradnja programa Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov (Temeljni projekt ARRS)

J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo (Temeljni projekt ARRS)

Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti (Lastno financiran projekt)

M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (CRP projekt)

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov (Temeljni projekt ARRS)

Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-ZDA: Proučevanje gibalnega nadzora izbranih delovnih nalog s ciljem ergonomskih in kinezioloških ukrepov pri bolečini v spodnjem delu hrbta (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Nov izdelek za prehrano telesne aktivne populacije (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)

ŠOLSKI LONEC – Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (Nacionalni projekt)

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)

INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-HRV: Šolsko pohištvo kot dejavnik tveganja za razvoj bolečine v spodnjem delu hrbta: biomehansko vrednotenje in predlog oblikovne izboljšave (Bilateralni projekt ARRS)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (Nacionalni projekt)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

SURFUNCTI Kontrolirano strukturiranje in funkcionalizacija površin sodobnih biomedicinskih titanovih zlitin za ortopedske vsadke – Controlled surface structuring and surface functionalisation of advanced biomedical titanium alloys for orthopaedic implants (MNT-ERA.NET II)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

EATMOT Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

INTEGRA “Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje” (INTERREG SLO-ITA 2014-2020)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ALMICROBHOL – EFFECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION ON GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN ADULTS (ERAB GRANT)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

CO.N.S.E.N.SO: »COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety« (Model of care for elderly in Alpinespace)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

EP4Bio2Med European network for development of electroporation-based technologies and treatments – Acronym (COST action)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

TRAFOON – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation (EU 7th Framework Programme)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

TRANS2CARE (INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Implementation Of Nurse Professional Competence Scale in Nursing profession in Croatia and Slovenia (Bilateral project SLO-CRO)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

VALCER Waste recovery: potential of using the cherry core (EU PROJ/IPV/ID&I/00)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

BENEFITS: Better and more Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills (ERASMUS+)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

4STEPS: 4STEPS for Healthy Babies, Healthy Families, Healthy Nations (ERASMUS+)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PreconNet: PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education (ERASMUS+)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

DIG-IT: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (ERASMUS+)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

DeMoPhaC: Development of a model for nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care” (ERASMUS+)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: SMILJ – OKARAKTERIZACIJA SMILJA IN PROUČEVANJE UČINKOV PRODUKTOV SMILJA NA OKSIDATIVNI STRES IN VNETJE

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: ZdravDIH – INTEGRALNO DIHANJE ZA SPODBUJANJE VZORCEV ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: HIPDY – RAZVOJ IN VALIDACIJA MOBILNEGA MERILNEGA SISTEMA ZA MIŠIČNO ZMOGLJIVOST KOLKA

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: OKOUČINKOVIT – PRIPRAVA MODELA ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: PONO – RAZVOJ PLATFORME NAMENJENE ZMANJŠEVANJU POŠKODB NOGOMETAŠEV

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: ESPOS – E-SREDIŠČE ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH POŠKODB V SLOVENIJI

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: SMOOTHIE ZA ZDRAVJE

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: SAMOKATETERIZACIJA, INTEGRATIVNI RAZVOJ PRIPOMOČKA

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: FONDA – KULINARIČNI NASVETI ZA PRIPRAVO RIB NA ZDRAV NAČIN IN KUHARSKI RECEPTI ZA RIBOGOJNICO FONDA

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: SRCE – NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA SLOGA SRČNO-ŽILNIH BOLNIKOV

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: LEPA – IZDELAVA MODELA SPODBUJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TELESNE AKTIVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: GLINDEX – RAZVOJ IN TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV S PRIMERNIM GLIKEMIČNIM INDEKSOM ZA BOČNIKE Z DIABETESOM

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: KREPKO – VPLIV UŽIVANJA KEFIRJA NA KAZALNIKE METABOLNEGA SINDROMA

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: MEDEX – UČINKI MATIČNEGA MLEČKA NA SISTEMSKO VNETJE

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: SACYC – IZOBLIKOVANJE SMERNIC ZA PREPREČEVANJE POŠKODB MED KOLESARJENJEM

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: ČILI – ANALIZA ČILI PAPRIK IN OMAK

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: DIETA – VPLIV NIZKO OGLJIKOHIDRATNE PREHRANE NA KAZALNIKE ZDRAVJA

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: GibKoP – HOLISTIČNI PRISTOPI K AKTIVNEMU IN ZDRAVEMU STARANJU: GIBALNA IN KOGNITIVNA AKTIVNOST TER PREHRANA

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: FUNKCIONAL – MOŽNOST UPORABE KORISTNIH ZAVRŽKOV HRANE IN ODPADKOV PRIMARNE PREDELAVE ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: ŽIVSLOG – VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE MLADIH ŠPORTNIKOV

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

ŠIPK: PROZ-SIPO – PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

PKP: PROICECREAM – RAZVOJ IN TESTIRANJE SLADOLEDA Z DODATKOM PROBIOTIČNIH MIKROBNIH KULTUR