Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost

Svoje znanstveno-raziskovalno delo fakulteta usmerja v reševanje izzivov današnje družbe na področju javnega zdravja, ki so posledica naglega tehnološkega razvoja in sodobnega načina življenja, ter na zdravje posameznika in skupnosti. Sodoben način življenja, ki ga zaznamujejo zmanjšana gibalna aktivnost, slabe prehranjevalne navade ter druge značilnosti nezdravega vedenjskega sloga (stres, pitje alkohola, kajenje itd.) v splošnem predstavlja visoko tveganje za razvoj številnih kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB). Te so resen zdravstveni in družbeni problem razvitega sveta, saj zmanjšujejo kakovost življenja, delazmožnost aktivne populacije ter skrajšujejo življenjsko dobo in povzročajo velike posredne in neposredne stroške. Kar 80 % primerov KNB pripisujejo nezdravemu življenjskemu slogu, ki bi jih lahko s preventivnim delovanjem preprečili (Svetovna zdravstvena organizacija World health organization, 2009).

Z vidika zdravja posameznika in skupnosti si fakulteta prizadeva za oblikovanje in analizo učinkovitosti različnih interdisciplinarnih pristopov za celostno obravnavo posameznikov, subpopulacij in populacij ter pripravo strateških načrtov za uvedbo učinkovitih intervencij s področja prehrane, zdravega življenjskega sloga, vodenja kroničnih bolezni, višanja kakovosti življenja ipd. S širjenjem nabora pomembnih ugotovitev prispeva novo znanje k razumevanju razvoja kroničnih nenalezljivih bolezni in k identifikaciji dejavnikov tveganja ter k strateškim načrtom preventive pri različnih starostnih skupinah, s čimer je omogočen sinergijski prenos pred-kliničnega znanja za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva regije in širše.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete se torej osredotoča na področja zdravstvene nege, prehrane, dietetike in gibanja ter na področje temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanosti.

Raziskovalci so vključeni v raziskovalno skupino UP FVZ 2413-001, ki trenutno združuje 44 raziskovalcev in strokovnih / tehničnih sodelavcev.

Skladno s Strategijo področja izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela UP Fakultete za vede o zdravju za obdobje 2018 – 2021 so aktivnosti na področju znanstveno-raziskovalnega dela fakultete usmerjene v pripravo matičnega raziskovalnega programa, ki bi ga financirala ARRS, z akronimom »ZDRAV« (Z-združeni ukrepi na podlagi; D-diete, gibanja in zdravstvene vzgoje za; R-različna življenjska obdobja z; A-aktivnostmi za; V-varovanje zdravja, z namenom okrepitve znanstveno-raziskovalne uspešnosti raziskovalcev fakultete in z namenom vzpostavitve interdisciplinarne skupine, ki bi raziskovala in razreševala skupni cilj z različnih vidikov. Potencialni vpliv bo tako varovanje zdravja populacije v različnih življenjskih obdobjih (otroci in mladostniki, aktivna populacija, starostniki), razvoj znanosti in stroke na področju dietetike, aplikativne kineziologije, zdravstvene nege, fizioterapije ter združevanje več znanstvenih in strokovnih disciplin (dietetika, zdravstvena nega, kineziologija, naravoslovne vede, medicina). Na podlagi rezultatov raziskovalnega programa bo moč, v okviru strokovnih srečanj in s pomočjo medijev, vplivati na večjo ozaveščenost splošne populacije o zdravih vedenjskih navadah in možnostih preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni pri vseh starostnih skupinah.

Fakulteta sodeluje v več raziskovalnih programih in projektih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno in razvojno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), v različnih domačih raziskovalnih projektih sofinanciranih iz nacionalnih sredstev (programi različnih ministrstev) in mednarodnih raziskovalnih projektih sofinanciranih iz programov čezmejnega sodelovanja, iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in drugih finančnih instrumentov.