Slovenske univerze so dne 9. 3. 2016 podpisale Sporazum o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami. Sprejet je bil tudi Postopek za izvajanje sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami.

V okviru programa nacionalne mobilnosti lahko študent del rednih študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, na kateri je redno vpisan, opravi v sorodnem študijskem programu ene od drugih treh univerz. Mobilnost ne sme biti krajša od treh mesecev in ne daljša od 12 mesecev, ovrednotena pa mora biti z najmanj 15 ECTS na semester.

Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

  • so zaključili najmanj prvi letnik študija na prvi ali drugi stopnji;
  • bodo imeli v času izmenjave status študenta na matični univerzi.

Vnaprej dogovorjene študijske obveznosti, ki jih študent uspešno opravi na drugi univerzi, se študentu v celoti priznajo na matični univerzi. 

Pri izmenjavi študentov podpisnice med seboj ne poračunavajo stroškov, razen kadar študent plačuje šolnino na domači instituciji po veljavnem ceniku šolnin in prispevkov. Zaračunavajo se lahko stroški, kot so izdaja študentske izkaznice, stroški četrtega ali nadaljnjih izpitov pri istem predmetu, stroški komisijskih izpitov in ostali stroški, ki se zaračunavajo v skladu s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij za tekoče študijsko leto.

Univerze izmenjajo prijave študentov do 31. maja za zimski semester in 30. novembra za letni semester.

Študent odda prijavo na članici svoje matične univerze (tj. univerze, na kateri je vpisan), in sicer do 15. maja za zimski semester in do 15. novembra za letni semester. Prijava vključuje prijavni obrazec (prijavo oz. prošnjo za izmenjavo), študijski sporazum in potrdilo o opravljenih izpitih (matične univerze).

Dostopnost