Vpis v dodiplomski študij

Vse informacije o razpisu za vpis in oddaji prijave za vpis v študijskem letu 2020/21 bodo objavljene naknadno.

ROKOVNIK PRIJAVNO-SPREJEMNIH POSTOPKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

 Aktivnost  Rok 
 Objava Razpisa za vpis  31. 1. 2020
 Informativni dnevi  petek, 14. 2. 2020 ob 10h in 15h, in sobota, 15. 2. 2020, ob 10h
 PRVI PRIJAVNI ROK  od 12. februarja do 18. marca 2020
 Rezultati 1. prijavnega roka  do 24. julija 2020
 VPIS SPREJETIH KANDIDATOV 1. PRIJAVNEGA ROKA  od. 27. julija do 17. avgusta 2020
 DRUGI PRIJAVNI ROK  od 20. do 28. avgusta 2020
 Rezultati 2. prijavnega roka  do 24. septembra 2020
 VPIS SPREJETIH KANDIDATOV 2. PRIJAVNEGA ROKA  od 24. do 30. septembra 2020

 

INFORMATIVNI DAN

Informativni dnevi za vpis v dodiplomski študij v letu 2020/2021 bodo potekali na sedežu UP FVZ v petek, 14. februarja 2020 ob 10.00 in 15.00 ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 10.00.

V dislocirani enoti Nova Gorica bo informativni dan za študijski program Zdravstvena nega v petek, 14. februarja 2020 ob 10.00.

 

VPISNA MESTA

V razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest za vpis v 1. letnik, posebej za redni in posebej za izredni študuj za sledeče kategorije kandidatov za vpis.

Prosta mesta v 2. prijavnem roku (22. 8. do 29. 8. 2019)

 UP Fakulteta za vede o zdravju Redni študij Izredni študij
 Aplikativna kineziologija 2 28
 Fizioterapija 0 12
 Prehransko svetovanje – dietetika 11 17
 Zdravstvena nega Izola 0 31
 Zdravstvena nega Nova Gorica 13 /

 

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije

Na vpisna mesta se prijavijo kandidati, ki so: 

  • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
  • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
  • tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezident Republike Slovenije za davčne namene
Vpisna mesta za vpis v višji letnik:
  • Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pogojih za hitrejše napredovanje)  znan z objavo razpisa. 
  • Drugi prijavni rok za vpis v višji letnik znan z objavo razpisa.

Vpisna mesta za vpis v višji letnik visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu.

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov:

– ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 2004 (t.i. bolonjski študijski programi) ali

– v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem programu.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante
  • Prvi prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante znan z objavo razpisa.
  • Drugi prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante znan z objavo razpisa.

Študenti, ki želijo študirati vzporedno, pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ v razpisu navedenih rokih.

Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda. Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na matičnem visokošolskem zavodu predložijo najkasneje do vpisa.

Za vpis v 1. letnik vzporednega študija za Slovence in EU državljane ni predvideno plačilo šolnine za redni študij.

Diplomanti se lahko prijavijo na vpisna mesta za redni študij le na mesta za diplomante, za izredni študij pa lahko tudi v prvem in drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik, in sicer na način in v rokih iz točke I. razpisa. Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ v zgoraj navedenih rokih. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo diplomo (fotokopijo dokumenta, kot opisano v prvem odstavku VII. točke razpisa) in potrdilo o opravljenih izpitih. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec.

Prijava

Visokošolska prijavno-informacijska služba (VPIS UP) vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v dodiplomske študijske programe UP in izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji na Univerzi na Primorskem. 

VPIS UP lahko kontaktirate na e-naslov vpis@upr.si ali na telefonski številki 05/ 61 17 630 in 05/ 61 17 631. 

Prijava v dodiplomske študijske programe poteka preko spletnega portala eVŠ

Način prijave – Prva prijava

Kandidati lahko oddajo v prvem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.

Način prijave – Druga prijava

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.

Če se kandidat prijavlja:

1.) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe (naslov se izpiše v levem zgornjem kotu obrazca) tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko skupnih določb razpisa za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2.) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe  – naslov se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave.

Kot pravočasna se upošteva pod točko:

1 – prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2 – prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavni informacijski službi (v prvem in drugem prijavnem roku) do zaključka prijavnega roka. V prvem prijavnem roku do 8. marca 2017, v 2. prijavnem roku do 4. septembra 2017. 

Vpis v dodiplomske študijske programe UP Fakutete za vede o zdravju poteka preko spleta
  • Sprejeti kanidadati v prvem prijavnem roku prejmejo vabilo k vpisu do 25. julija 2018. Vpis poteka preko spleta od 26. julija do 14. avgusta 2018
  • Sprejeti kandidati v drugem prijavnem roku prejmejo vabilo k vpisu do 24. septembra 2018. Vpis poteka preko spleta od 25. do 28. septembra 2018.