Poslanstvo in vizija

Nagovor dekana

Spoštovani!

Dobrodošli na spletnem mestu Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, za katerega verjamem, da vas bo pritegnilo in da boste našli informacije, ki jih iščete.

Fakulteta za vede o zdravju je že v prvih desetih letih svojega delovanja postala nacionalno in mednarodno prepoznavna izobraževalna in raziskovalna članica Univerze na Primorskem, ki predstavlja kakovosten center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja.

Glavno poslanstvo Fakultete je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju zdravstvene nege, prehranskega svetovanja – dietetike in aplikativne kineziologije ter temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno in razvojno delo na področju zagotavljanja in ohranjanja zdravja.

V ospredju dodiplomskih študijskih programov Zdravstvena nega, Prehransko svetovanje – dietetika in Aplikativna kineziologija  je predvsem njihova aplikativna razsežnost, ki se prenaša neposredno iz akademske sfere v družbeno okolje. Pri tem ima pomembno vlogo praktično usposabljanje študentov v delovnem okolju, ki jim na eni strani nudi dragocene izkušnje za opravljanje bodočega poklica, na drugi strani pa predstavlja pomembno vez med fakulteto in lokalnim okoljem. Na podiplomskih študijskih programih pa se študentje srečajo s poglobljenimi vsebinami, ki jih nadgrajujejo s samostojnim strokovnim in raziskovalnim delom.

S sodelavci Fakultete za vede o zdravju si prizadevamo, da bi študenti tudi po zaključku izobraževanja ostali povezani s Fakulteto in se radi vračali, saj je v poklicih za katere izobražujemo, izjemno pomembno vseživljenjsko izobraževanje, ki ga Fakulteta v zadnjih letih intenzivno razvija in nadgrajuje s sodobnimi, zanimivimi in privlačnimi vsebinami tudi za širšo zainteresirano strokovno in laično javnost.

Fakulteta za vede o zdravju je tako prostor, kjer se teoretična znanja takoj odražajo v praktičnem okolju, zato ni naključje, da je njen slogan »Življenju dodajamo znanje!«.

Vabim vas, da nas obiščete in se sami prepričate.

Življenju dodajte znanje!

Dekan

izr. prof. dr. Nejc Šarabon

Poslanstvo

 

Odgovorno in s trajno skrbjo za kakovost izobražujemo s področja dietetike, fizioterapije, kineziologije in zdravstvene nege.

Kot povezana skupnost sodelavcev različnih strok z zavezanostjo k raziskovalni in razvojni odličnosti ustvarjamo nova znanja.  Prenašamo jih v izobraževanje, vseživljenjska usposabljanja, storitve in nova sodelovanja ter s tem prispevamo k reševanju sodobnih družbenih izzivov na področju zdravja.

Z mediteransko srčnostjo povezani z domačim in mednarodnim okoljem ŽIVLJENJU DODAJAMO ZNANJE.

 

Vrednote

 

 • KAKOVOST

Kakovost živimo. Smo dobro organizirani, zato vrednotimo, načrtujemo, izvajamo in spremljamo. Ker nam je mar, smo pri opravljanju svojega dela odgovorni in zanesljivi. S tem upravičujemo zaupanje deležnikov, ki vedo, da bo ne glede na vse naše delo pravočasno in dobro opravljeno. Prepoznavamo priložnosti za izboljšave in jih na poti neprestanega razvoja fakultete tudi udejanjimo.

 • ZNANJE

Verjamemo, da je znanje ključna vrednota za uravnotežen razvoj družbe. Predano in zavzeto ustvarjamo novo znanje ter se nenehno izobražujemo. Bogate izkušnje ter najnovejša dognanja znanosti in stroke prenašamo na mlajše generacije ter druge vedoželjne posameznike.

 • RAZVOJ

Z reševanjem aktualnih izzivov na študijskem in raziskovalnem področju skrbimo za osebnostno in strokovno rast zaposlenih in študentov. Svoje poslanstvo podpiramo z nenehnim razvojem novih študijskih programov in vključevanjem v raziskovalne projekte.

 • DOBRI MEDSEBOJNI ODNOS IN SODELOVANJE

Odprta in spoštljiva komunikacije je naše vodilo, dobri medosebni odnosi in ustvarjalno delovno okolje pa njen najboljši učinek. Vsak član tima šteje. Zato pri timskem delu častimo različna znanja, izkušnje, pristope, talente in osebnostne lastnosti. S spoštljivim pristopom in strpnostjo spodbujamo zaposlene in študente k uresničevanju njihovih potencialov, v domačem in mednarodnem okolju pa v duhu medsebojnega povezovanja vzpostavljamo številna partnerstva.

 • CILJNA USMERJENOST IN ZAVZETOST

Na temelju prepoznanih potreb in priložnosti si zastavljamo jasne cilje ter najdemo učinkovite poti za njihovo doseganje. Predano in zavzeto vztrajamo na poti ter s ponosom pokažemo in delimo svoje dosežke.

 • ODZIVNOST

Spreminjajočim se zahtevam okolja in potreb študentov se sproti prilagajamo in nenehno izboljšujemo študijski proces. Prožnost je naša vrlina tudi na področju raziskovanja: prepoznavamo priložnosti in potrebe družbe ter se nanje odzivamo s samostojnimi in partnerskimi projektnimi prijavami.

 • DRUŽBENA ODGOVORNOST

S prepoznavanje in upoštevanjem potreb ter interesov lokalnega in širšega družbenega okolja organiziramo in se aktivno vključujemo v različne projekte za promocijo skrbi za zdravje. Z znanstveno-raziskovalnimi izsledki ponujamo ter soustvarjamo smernice za boljše zdravje posameznika in celotne družbe. Smo ekološko ozaveščen kolektiv, zato skrbimo za ločevanje odpadkov in povečano elektronsko poslovanje. V skrbi za karierni razvoj perspektivnih študentov prispevamo sredstva v štipendijski sklad.

Vizija 2024

 

Smo povezan, zaupanja vreden tim zadovoljnih, motiviranih in pripadnih sodelavcev. S pomočjo vzpostavljenega sistema za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks zagotavljamo visoko strokovnost in kakovost našega dela.

Izvajamo vseh 11 akreditiranih študijskih programov in ohranjamo njihovo polno zasedenost. Povečali smo delež prve želje študentov za vpis v naše študijske programe.

Imamo lasten raziskovalni program s področja zdravja.

Povečali smo prihodke iz naslova znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter število strokovnih in znanstvenih objav.

Smo močno vpeti ter prepoznavni v mednarodnem in lokalnem okolju.

Strategija

 

Dokument Strategija za področje izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela UP FVZ za obdobje 2018-2021 predstavlja razvojno usmeritev UP FVZ v naslednjem obdobju ter obvezo študentov in zaposlenih, da bodo tvorno prispevali k uresničevanju njenih ciljev. UP FVZ je za dvig kakovosti izvajanja izobraževalnega procesa prepoznala in si zastavila lastne strateške cilje na področju izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela.

Zgodovina

Začetki razvoja visokošolskega izobraževanja na slovenski obali segajo v šestdeseta leta z ustanovitvijo Višje pomorske šole Piran, v sedemdesetih letih pa so se v Kopru začeli zametki tudi drugih višjih in visokih šol.

Z gospodarskim razvojem Primorske je potreba po lastni univerzi postala še bolj očitna. Tako so župani obalnih občin, predsednik obalne skupščine in predstavniki primorskega gospodarstva 30. marca 1993 podpisali Pismo o nameri za ustanovitev visokošolskega središča na Slovenski obali in 20. novembra 1995 Pismo o nameri za zagotavljanje pogojev razvoja visokega šolstva v občinah Izola, Koper in Piran.

Na osnovi teh pobud so primorske občine ustanovile in financirale delovanje Visokošolskega središča, ki naj bi imel nalogo ustanavljanja visokih šol in fakultet na Primorskem.

Marec 2002

 • Na osnovi pozitivnega mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda je bila ustanovljena Visoka šola za zdravstvo Izola. Za v. d. dekanje je bila imenovana Nadja Plazar, spec. med. biokemije, višja predavateljica. Imenovan je bil začasni senat Visoke šole za zdravstvo Izola v naslednji sestavi: Nadja Plazar, spec. med. biokemije, višja predavateljica; prof. dr. Borut Štrukelj; mag. Bojana Filej, višja predavateljica; Petra Kersnič, predavateljica; doc. dr. Tomislav Klokočovnik; dr. Aleksandra Zadel.

April 2002

 • Začasni senat VŠZI je na svoji 1. seji sprejel dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega. Sprejel je sklep, da se predloži Svetu za visoko šolstvo R Slovenije vloga za soglasje k študijskemu programu.
 • VŠZI se je registrirala kot samostojni visokošolski zavod na Okrožnem sodišču v Kopru.

Julij 2002

 • Svet za visoko šolstvo R Slovenije je dal soglasje k predloženemu visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu Zdravstvena nega in priporočil izvajanje programa na Visoki šoli za zdravstvo Izola.
 • Objava razpisa za vpis v 1. letnik dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega.

Oktober 2002

 • Vpis prve generacije študentov v na redni študij dodiplomski visokošolski strokovni program Zdravstvena nega.
 • Prva je konstitutivna seja akademskega zbora Visoke šole za zdravstvo Izola.

November 2002

 • Konstituitira se upravni odbor Visoke šole za zdravstvo Izola v sestavi: predstavniki ustanovitelja: mag. Marjan Tkalčič, višji predavatelj – predsednik in dr. Oskar Fritz – podpredsednik; predstavnica delavcev, ki opravlja visokošolsko dejavnost šole: Petra Kersnič, predavateljica; predstavnica nepedagoških delavcev šole: Klara Puhov, v.d. tajnika šole in predstavnica študentov: Sonja Kos.

Februar 2003

 • Sprejet odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem.

Marec 2003

 • Z vpisom v sodni register se je ustanovila Univerza na Primorskem.

April 2003

 • Visoka šola za zdravstvo Izola je postala uradna ustanovna članica Univerze na Primorskem.

Julij 2003

 • Začasni senat UP in upravni odbor UP sta sprejela Statut Univerze na Primorskem.

September 2003

 • UP VŠZI začne skupaj z ostalima dvema visokima zdravstvenima šolama pripravljati elaborat o novem dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvene nega, usklajenega z določili direktiv Evropske unije.
 • Oktober 2003Vpis druge generacije študentov v dodiplomski visokošolski strokovni študijski program zdravstven nega.
 • Na seji akademskega zbora Visoke šole za zdravstvo Izola je bil konstituiran prvi senat Visoke šole za zdravstvo Izola.

November 2003

 • Na predlog senata Visoke šole za zdravstvo Izola je rektorica Univerze na Primorskem, dr. Lucija Čok imenovala mag. Nadjo Plazar za dekanjo Visoke šole za zdravstvo Izola, članico Univerze na Primorskem.
 • Brucovanje študentov UP VŠZI.

December 2003

 • Senat Univerze na Primorskem sprejme novi dodiplomski študijski program Zdravstvena nega, ki je usklajen z določili direktiv Evropske unije in ga posreduje v soglasje Svetu za visoko šolstvo RS.

Januar 2004

 • Svet za visoko šolstvo RS poda soglasje k novem dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvene nega.

Februar 2004

 • Senat UP VŠZI je na svoji 2. redni seji sprejel prvo Samoevalvacijsko poročilo Visoko šole za zdravstvo Izola.
 • Na predlog senata UP VŠZI je dekanica imenovala predstojnico katedre za Zdravstveno nego.
 • Senat UP VŠZI imenuje tričlansko Komisijo za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev Visoke šole za zdravstvo Izola.
 • Senat UP VŠZI in upravni odbor UP VŠZI sprejmeta Program dela in finančni načrt UP VŠZI za leto 2004.

Marec 2004

 • Sprejme se Program dela in finančni načrt Univerze na Primorskem za leto 2004.

Maj 2004

 • MŠZŠ je v Uradnem listu RS objavila razpis za gradbeno obrtniška dela z zunanjo ureditvijo in priključki za UP VŠZI v prizidku Splošne bolnišnice Izola.

Julij 2004

 • MŠZŠ Izbere izvajalca gradbeno obrtniških del in prične se gradnja prostorov za UP VŠZI.

Avgust 2004

 • UP VŠZI prvič izvede vpis študentov preko Interneta – Študentskega informacijskega sistema.

Oktober 2004

 • Na VŠZI začne delovati tutorski sitem. Vpisana prva generacija študentov v prenovljeni visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, usklajenim z direktivami Evropske unije.

December 2005

 • Svečana otvoritev novih prostorov šole v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola.

Junij 2006

 • Svečana podelitev prvih diplom.

Julij 2006

 • Pridobljeno soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije k visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu Prehransko svetovanje – dietetika.

Oktober 2006

 • Vpisana prva generacija študentov v visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega , ki se v sodelovanju z VIRS Primorska izvaja v dislocirani enoti šole v Šempetru pri Gorici.

Oktober 2007

 • Vpisana prva generacija študentov v visokošolski strokovni študijski program Prehransko svetovanje- Dietetika.

Študijsko leto 2008 / 2009

 • Uvedba podiplomskega magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega in vpisana prva generacija študentov v podiplomski magistrski študij.

17. junij 2010

 • Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je odobrila vlogo Visoke šole za zdravstvo Izola za preoblikovanje v Fakulteto za vede o zdravju. Formalno bo potrditev potrebna tudi v Parlamentu RS.

29. september 2010

 • Otvoritev simulacijskega centra za zdravstveno nego. UP Visoka šola za zdravstvo Izola odpre moderen simulacijski center za izobraževanje in usposabljanje predvsem na področju zdrav.

Študijsko leto 2011 / 2012

 •  Svet NAKVIS-a je podal pozitivno mnenje k volgi za akreditacijo magistrskega študijskega programa Dietetika in vpisana je prva generacija študentov v podiplomski študij 2. stopnje Dietetika.

 10. november 2011

 •  Z vpisom v sodni register se je Visoke šole za zdravstvo Izola tudi formalno preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju.

 Marec 2012

 •  Izid prve monografije fakultete za vede o zdravju z naslovom “Razsežnosti kakovostnega staranja”. Fakulteta praznuje svojo 10. obletnico ustanovitve.

 Marec 2014

 •  26. 3. 2014 se na novo ustanovljeni znastveno-raziskovalni inštitut UP FVZ poimenuje v Inštitut za živila, prehrano in zdravje.

Januar 2017

 • Senat UP FVZ podpore prenos študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje Aplikativna kineziologija iz UP FAMNIT na UP FVZ.

Januar 2019

 • Svet NAKVIS podeli akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Fizioterapija.

Junij 2020

 • Svet NAKVIS podeli akreditacijo študijskemu programu 3. stopnje Preventiva za zdravje.

September 2020

 • Svet NAKVIS podeli akreditacijo pedagoškemu študijskemu programu 2. stopnje Športna vzgoja.

December 2020

 • Svet NAKVIS podeli akreditacijo študijskemu programu 2. stopnje Fizioterapija.