Pravilniki in navodila
ŠTUDIJ

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FVZ (17. 6. 2019)

Rules on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska official consolidated version

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem in priloge (priloga 1, priloga 2, priloga 3).

Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem

Pravila dela in obnašanja v prostorih namenjenih izvajanju vaj na študijskem programu Aplikativna kineziologija

Pravila obnašanja v laboratorijih in ostalih prostorih namenjenih izvajanju vaj v UK Livade

Pravilnik o študentski izkaznici Univerze na Primorskem (pravilnik, obrazec)

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem

Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UP FVZ

Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnimi potrebami

Pravilnik o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom in spremembe pravilnika

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP

Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami UP

Navodila o izboru in menjavi izbirnih predmetov

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI

Pravilnik o pripravi in zagovoru diplomske naloge oziroma zaključne projektne naloge na študijskih programih 1. stopnje UP Fakultete za vede o zdravju

in  Spremembe pravilnika

vsi obrazci so objavljeni v VIS sistemu

Navodila za pripravo pisnih izdelkov na UP Fakulteti za vede o zdravju – NOVO!

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ

vsa podrobnejša navodila glede zaključka študija so objavljena v VIS sistemu – ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

IZJAVA O LEKTORIRANJU (priloga v nalogi)

NOVOST: S 15. 12. 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o visokem šolstvu. Glede na 70. člen zakona, študentu študijskega programa 1. stopnje preneha status z iztekom študijskega leta (30. 9.), v katerem je zaključil študij. Člen velja za diplomante, ki so diplomirali od 15. 12. 2016 dalje.