Pravilniki in navodila
ŠTUDIJ

NOVO! Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FVZ (19. 10. 2021)

Rules on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska official consolidated version

Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem in priloge (priloga 1, priloga 2, priloga 3).

NOVO! Pravila o pogojih za prepis iz izrednega na redni študij

NOVO! Pravila o pogojih za prepis iz rednega na izredni študij

Pravila dela in obnašanja v prostorih namenjenih izvajanju vaj na študijskem programu Aplikativna kineziologija

Pravila obnašanja v laboratorijih in ostalih prostorih namenjenih izvajanju vaj v UK Livade

Pravilnik o študentski izkaznici Univerze na Primorskem (pravilnik, obrazec)

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem

Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UP FVZ

Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnimi potrebami

Pravilnik o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom in spremembe pravilnika

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP

Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami UP

Navodila o izboru in menjavi izbirnih predmetov

Merila za izbor kandidatov za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje Preventiva za zdravje v primeru omejitve vpisa

Pravilnik o obravnavi predlogov in pritožb študentov UP FVZ

Pravilnik o študentski anketi na UP

KLINIČNO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa Aplikativna kineziologija (UN), 1. stopnja

Dokumentacija praktičnega usposabljanja

Izjava delovnega organizacija

Praktično usposabljanje v tujini

Anketa o zadovoljstvu študenta z mentorjem

Pravila o postopku prijave in načinu plačila študijskih aktivnosti v naravi na študijskem programu Aplikativna kineziologija, 1. stopnja

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa Fizioterapija (UN), 1. stopnja

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov dodiplomskega študijskega programa Prehransko svetovanje – Dietetika

Praktično usposabljanje – dodiplomski študijski program Prehransko svetovanje – Dietetika (OBRAZEC)

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI – DIETETIKA, 1. stopnja

Prijava prakse v tujini_EN(OBRAZEC)

PRAKTIKUM I_EN

PRAKTIKUM II_EN

ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja_NOVO_17.9.2018

Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege v tujini – dokumentacija

DIETETIKA, 2. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov podiplomskega študijskega programa Dietetika

Sprememba Pavilnika o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov podiplomskega študijskega programa Dietetika_NOVO_17. 9. 2018

Praktično usposabljanje – podiplomski študijski program Dietetika (OBRAZEC)

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI – DIETETIKA, 2. stopnja

Prijava prakse v tujini_EN(OBRAZEC)

PRAKTIKUM III_EN

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI

NOVO! Navodila za pripravo zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ

NOVO! Pravilnik o pripravi in zagovoru zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ

Pravilnik o pripravi in zagovoru diplomske naloge oziroma zaključne projektne naloge na študijskih programih 1. stopnje UP Fakultete za vede o zdravju

in  Spremembe pravilnika

vsi obrazci so objavljeni v VIS sistemu

Navodila za pripravo pisnih izdelkov na UP Fakulteti za vede o zdravju – 9. 3. 2021 NOVO!

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ

vsa podrobnejša navodila glede zaključka študija so objavljena v VIS sistemu – ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

IZJAVA O LEKTORIRANJU

NOVOST: S 15. 12. 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o visokem šolstvu. Glede na 70. člen zakona, študentu študijskega programa 1. stopnje preneha status z iztekom študijskega leta (30. 9.), v katerem je zaključil študij. Člen velja za diplomante, ki so diplomirali od 15. 12. 2016 dalje.