ŠTUDIJ

NOVO! Pravila o postopku prijave in načinu plačila študijskih aktivnosti v naravi na študijskem programu športna vzgoja, 2. stopnja (pdf dokument)

NOVO! Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UP FVZ  (pdf dokument)

Pravila o postopku prijave in načinu plačila študijskih aktivnosti v naravi na študijskem programu Aplikativna kineziologija, 1. stopnja (pdf dokument)

NOVO! Pravila obnašanja in udeležbe na študijskih aktivnostih za študente študijskih programov Aplikativna kineziologija in Športna vzgoja 

Pravilnik o posebnih statusih študentov Univerze na Primorskem (dopolnitve pravilnika) (vloga za dodelitev posebnega statusa študenta) 

Rules on special statuses of students at University of Primorska (application for special status of student

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FVZ  

Rules on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska official consolidated version 

Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19 

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem in priloge (priloga 1, priloga 2, priloga 3) 

Pravila o pogojih za prepis iz rednega na izredni študij 

Pravilnik o študentski izkaznici Univerze na Primorskem (obrazec)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študentski izkaznici na Univerzi na Primorskem 

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem 

Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP   /  (english version)

Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami UP

Navodila o izboru in menjavi izbirnih predmetov

Merila za izbor kandidatov za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje Preventiva za zdravje v primeru omejitve vpisa

Pravilnik o obravnavi predlogov in pritožb študentov UP FVZ

Pravilnik o študentski anketi na UP

KLINIČNO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa Aplikativna kineziologija (UN), 1. stopnja

Praktično usposabljanje v tujini

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja

NOVO! Velja od 1. 10. 2023 – Pravilnik o izvajanju kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa Fizioterapija (UN), 1. stopnja

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov dodiplomskega študijskega programa Prehransko svetovanje – Dietetika

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI – DIETETIKA, 1. stopnja

Prijava prakse v tujini_EN (OBRAZEC)

PRAKTIKUM I_EN

PRAKTIKUM II_EN

ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja na študijskem programu Zdravstvena nega, 1. stopnja

Obrazec – Zapisnik o dogodku/Poročilo o neljubem dogdku

Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege v tujini – dokumentacija

DIETETIKA, 2. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov podiplomskega študijskega programa Dietetika in klinična prehrana

Praktično usposabljanje – podiplomski študijski program Dietetika (OBRAZEC)

FIZIOTERAPIJA, 2. stopnja

NOVO! Velja od 1. 10. 2023 – Pravilnik o izvajanju kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa Fizioterapija (UN), 2. stopnja

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI – DIETETIKA, 2. stopnja

Prijava prakse v tujini_EN (OBRAZEC)

PRAKTIKUM III_EN

ŠPORTNA VZGOJA, 2. stopnja

Pravilnik o izvajanju pedagoške prakse na študijskem programu Športna vzgoja, 2. stopnja

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI

NOVO – od 1. 10. 2023 dalje:  Pravilnik o pripravi in zagovoru zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ

NOVO – od 1. 10. 2023 dalje:  Pravilnik o pripravi in zagovoru zaključne naloge na visokošolskih strokovnih študijskih programih UP FVZ

NOVO – od 1. 10. 2023 dalje: Navodilo za pripravo zaključne naloge Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju

VELJA ZA ŠTUDENTE, KI SO PRIJAVILI TEMO DO 30. 9. 2023! – Navodila za pripravo zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ

VELJA ZA ŠTUDENTE, KI SO PRIJAVILI TEMO DO 30. 9. 2023! – Pravilnik o pripravi in zagovoru zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ (velja za generacije študentov vpisanih od študijskega leta 2019/2020 naprej)

VELJA ZA ŠTUDENTE, KI SO PRIJAVILI TEMO DO 30. 9. 2023! – Pravilnik o pripravi in zagovoru diplomske naloge oziroma zaključne projektne naloge na študijskih programih 1. stopnje UP Fakultete za vede o zdravju

vsi obrazci so objavljeni v VIS sistemu

VELJA ZA ŠTUDENTE, KI SO PRIJAVILI TEMO DO 30. 9. 2023! – Navodila za pripravo pisnih izdelkov na UP Fakulteti za vede o zdravju 

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ

vsa podrobnejša navodila glede zaključka študija so objavljena v VIS sistemu – ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

IZJAVA O LEKTORIRANJU

S 15. 12. 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o visokem šolstvu. Glede na 70. člen zakona študentu študijskega programa 1. stopnje preneha status z iztekom študijskega leta (30. 9.), v katerem je zaključil študij. Člen velja za diplomante, ki so diplomirali od 15. 12. 2016 dalje.

TUTORSTVO

Pravilnik o tutorstvu na UP

Pravilnik o tutorstvu na UP FVZ

Več informacij najdete na naslednji povezavi – tutorstvo

Dostopnost