Pravilniki in navodila
ŠTUDIJ

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FVZ (17. 6. 2019)

Rules on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska official consolidated version

Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem in priloge (priloga 1, priloga 2, priloga 3).

Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem

Pravila dela in obnašanja v prostorih namenjenih izvajanju vaj na študijskem programu Aplikativna kineziologija

Pravila obnašanja v laboratorijih in ostalih prostorih namenjenih izvajanju vaj v UK Livade

Pravilnik o študentski izkaznici Univerze na Primorskem (pravilnik, obrazec)

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem

Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UP FVZ

Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnimi potrebami

Pravilnik o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom in spremembe pravilnika

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP

Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami UP

Navodila o izboru in menjavi izbirnih predmetov

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI

Pravilnik o pripravi in zagovoru diplomske naloge oziroma zaključne projektne naloge na študijskih programih 1. stopnje UP Fakultete za vede o zdravju

in  Spremembe pravilnika

vsi obrazci so objavljeni v VIS sistemu

Navodila za pripravo pisnih izdelkov na UP Fakulteti za vede o zdravju – NOVO!

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ

vsa podrobnejša navodila glede zaključka študija so objavljena v VIS sistemu – ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

IZJAVA O LEKTORIRANJU (priloga v nalogi)

NOVOST: S 15. 12. 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o visokem šolstvu. Glede na 70. člen zakona, študentu študijskega programa 1. stopnje preneha status z iztekom študijskega leta (30. 9.), v katerem je zaključil študij. Člen velja za diplomante, ki so diplomirali od 15. 12. 2016 dalje.