Pravilniki in navodila
ŠTUDIJ

NOVO! Pravila obnašanja in udeležbe na študijskih aktivnostih za študente študijskih programov Aplikativna kineziologija in Športna vzgoja

Pravilnik o posebnih statusih študentov Univerze na Primorskem (vloga za dodelitev posebnega statusa študenta)

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FVZ 

Sklep Senata UP FVZ o razpisovanju izpitnih rokov

Rules on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska official consolidated version

Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem in priloge (priloga 1, priloga 2, priloga 3).

Pravila o pogojih za prepis iz rednega na izredni študij

Pravilnik o študentski izkaznici Univerze na Primorskem (obrazec)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študentski izkaznici na Univerzi na Primorskem

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem

Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UP FVZ

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP

Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami UP

Navodila o izboru in menjavi izbirnih predmetov

Merila za izbor kandidatov za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje Preventiva za zdravje v primeru omejitve vpisa

Pravilnik o obravnavi predlogov in pritožb študentov UP FVZ

Pravilnik o študentski anketi na UP

KLINIČNO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa Aplikativna kineziologija (UN), 1. stopnja

Dokumentacija praktičnega usposabljanja

Izjava delovnega organizacija

Praktično usposabljanje v tujini

Anketa o zadovoljstvu študenta z mentorjem

Pravila o postopku prijave in načinu plačila študijskih aktivnosti v naravi na študijskem programu Aplikativna kineziologija, 1. stopnja

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa Fizioterapija (UN), 1. stopnja

NOVO! Velja od 1. 10. 2022 – Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov študijskega programa Fizioterapija (UN), 1. stopnja

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov dodiplomskega študijskega programa Prehransko svetovanje – Dietetika

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI – DIETETIKA, 1. stopnja

Prijava prakse v tujini_EN(OBRAZEC)

PRAKTIKUM I_EN

PRAKTIKUM II_EN

ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja

Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja na študijskem programu Zdravstvena nega, 1. stopnja

Obrazec – Zapisnik o dogodku/Poročilo o neljubem dogdku

Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege v tujini – dokumentacija

DIETETIKA, 2. stopnja

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov podiplomskega študijskega programa Dietetika

Sprememba Pavilnika o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov podiplomskega študijskega programa Dietetika

Praktično usposabljanje – podiplomski študijski program Dietetika (OBRAZEC)

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI – DIETETIKA, 2. stopnja

Prijava prakse v tujini_EN(OBRAZEC)

PRAKTIKUM III_EN

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI

NOVO – od 1. 10. 2023 dalje:  Pravilnik o pripravi in zagovoru zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ

NOVO – od 1. 10. 2023 dalje:  Pravilnik o pripravi in zagovoru zaključne naloge na visokošolskih strokovnih študijskih programih UP FVZ

Navodila za pripravo zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ

Pravilnik o pripravi in zagovoru zaključne naloge na univerzitetnih študijskih programih UP FVZ (velja za generacije študentov vpisanih od študijskega leta 2019/2020 naprej)

Pravilnik o pripravi in zagovoru diplomske naloge oziroma zaključne projektne naloge na študijskih programih 1. stopnje UP Fakultete za vede o zdravju

vsi obrazci so objavljeni v VIS sistemu

Navodila za pripravo pisnih izdelkov na UP Fakulteti za vede o zdravju 

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ

vsa podrobnejša navodila glede zaključka študija so objavljena v VIS sistemu – ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

IZJAVA O LEKTORIRANJU

NOVOST: S 15. 12. 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o visokem šolstvu. Glede na 70. člen zakona, študentu študijskega programa 1. stopnje preneha status z iztekom študijskega leta (30. 9.), v katerem je zaključil študij. Člen velja za diplomante, ki so diplomirali od 15. 12. 2016 dalje.