KAJ JE LETO PLUS

Leto plus je način organizacije študija, ki tujim študentom zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika, v katerem poteka študijski proces, omogoča boljšo študijsko uspešnost s ponovnim vpisom v prvi letnik.
V skladu s sklepom 26. redne seje Senata UP z dne 17. 1. 2018 morajo študenti, vključeni v Leto plus, za ponovni vpis v 1. letnik v okviru prvega leta študija opraviti študijske obveznosti vpisanega študijskega programa v obsegu najmanj 24 ECTS kreditnih točk in najmanj 6 ECTS kreditnih točk iz doseganja znanja slovenskega jezika.

KDO LAHKO KORISTI LETO PLUS?

Leto plus lahko koristijo tuji študenti, ki ne govorijo slovensko oz. je njihovo znanje slovenskega jezika pomanjkljivo in so prvič vpisani v študijski program Univerze na Primorskem, ki se izvaja v slovenskem jeziku. Pred vpisom v Leto plus morajo biti tuji študenti vpisani v enega od študijskih programov Univerze na Primorskem.
Leta plus ne morejo koristiti študenti, ki se vpisujejo v programe, za katere se ob vpisu v 1. letnik zahteva znanje slovenščine na ravni B2 ali več.

OBVEZNOST ŠTUDENTA, VKLJUČENEGA V LETO PLUS

V prvem letu študija študenti prioritetno opravijo tečaj slovenskega jezika v obsegu najmanj 6 ECTS kreditnih točk. Poleg tega pa morajo v okviru predmetnika vpisanega študijskega programa opraviti še druge študijske obveznosti/predmete, skupno s tečajem slovenskega jezika in drugimi študijskimi obveznostmi v višini najmanj 30 ECTS kreditnih točk. Manjkajoče obveznosti iz prvega letnika lahko opravijo študenti naslednje študijsko leto, ko so dejansko še vedno vpisani v prvi letnik istega študijskega programa.

PRIJAVA V LETO PLUS

Prijava na Leto plus je praviloma mogoča po zaključku vpisa na matični članici, vendar najpozneje do 30. 10. tekočega leta. Prijavo opravite v referatu fakultete.

PRAVICE ŠTUDENTA, VKLJUČENEGA V LETO PLUS

Študentom, vključenim v Leto plus, se ob zaključku tekočega študijskega leta in ob dejstvu, da je študent pridobil najmanj 30 ECTS kreditnih točk ter od tega najmanj 6 ECTS kreditnih točk iz doseganja znanja slovenskega jezika, omogoči ponovni vpis v 1. letnik.
Leto plus se študentom, ki ga bodo koristili, upošteva tudi kot upravičen razlog za podaljšanje statusa (ali ponavljanje letnika) skladno s 70. členom ZViS (prenehanje statusa študenta – Ur. l. RS št. št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17).
Tujim študentom, vključenim v Leto plus, ki so skladno s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 40/94 in 45/98) zavezani k plačilu šolnine, se šolnina zaračuna samo za eno študijsko leto v času trajanja Leta plus.

Dostopnost