Študijski program 1. stopnje

Študijski program je pripravljen skladno s standardom poklica Evropski dietetik, ki ga je junija 2005 sprejel EFAD z namenom zagotavljanja mobilnosti tega strokovnjaka.

Študijski program razvija kakovosten, profesionalni kader, ki zna ozaveščati javnost in določene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja za zdravje, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh. Prav tako so dietetiki tisti, ki lahko bistveno pripomorejo k hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju bolnikov med in po preboleli bolezni.

Študij omogoča izobraževanje in usposabljanje za:

 • poglobljeno teoretično in metodološko znanje na področju prehrane in dietetike;
 • ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev, načrtovanje prehranskega presejanja, izvajanje in evalvacijo prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo;
 • načrtovanje, izvajanje in koordinacijo promocijskih aktivnosti  s področij zdrave in uravnotežene prehrane v ožji in širši skupnosti;
 • organizacijo in vodenje prehranskih obratov
 • sposobnost kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov;
 • sposobnost ravnanja v skladu s pravnimi in etičnimi normativi stroke;
 • sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke;
 • uspešno komuniciranje z bolnimi in njihovimi svojci, z zdravimi v družbeni skupnosti in s sodelavci v širšem delovnem okolju.
Več o študijskem programu

Temeljni cilji programa so izobraževanje in usposabljanje diplomantov za:

 • poglobljeno teoretično in metodološko znanje na področju prehrane in dietetike;
 • ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev, načrtovanje prehranskega presejanja, izvajanje in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo;
 • načrtovanje, izvajanje in koordinacija promocijskih aktivnosti s področij zdrave in uravnotežene prehrane v ožji in širši skupnosti;
 • organizacija in vodenje prehranskih obratov
 • sposobnost kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov;
 • sposobnost ravnanja v skladu s pravnimi in etičnimi normativi stroke;
 • sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke;
 • uspešno komuniciranje z bolnimi in njegovimi svojci, z zdravimi v družbeni skupnosti in s sodelavci v širšem delovnem okolju.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 

 • sposobnost uporabe znanja v praksi in biti posebno vešč v reševanju kompleksnih situacij in v odločanju;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic ter obravnave splošnih zdravstvenih in socialnih vprašanj;
 • sposobnost samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov prehranskih obravnav;
 • avtonomnost in profesionalnost pri strokovnem delu in sprejemanju odločitev;
 • sposobnost kooperativnega dela v skupini, tudi v mednarodnem in interdisciplinarnem timu;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, s strokovnjaki in uporabniki storitev, tudi v mednarodnem okolju;
 • obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje;
 • zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etične refleksije in ravnanja v primeru etičnih dilem pri prehranskem svetovanju – dietetiki;
 • sposobnost upoštevati individualno raznolikost in multikulturne razlike na osnovi poznavanja kulture in navad ljudi iz drugih držav; (nova kompetenca – multikulturnost)
 • zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja ter skrb za lasten osebnostni razvoj; (nova kompetenca – vseživljenjsko učenje)
 • sposobnost uporabe IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) pri svojem strokovnem delu in v komunikaciji z drugimi; (nova kompetenca – uporaba IKT)
 • prepoznavanje in razvijanje idej in tržnih priložnosti ter sposobnost podjetniškega udejstvovanja. (nova kompetenca – podjetništvo)

Predmetnospecifične kompetece, ki se pridobijo s programom:

1. Zdravstvena strokovnost

 • Sposobnost povezovati znanja, spretnosti in veščine na strokovnem področju, ter prepoznavanje lastnih omejitev;
 • Sposobnost inovativnosti in samostojne kritične presoje ter reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo sodobnih znanstvenih in strokovnih metod;
 • Sposobnost vodenja in delovanja v multidisciplinarnem timu ter sprejemanja odgovornosti;
 • Sposobnost izvajanja strokovnih odločitev v skladu z etičnimi, strokovnimi in zakonskimi predpisi; 
 • Sposobnost komunikacijskih spretnosti in delovanja v medkulturnem okolju in spodbuja proces internacionalizacije;
 • Sposobnost samostojnega profesionalnega razvoja v okviru vse življenjskega učenja.

2. Temeljna znanja v dietetiki

 • Poznavanje temeljnih vsebin s področij kemije, fizike, biologije, nutrigenomike;
 • mikrobiologije, medicine, imunologije, farmacije, psihologije in sociologije, ki so pomembna za razumevanje področja fiziologije in patofiziologije prehrane in načina prehranjevanja posameznika in populacije ter dietoterapije;
 • Razumevanje povezav med prehrano in fiziološkimi spremembami skozi življenje ter posledicami za družbo in kulturo;
 • Poznavanje sestave in lastnosti živil ter postopkov priprave in konzerviranja hrane;
 • Poznavanje tehnik organizacije in vodenja obratov za pripravo in distribucijo hrane, tehnologij priprave ustreznih jedi;
 • Sestavljanje primernih menijev in jedilnikov za ciljno populacijo;
 • Poznavanje zagotavljanja varnosti in kakovosti hrane ter higienskih standardov.

3. Procesi in spretnosti v dietetiki

 • Sposobnost uporabe metod za ocenjevanje prehranskega vnosa, prehranskega stanja in spremljanje strank ter zaupno ravnanje z zapisi;
 • Sposobnost postavljanja prehranskih ciljev ter izvajanja intervencij;
 • Sposobnost izvajanja procesa prehranske terapije;
 • Sposobnost razpravljanja o javnem zdravju ter prehranski politiki;
 • Sposobnost uporabe metod za promocijo in izboljšanje zdravja.

4. Z dokazi podprta dietetika

 • Sposobnost uporabe teoretične osnove prehranske epidemiologije, z dokazi podprte prakse ter razumevanje načel znanstvenega raziskovanja za določanje in oceno prehranskih dejavnikov tveganja. 5 Samostojnost, odgovornost in kakovost pri praktičnem delu
 • Sposobnost načrtovanja in vodenja ter uporabe osnovnih vodstvenih in podjetniških veščin;
 • Sposobnost samostojnega ali timskega dela, uporaba strokovne refleksije za kritično presojo ter reševanje praktičnih izzivov. 6 Spretnosti komuniciranja, odnosov in partnerstva v dietetiki
 • Sposobnost uporabe verbalnih in neverbalne komunikacijskih veščin upoštevajoč medkulturnost, vero, socialno-ekonomski status, starost ter raven razumevanja ter omejitve posameznika;
 • Sposobnost uporabe digitalnih IKT orodij in veščin za strokovno delo in komuniciranje;
 • Sposobnost mednarodnega mreženja ter vzpostavljanja pozitivnih delovnih odnosov in partnerstev.

 

Pridobljeni strokovni naslov

Diplomirani dietetik (VS) / Diplomirana dietetičarka (VS) – (dipl. dietet.)

Osnovni podatki o programu

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil zaključni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali
 • je opravil poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi – 60 % točk;
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)

Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa.

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se lahko v višji letnik študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa iste stopnje ali sorodnega dodiplomskega študijskega programa (predbolonjski študijski programi). Prehod je mogoč, če študijska programa:

 • ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in
 • med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program ter pogoje za vpis v 2. oziroma 3. letnik, ki jih predpisuje študijski program.

Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja dietetike, prehrane in živilstva in drugih podobnih programov.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija na dodiplomskem študijskem programu Prehransko svetovanje – dietetika.

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija fakultete. Komisija v prijavno-sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

Predmetnik po posameznem letniku

Za študente, vpisane od študijskega leta 2023/2024 dalje, stopi v veljavo prenovljen predmetnik študijskega programa.

Pravila izbirnosti za študijsko leto 2023/24

V okviru izbirnih predmetov mora študent v 2. in 3. letniku skupaj izbrati najmanj 12 ECTS med notranjimi izbirnimi predmeti študijskega programa. Izbirne predmete v obsegu do 6 ECTS lahko študent izbere s seznama zunanje izbirnih predmetov drugih študijskih programov UP FVZ ali po pravilih za zunanjo izbirnost na drugih članicah UP.

Celotna izbirnost študijskega programa: 18 ECTS.

2. letnik: študent izbere 9 ECTS.

Notranje izbirni predmeti za 2. letnik:

IME PREDMETA ECTS
Epidemiologija nalezljivih bolezni, povezanih s hrano 3
Prva pomoč 3
Načrtovanje prehrane pri različnih športih 3
Alternativni načini prehranjevanja 3
Osnove managementa v zdravstvu 3
Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga (predmet lahko izberejo študenti, ki se prijavijo na razpis za tutorje oz. so predstavniki letnika) 3
Skrb za lastno zdravje 3

3. letnik: študent izbere 9 ECTS.

Notranje izbirni predmeti za 3. letnik:

IME PREDMETA ECTS
Epidemiologija nalezljivih bolezni, povezanih s hrano 3
Prva pomoč 3
Načrtovanje prehrane pri različnih športih 3
Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga (predmet lahko izberejo študenti, ki se prijavijo na razpis za tutorje oz. so predstavniki letnika) 3
Senzorika 3
Skrb za lastno zdravje 3

 

Zunanje izbirni predmeti drugih študijskih programov na UP FVZ:

 • Osnove kondicijske priprave (AK, 3 ECTS) – diferencialni izpit za prehod na program Aplikativna kineziologija 2. stopnja (Opomba – Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnih vaj se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. Vsebine namreč zajemajo vzdržljivostne telesne napore in napore z vidika razvoja moči in jakosti. Med gibanjem so povečane mehanske obremenitve telesnih predelov);
 • Zakonodaja, komunikacija in podjetništvo (AK, 6 ECTS).

Za zunanje izbirne predmete se urnik ne usklajuje z urnikom študijskega programa. Urnik za študijske programe UP FVZ bo objavljen do 15. 9. 2023. Ob morebitnem prekrivanju urnika lahko študent zaprosi za menjavo izbirnega predmeta do najkasneje 26. 9. v skladu z Navodili o izboru in menjavi izbirnih predmetov.

Zunanja izbirnost na drugih članicah UP

Izbirne predmete na drugih članicah UP lahko študent izbere iz ponujenega nabora predmetov in skladno s Pravilnikom o izvajanju izbirnosti med članicami UP. V tem primeru pri izboru izbirnih predmetov na vpisnem listu izberejo Izbirni predmet na drugi članici – 1. stopnja.

»INFORMACIJSKI PAKET« (seznam izbirnih predmetov na drugih članicah UP)

Pravilnik ZA IZBIRNOST MED ČLANICAMI

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti izpite 1. letnika v obsegu 48 ECTS.

Za vpis v 3. letnik mora študent opraviti vse izpite 1. letnika v obsegu 60 ECTS in 42 ECTS izpitov 2. letnika, od tega obvezno predmet Praktično usposabljanje v delovnem okolju I v obsegu 12 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil vsaj polovico obveznosti, potrebnih za napredovanje v višji letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu status študenta preneha po zaključku 3. letnika.

 

Možnosti zaposlitve diplomantov

 Študijski program izobražuje kakovosten in profesionalen kader za pridobitev kom­petenc splošnega in administrativnega dietetika. Dietetik zna ozaveščati javnost in do­ločene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega prehranjevanja, vplivu hrane na zdravje ter o varnosti hrane. Poleg tega dietetik načrtuje jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev.

Možnosti zaposlovanja:

 • na področju gospodarstva: v prehrambeni industriji, prehranskih obratih (delovne organizacije – menze, domovi za ostarele, hoteli in zdravilišča, catering obrati), farmacevtski industriji in v podjetjih, ki skrbijo za zdravo prehrano;
 • na področju zdravstva: delovno področje dietetika v zdravstveni dejavnosti je opredeljeno kot zdravstveni sodelavec (v centrih za zdravstveno vzgojo, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, bolnišnicah in zdravstveno-varstvenih zavodih);
 • na drugih področjih: administrativni dietetik je zaposljiv še kot organizator prehrane v programu za predšolske otroke, športno-rekrea­tivnih centrih in nevladnih organizacijah ter v zasebni dejavnosti.

 

Dostopnost