Prehransko svetovanje – Dietetika (VS)

Študijski program 1. stopnje

Študijski program je pripravljen skladno s standardom poklica Evropski dietetik, ki ga je junija 2005 sprejel EFAD z namenom zagotavljanja mobilnosti tega strokovnjaka.

Študijski program razvija kakovosten, profesionalni kader, ki zna osveščati javnost in določene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja za zdravje, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh. Prav tako so dietetiki tisti, ki lahko bistveno pripomorejo k hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju bolnikov med in po preboleli bolezni.

Študij omogoča izobraževanje in usposabljanje za:

 • poglobljeno teoretično in metodološko znanje na področju prehrane in dietetike;
 • ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev, načrtovanje prehranskega presejanja, izvajanje in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo;
 • načrtovanje, izvajanje in koordinacija promocijskih aktivnosti  s področij zdrave in uravnotežene  prehrane v ožji in širši skupnosti;
 • organizacija in vodenje prehranskih obratov
 • sposobnost kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov;
 • sposobnost ravnanja v skladu s pravnimi in etičnimi normativi stroke;
 • sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke;
 • uspešno komuniciranje z bolnimi in njegovimi svojci, z zdravimi v družbeni skupnosti in s sodelavci v širšem delovnem okolju.
Več o študijskem programu

Temeljne vsebine študijskega programa so s področja hrane in prehrane. Obravnavane so predvsem z vidika pomena hrane in prehrane za ohranjanje in izboljševanje zdravja, za preprečevanje bolezni in škodljivih vplivov na zdravje ter za hitrejše okrevanje bolnikov. Največji delež podpornih vsebin študijskega programa je s področja medicine, pomemben pa je tudi delež podpornih vsebin s področja naravoslovja, vendar so tudi ta namenjena izključno razumevanju zdravja in bolezni.

 

Struktura programa po vrsti učnih enot in deležu enot v celotnem programu.

Vrste učnih enot

Število kreditnih točk (ECTS)

Delež (v %)

Obvezni predmeti *

132

73,3

Izbirni predmeti 

18

10,0

Praktično usposabljanje

30

16,7

Skupaj

180

100

* Med obvezne predmete je všteta tudi zaključna projektna naloga z javno predstavitvijo.

Obseg praktičnega usposabljanja v delovnem okolju je 30 ECTS, kar v celotnem programu predstavlja delež 16,7 % in poteka pod stalnim nadzorom kliničnih in delovnih mentorjev.

Letnik študija

Predmet

Število ECTS

Opis vsebinskega področja

Možna mesta izvajanja praktičnega usposabljanja v delovnem okolju

2.

Praktično usposabljanje v delovnem okolju I

– 6 tednov

12

predelava živil in kakovost živil v industriji

§ živilsko-predelovalna industrija: obrati za predelavo živil živalskega izvora

§ živilsko-predelovalna industrija: obrati za skladiščenje in predelavo živil rastlinskega izvora

§ laboratorij za nadzor nad kakovostjo živil

 

 

 

prehranski obrati za različne ciljne skupine porabnikov

Različni prehranski obrati:

§ vrtci in šole

§ delovne organizacije – menze, catering obrati, hoteli in zdravilišča

§ domovi za ostarele, bolnišnice

 

 

 

vladne in nevladne organizacije

§ Ministrstvo za zdravje

§ nevladne institucije

3.

Praktično usposabljanje v delovnem okolju II

– 9 tednov

18

institucije javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva

§ zdravstveni domovi (centri za zdravstveno vzgojo), CINDI Slovenija

§ Zavodi za zdravstveno varstvo

§ Inštitut za varovanje zdravja

 

 

 

zdravstvena svetovalnica – življenjski stil

§ hotelske oz. zdraviliške ustanove

§ športno-rekreativni centri

§ zdravstveno-varstveni zavodi

 

 

 

bolnišnica

§ pediatrični oddelki

§ intenzivna terapija kirurškega bolnika

§ intenzivna terapija internističnega bolnika

§ intenzivna terapija onkološkega bolnika

Skupaj

 

30

 

 

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so predvsem naslednje: pisni izpit, ustni izpit, kolokvij, seminarske naloge, aktivno sodelovanje pri predavanjih in seminarskih vajah, poročilo o praktičnem usposabljanju, zaključna naloga.

Temeljni cilji programa so izobraževanje in usposabljanje diplomantov za:

 • poglobljeno teoretično in metodološko znanje na področju prehrane in dietetike; ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije,
 • ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje epidemiolođkih kazalcev, načrtovanje prehranskega presejanja, izvajanja in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno popualacijo; 
 • načrtovanje, izvajanje in koordinacija promocijskih aktivnosti  s področij zdrave in uravnotežeen prehrane v ožji in širši skupnosti; 
 • organizacija in vodenje prehranskih obratov;
 • sposobnost kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov;
 • sposobnost ravnanja v skladu s pravnimi in etičnimi normativi stroke;
 • sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke; 
 • komuniciranje z bolnimi in njegovimi svojci, z zdravimi v družbeni skupnosti in s sodelavci v širšem delovnem okolju.      

Splošne kompetece, ki se pridobijo s programom:

 • sposobnost uporabe znanja v praksi;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
 • sposobnost samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov;
 • sposobnost svetovanja in izobraževanja posameznikov in ciljnih populacijskih skupin;
 • sposobnost psihološke analize vzrokov načina in oblike prehranjevanja pri posameznikih in ciljnih populacijskih skupinah in izbire najprimernejših orodij za spremembo življenjskega sloga;
 • avtonomnost v strokovnem delu;
 • sposobnost kooperativnega dela v skupini;
 • obvladovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti;
 • obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki. 

 

Predmetnospecifične kompetece, ki se pridobijo s programom:

 • poznavanje baznih vsebin s področij kemije, fizike, biologije, nutrigenomike, mikrobiologije, medicine, imunologije, farmacije, psihologije in sociologije, ki so pomembna za razumevanje področja fiziologije in patofiziologije prehrane in načina prehranjevanja posameznika in populacije ter dietoterapije;
 • poznavanje kakovosti živil, tehnologij pridelave in predelave živil, mikrobiologije živil, varnosti živil in zakonodaje teh področij;
 • poznavanje postopkov prehranske obravnave bolnikov, ob upoštevanju anamnez, laboratorijskih analiz in biokemičnih testov ter določanje ustrezne prehranske podpore in oskrbe bolnikov;
 • poznavanje epidemiologije načina prehranjevanja in stanja prehranjenosti ter določanja zdravstvenih in promocijskih aktivnosti povezanih z zdravo hrano in zdravim načinom prehranjevanja za ciljne skupine prebivalstva;
 • poznavanje tehnik organizacije in vodenja obratov za pripravo in distribucijo hrane, tehnologij priprave ustreznih jedi, sestavljanje primernih menijev in jedilnikov za ciljno populacijo;
 • sposobnost učinkovitega promoviranja zdravstvene ter okoljske vzgoje;
 • ​poznavanje, razumevanje in praktična uporaba ved s področij družboslovja in naravoslovja;
 • poznavanje osnov zdravstveno-ekološkega managementa ter ekonomike in kakovosti v zdravstvu;
 • ​poznavanje in uporaba informacijsko–komunikacijskih tehnologij in informacijskih sistemov;
 • koherentno obvladovanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije;
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na posameznem strokovnem področju;
 • ​sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov;
 • razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih strokovnih vprašanj;

Pridobljeni strokovni naslov

Diplomirani dietetik (VS) / Diplomirana dietetičarka (VS) – (dipl. dietet.)

Osnovni podatki o programu

+

Možnost nadaljevanja na 2. stopnji

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor:

 • je opravil zaključni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali
 • je opravil  poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi – 60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk

CENA IZREDNEGA ŠTUDIJA

V študijskem letu 2021/22 šolnina študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika znaša 2.400,00 €.

Predmetnik po posameznem letniku

Za študente, vpisane od študijskega leta 2023/2024 dalje, stopi v veljavo prenovljen predmetnik študijskega programa.

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti izpite 1. letnika v obsegu 48 ECTS.

Za vpis v 3. letnik mora študent opraviti vse izpite 1. letnika v obsegu 60 ECTS in 42 ECTS izpitov 2. letnika, od tega obvezno predmet Praktično usposabljanje v delovnem okolju I v obsegu 12 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil vsaj polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 3. letnika.

 

Možnosti zaposlitve diplomantov

 

Študijski program izobražuje kakovosten in profesionalen kader za pridobitev kom­petenc splošnega in administrativnega dietetika. Dietetik zna osveščati javnost in do­ločene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega prehranjevanja, vplivu hrane na zdravje ter o varnosti hrane. Poleg tega dietetik načrtuje jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev.

Možnosti zaposlovanja:

 • Na področju gospodarstva: v prehrambeni industriji, prehranskih obratih (delovne organizacije – menze, domovi za ostarele, hoteli in zdravilišča, catering obrati), farmacevtski industriji in v podjetjih, ki skrbijo za zdravo prehrano.
 • Na področju zdravstva: delovno področje dietetika v zdravstveni dejavnosti je opredeljeno kot zdravstveni sodelavec (v centrih za zdravstveno vzgojo, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, bolnišnicah in zdravstveno-varstvenih zavodih).
 • Na drugih področjih: administrativni dietetik je zaposljiv še kot organizator prehrane v programu za predšolske otroke, športno-rekrea­tivnih centrih in nevladnih organizacijah ter v zasebni dejavnosti.

 

Dostopnost