Status študenta?

Študent je oseba, ki je vpisana na študijske programe za pridobitev izobrazbe na Univerzi na Primorskem. 

Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na univerzo in se skladno z določili zakona in tega statuta izobražuje po določenem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Status študenta se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico. Vsebino in obliko študentske izkaznice določa poseben pravilnik.

 

Študenti s posebnimi potrebami oziroma študenti invalidi so osebe, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskih procesih.

Študenti športniki, umetniki, kulturniki in študenti s priznanimi zaslugami zaradi obštudijskih dejavnosti so osebe, ki so jim zaradi aktivnosti, ki jih opravljajo izven študijskega procesa, priznani posebni pogoji izobraževanja. Poseben status iz prvega in drugega odstavka tega člena podeli komisija za študentske zadeve univerze na podlagi ustreznih dokazil. Zoper sklep komisije za študentske zadeve univerze se lahko študent pritoži v 15 dneh od njegove vročitve na senat univerze. Odločitev senata je dokončna. Pridobitev statusa iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se uredi v pravilnikih, ki ju sprejme senat univerze.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Smiselno s tem se obravnava tudi varstveni dopust, ki ga koristi študent oče. Študentu miruje status študenta v času bolniške odsotnosti, daljše od enega leta. Študentom, ki imajo status iz 168. člena tega statuta in ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta. O vlogi odloči senat članice oziroma od njega pooblaščena komisija.

 

Status študenta preneha, če študent:

  • diplomira
  • ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • se izpiše, 
  • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
  • je bil izključen,
  • dokonča podiplomski študij,
  • ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem  magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

 

Ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha po zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

 

Prekinitev študija se računa od dne, ko je študentu prenehal status študenta.
Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred prenehanjem statusa študenta opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od prenehanja statusa študenta nista minili več kot dve leti.

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu.

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na pristojni organ članice univerze.
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz prejšnjega odstavka študentu dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.

 

 

Povzeto po Statutu Univerze na Primorskem, dostopnem na:
Ali obstaja starostna omejitev za vpis v redni ali izredni študijski program?
Ne. Starostne omejitve ni.
Ali se zaposleni kandidat lahko prijavi ter posledično vpiše na redni način študija (dodiplomski / podiplomski)?
Da.
Kdo je upravičen za pridobitev statusa kandidata s posebnimi potrebami?
O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami odloča Komisija za študentske zadeve Univerze na Primorskem v skladu s sprejetim paravilniko, ki je objavljen na spletni strani.
Kaj storiti, če se na izpit ne morete prijaviti – računalnik tega ne dopušča?
Posredovati elektronsko pošto na elektronski naslov referat@fvz.upr.si v roku, ki še dopušča prijavo na izpit.
Kolikokrat lahko ponavljam?
Enkrat, če niste zamenjali študijskega programa. V kolikor ponavljate nimate pravice do vpisa v absolventski staž.
Kakšni so pogoji za ponavljanje letnika?
Letnik lahko ponavljate, če imate opravljenih polovico obveznosti, ki so po študijskem programu pogoj za vpis v višji letnik.
Koliko let traja izredni študij?
Enako kot redni.
Ali pavzer postaneš avtomatično, če se ne vpišeš v višji letnik ali še enkrat v isti letnik?
Da.
Ali v času pavziranja lahko opravljaš izpite, kje se na izpite prijaviš?
Študenti se na vse razpisane izpitne roke prijavljajo preko VIS-a, tako kot bi imeli status. V času pavziranja nimate statusa.

Prvo leto pavziranja vse študijske obveznosti še opravljate brezplačno (razen 4. in več opravljanje izpita).

Ali se lahko po opravljenem 1. ali 2. letniku (dodiplomskega študija) izrednega načina prepišem na redni študij?

Ne, od študijskega leta 2022/23 prehod iz izrednega na redni študij ni mogoč.

Kdaj se moram prijaviti oziroma odjaviti od izpita?

Na izpitni rok se morate prijaviti vsaj šest dni pred izpitom ter odjaviti vsaj štiri dni pred izpitom.

Izgubil/-a sem študentsko izkaznico, kaj moram storiti?

Na obrazcu prijaviš izgubo študentske izkaznice in naročiš novo. 

Danes je izpit, pa sem zbolel/-a in se ga ne morem udeležiti. Kaj lahko storim, da se mi rok ne šteje?

V kolikor se zaradi upravičenih razlogov niste udeležili izpita, lahko v petih dneh po izpitnem roku oddate prošnjo v referat za odjavo od izpita ter priložite ustrezna dokazila (zdravniško dokumentacijo).

Zakaj se ne morem prijaviti na izpit?

Si prepozen? Si izbral pravi predmet? Izpolnjuješ pogoje za pristop k izpitu? Imaš poravnane finančne obveznosti?

Kako poteka vpis v višje letnike?

Vpis na fakulteto poteka preko VIS-a po navodilih, ki so objavljena v VIS-u. Za vpis v višji letnik mora študent izpolnjevati pogoje, ki so po študijskem programu predpisani za vpis v višji letnik.

Dostopnost