GOSTUJOČI PREDAVATELJI

 

Poleg predavateljev, ki jih gostimo v okviru programa Erasmus+, UP FVZ sodeluje tudi na projektih, ki sofinancirajo gostovanja tujih predavateljev ali raziskovalcev. Tuji strokovnjaki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju doprinesejo k razvoju učnega okolja in večji kakovosti poučevanja. Z njihovo vključitvijo v pedagoški proces krepimo tudi mednarodno sodelovanje in skrbimo za prenos znanja.

University of Iceland

Obisk Dr. Miloša Petrovića iz Univerze na Islandiji: lep primer kineziološkega strokovanjaka, ki deluje raziskovalno in pedagoško na področju gibalne problematike bolnikov s sladkorno boleznijo

Po diplomi in magisteriju v rodni Srbiji, je doc. dr. Miloša Petrovića karierna pot vodila v Združeno Kraljestvo (Manchester Metropolitan University), kjer je doktoriral, nato pa na Islandijo, kjer je trenutno zaposlen kot visokošolski učitelj/raziskovalec ter vodja enega izmed raziskovalnih centrov. Dr. Petrović se med drugim raziskovalno ukvarja s spremembami gibalnih vzorcev in gibalne zmogljivosti pri bolnikih s sladkorno boleznijo ter priložnostmi za vadbeno in drugo podporo omenjenim bolnikom.

Omenjena tema je bila tudi vsebina njegovega gostujočega predavanja študentom magistrskim študentom Fizioterapije na Fakulteti za vede o zdravju (UP), gostujoč pri prof. dr. Nejcu Šarabonu. Obisk doc. dr. Miloša Petrovića je bil namenjen seznanitvenim pogovorom in iskanju priložnosti za trajnejše sodelovanje na področju raziskovanja. Slovenijo in Fakulteto za vede o zdravju (UP) je obiskal med 27. 3. in 4. 4. 2024.

Nova dobra energija in s tem osnova za razvoj partnerstva in prijateljstva. Miloš, hvala! Dobrodošel!

******

Dr. Miloš Petrović from the University of Iceland visiting UP FVZ: a good example of a kinesiology expert who works in research and teaching in the field of movement problems of patients with diabetes

After a diploma and a master’s degree in his native Serbia, Assoc. Prof. dr. Miloš Petrović’s career path led to the United Kingdom (Manchester Metropolitan University), where he received his doctorate, and then to Iceland, where he is currently employed as a university teacher/researcher and head of one of the research centers. Among other things, dr. Petrović is involved in research on changes in movement patterns and movement capacity in patients with diabetes, as well as opportunities for exercise and other support for diabetes patients.

This topic was also the content of his guest lecture to Physiotherapy Master’s students at the Faculty of Health Sciences (UP), hosted by prof. dr. Nejc Šarabon. During the visit of dr. Petrović at UP our faculty we also discussed the opportunities for more permanent cooperation in the field of research. He visited Slovenia and the Faculty of Health Sciences (UP) between March 27 and April 4, 2024.

New good energy and thus the basis for the development of partnership and friendship. Miloš, thank you! Welcome!

 

Institut Nacional d`Educacio Fisica de Catalunya, Spain

Raziskovalno-pedagoški obisk prof. dr. Marca Elmeue Gonzaleza na Univerzi na Primorskem – Fakulteti za vede o zdravju

Razvojna pot po kateri je šel prof. dr. Marc Elmeua Gonzalez je vzorčni primer kakršnih si želimo na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem še več v prihodnosti. Marc, doma iz Španije, je bil namreč doktorski študent na naši fakulteti, prebil dobra tri leta v Sloveniji in izdelal zelo vzorno doktorsko nalogo na področju biomehanike jahanja. Nato se je vrnil v Španijo in se zaposlil na Institut Nacional d`Educacio Fisica de Catalunya kot učitelj in raziskovalec. Z našo ustanovo (UP FVZ) je ohranil tesen stik in postal član raziskovalne skupine KINSPO, ki jo vodi prof. dr. Nejc Šarabon.

Ob tokratnem obisku (od 5. do 12. aprila, 2024) je izvedel predavanje za študente 2. stopnje Fizioterapije ter so-vodil raziskavo o mehanskih obremenitvah posamičnih telesnih segmentov/sklepov med izvajanjem skokov in poskokov. Gre za izvirno raziskavo, v kateri prenašamo metodologijo vrednotenja segmentne absorpcije mehanskega stresa, ki smo jo prvič uporabili v času Markovega doktorskega raziskovanja in jo zdaj apliciramo na primer pliometričnih akcij spodnjega dela telesa.

Obisk – učinkoviti delovni dnevi in nadaljevanje super osebnih odnosov! Hvala Marc – vedno dobrodošel!

********

Research-pedagogical visit of prof. dr. Marc Elmeua Gonzalez at the University of Primorska – Faculty of Health Sciences

The development path followed by prof. dr. Marc Elmeua Gonzalez is a model example of the kind we want even more of in the future at the Faculty of Health Sciences (University of Primorska). Marc, originally from Spain, was a doctoral student at our faculty, spent a good three years in Slovenia and prepared a very exemplary doctoral thesis in the field of horse riding biomechanics. He then returned to Spain and took a job at the Institut Nacional d`Educacio Fisica de Catalunya as a teacher and researcher. He maintained close contact with our institution (UP FVZ) and became a member of the KINSPO research group, led by prof. dr. Nejc Šarabon.

During this visit (from April 5 to 12, 2024), he gave a lecture for students of the 2nd level of Physiotherapy and co-led a research study on the mechanical loads of individual body segments/joints during the performance of jumps and hops. It is an original research in which we transfer the methodology of evaluation of segmental absorption of mechanical stress, which we used for the first time during Marc’s doctoral research and now apply it to the example of plyometric actions of the lower body.

Visit – effective working days and continuation of great personal relationships! Thanks Marc – always welcome!

 

 

Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade

Raziskovalni obisk srbskih doktorski študentov športne znanosti v okviru Erasmus+ izmenjave na Univerzi na Primorskem – Fakulteti za vede o zdravju

Med 10. 4. in 19. 4. 2024 smo imeli priložnost gostiti doktorske študente s Fakultete za šport in telesno vzgojo Univerze v Beogradu (Igor Zlatović, Marko Kapeleti, David Nikolić in Aleksandar Rajković) preko Erasmus+ kratkoročne doktorske mobilnosti.

Sodelovali so pri pridobivanju podatkov v okviru raziskave “Absorpcija mehanskih obremenitev vzdolž kinetične verige med različnimi skakalnimi nalogami in njena povezava z živčno-mišično zmogljivostjo”. Študija je bila del raziskovalnega programa KINSPO pod vodstvom prof. dr. Nejca Šarabona.

Z odličnim timskim delom smo postavili temelje za prihodnje znanstvene objave in sodelovanja. Študenti so imeli dobro družabno in učno izkušnjo ter so izpolnili pričakovanja gostitelja.

*****

Research visit of Serbian sport science PhD students on Erasmus+ exchange at University of Primorska – Faculty of Health Sciences

Between 10th and 19th April 2024 we had an opportunity to host PhD students from Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade (Igor Zlatović, Marko Kapeleti, David Nikolić, and Aleksandar Rajković) through Erasmus+ short-term PhD Mobility.

They participated in data acquisition within the research “Absorption of mechanical stress along the kinetic chain during different jumping tasks and its relationship with maximal strength and performance indices”. The study was a part of KINSPO research program led by prof. dr. Nejca Šarabon.

With great teamwork we placed the ground for future scientific publications and collaborations. The students had a great social and learning experience and have met the expectations of the host.

 

Nord University, Norway

18. 1. 2024 so nas na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju, obiskali predstavniki Nord univerze iz Norveške. Njihovo fakulteto so zastopali dekanja, izr. prof. dr. Gøril Ursin, prof. dr. Gørill Haugan, prof. dr. Kari Ingstad in Vesna Forbergskog.
Med obiskom smo se pogovarjali o vzpostavitvi sodelovanja tako na področju izmenjave študentov/profesorjev kot tudi na raziskovalnem področju.
Prof. dr. Gørill Haugan je imela v okviru obiska še predavanje Spiritual nursing care in the Intensive care unit.

******
On January 18, 2024, representatives from Nord University in Norway visited us at the University of Primorska, Faculty of Health Sciences.
Their faculty was represented by the dean, Assoc. Prof. Dr. Gøril Ursin, Prof. Dr. Gørill Haugan, Prof. Dr. Kari Ingstad, and Vesna Forbergskog.
During the visit, we discussed the establishment of collaboration in the areas of student/professor exchange and research.
Prof. Dr. Gørill Haugan also gave a lecture titled “Spiritual nursing care in the Intensive care unit” as part of the visit.

Thomas More University, Belgium

Med 27. in 28. 11. 2023 smo na UP FVZ gostili Cindy Heremans in Karla Matthysa, oddelčna koordinatorja mednarodne mobilnosti na Thomas More University iz Belgije Namen obiska je vzajemno spoznavanje obeh fakultet z namenom razprave o možnostih za sodelovanje na področju mobilnosti študentov študijskega programa zdravstvena nega, mobilnosti osebja in sodelovanja pri projektih.

*****
On November 27th and 28th, 2023, we hosted Cindy Heremans and Karel Matthys, department coordinators for international mobility at Thomas More University in Belgium, at UP Faculty of Health Sciences. The purpose of the visit was mutual acquaintance of both faculties with the aim of discussing possibilities for collaboration in the field of student mobility in the nursing program, staff mobility, and cooperation on projects.

Faculty of Medicine of the University of Rijeka, Croatia

14. 12. 2023 so nas na Fakulteti za vede o zdravju obiskali predstavniki Medicinske fakultete na Reki. Njihovo fakulteto so zastopali assist. Erika Šuper dr. med., spec. anesteziologije, Sandro Vidmanić, dipl. zn., mag. zn. in Mario Dugonic, dipl. zn, mag. klin. dietetike. Tekom sestanka smo jim razkazali in predstavili naš simulacijski center v nastajanju ter se pogovarjali o nadaljnjem raziskovanju, pedagoškem sodelovanju in prijavljanju projektov. Obe strani sta zainteresirani za vzpostavitev boljšega med-institucionalnega odnosa.

Metropolia University of Applied Sciences, Finland

Med 11. 10. in 13. 10. 2023 je Fakulteta za vede o zdravju, katedra za zdravstveno nego gostila viš. pred. Hanno Repo Jamal iz Metropolia University of Applied Sciences, ki je bila pri nas na Erasmus+ usposabljanju. V sklopu svoje izmenjave je na magistrskem programu Zdravstvene nege izvedla predavanje z naslovom Cultural Competence and Patient Education. Sodelovala je na izobraževanju o simulacijah v zdravstveni negi, kjer je podelila svoje znanje in izkušnje ter izpostavila možnost skupnega sodelovanja med fakultetama.

*******
Between the 11th of October 2023 and the 13th of October 2023, the Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, hosted Sen. Lect. Hano Repo Jamal from Metropolia University of Applied Sciences, who was here on an Erasmus+ training programme. As part of her exchange, she delivered a lecture entitled ‘Cultural Competence and Patient Education’. She also participated in a healthcare simulation training, where she shared her knowledge and experience, highlighting the potential for future collaboration between the two faculties.

University of Belgrade, Serbia

Med 9. in 13. 10. 2023 smo na UP FVZ gostili izr. prof. dr. Miloša Markovića. Študentom 2. stopnje na programih Športna vzgoja, Fizioterapija in Dietetika in klinična prehrana je predaval o dveh temah. Prvo predavanje je imelo naslov Povezava med telesno vzgojo in šprtno vzgojo. Na tem predavanju je vzpostavil povezavo med tema dvema nazivoma predmeta v šolah v Srbiji in Sloveniji. Na drugem predavanju, naslovljenem Bioetika v športu, so bile študentom predstavljene osnovne teme, s katerimi se ukvarja bioetika v športu, kot so poštena igra, dopinška sredstva, transspolnost idr.

*****
Between the 9th and 13th of October 2023, we hosted Assoc. Prof. Dr. Miloš Marković. He delivered lectures to second-degree students in the programs of Sports Education, Physiotherapy and Dietetics and Clinical Nutrition on two topics. The first lecture was titled “The Connection between Physical Education and Sports Education,” where he established a connection between these two subject titles in schools in Serbia and Slovenia. In the second lecture, titled “Bioethics in sport,” basic topics related to bioethics in sports were presented to the students, such as fair play, doping substances, transgender issues, and more.

University of Niš, Serbia

V okviru programa Erasmus+ nas je med 16. 10. 2023 in 20. 10. 2023 obiskala izr. prof. Bojana Miladinović iz University of Niš, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy. Vsebina obiska je povezana s spoznavanjem sodelavcev iz katedre PSD in koordinatorji mobilnosti na UP FVZ. Pokazali smo ji prostore in delo v različnih laboratorijih in prehranski posvetovalnici. Podrobno smo ji predstavili naša študijska programa dodiplomski Prehransko svetovanje – Dietetika in podiplomski Dietetika in klinična prehrana, ter raziskovalna področja in rezultate raziskav.

*****
As part of the Erasmus+ program, between October 16, 2023, and October 20, 2023, we were visited by 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜. 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐁𝐨𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨𝐯𝐢ć 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐍𝐢š, 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐲, 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞. The purpose of the visit was to acquaint her with colleagues from the PSD department and mobility coordinators at UP FVZ. We showed her our facilities and work in various laboratories and the nutritional counselling centre. We provided a detailed presentation of our undergraduate programme in Nutritional Counselling – Dietetics and postgraduate programme in Dietetics and Clinical Nutrition, as well as research our research areas and research results.

University of Pécs, Hungary

Med 2. 10. in 6. 10. 2023 je UP Fakulteta za vede o zdravju gostila izr. prof. dr. Timeo Németh, profesorico angleščine na Medicinski fakulteti Univerze v Pécsu, ki je bila pri nas na Erasmus+ usposabljanju. Univerza v Pécsu na Madžarskem se lahko pohvali s tem, da je najstarejša univerza v Srednji Evropi. Na UP FVZ jo je gostila dr. Barbara Jurša Potocco, namen obiska pa je bila izmenjava znanj in izkušenj glede poučevanja.

******
Between October 2 and October 6, 2023, the UP Faculty of Health Sciences hosted Assoc. Prof. Timea Németh, an English professor at the Medical School of the University of  Pécs, who was here for an Erasmus+ training. The University of Pécs in Hungary is proud to be the oldest university in Central Europe. Dr. Barbara Jurša Potocco hosted her at UP Faculty of Health Sciences, and the purpose of the visit was to exchange knowledge and experiences about teaching.

 

University of Granada, Spain

V obdobju od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 smo na UP FVZ gostili raziskovalca iz Universidad de Granada (Univerze v Granadi) in nadaljevali sodelovanje z omenjeno inštutucijo. Raziskovalec Sergio Miras Moreno je opravil 3-mesečni raziskovalni obisk pod mentorstvom doc. dr. Darjana Smajle. 

Trimesečno gostovanje je vključevalo neposredno raziskovalno delo ter pisanje znanstvenih člankov na podlagi preteklih sodelovanj. V sklopu gostovanja je bila izvedena študija v kateri so proučevali zanesljivost in ponovljivost merjenja zavitih šprintov z GPS tehnologijo.

*****
During the period from April 1, 2023, to June 30, 2023, we hosted a researcher from the University of Granada and continued our collaboration with the mentioned institution. Researcher Sergio Miras Moreno conducted a 3-month research visit under the mentorship of Assist. Prof. Darjan Smajla.

The three-month visit included direct research work and the writing of scientific articles based on previous collaborations. As part of the visit, a study was conducted in which the reliability and repeatability of measuring curved sprints using GPS technology were examined.

 

University of Granada, Spain

Preko Erasmus+ izmenjave sta nas obiskala gosta iz Fakultete za telesno vzgojo in šport Univerze v Banja Luki (Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci), izr. prof. dr. Aleksandar Kukrić, prodekan za raziskovanje in izr. prof. Saša Jovanović, ki z UP FVZ tudi sodeluje na področju didaktike plesa. Udeležila sta se programa na predmetu Letnih aktivnosti, ki ga študentje kineziologije 2. letnika izvajajo v Bovcu in okolici. Fakulteti sta na razpis ARIS prijavili tudi projekt bilaterale.

*****
Through the Erasmus+ exchange, we were visited by guests from the Faculty of Physical Education and Sport at the University of Banja Luka: Assoc. Prof. dr. Aleksandar Kukrić, Vice-Dean for Research, and Assoc. Prof. Saša Jovanović, who also collaborates with UP FVZ in the field of dance didactics. They participated in a program focused on Outdoor physical activity, conducted by second-year kinesiology students in Bovec and its surroundings. The faculties also applied for a bilateral project through the ARIS call.

SEZNAM GOSTUJOČIH PREDAVATELJEV
GOSTUJOČI PROFESORJI IN RAZISKOVALCI INSTITUCIJA LETO GOSTOVANJA KATEDRA
GØRILL HAUGAN NTNU: NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 2022 ZDRAVSTVENA NEGA
HAN HOUDIJK UNIVERSITY OF GRONINGEN 2021 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, FIZIOTERAPIJA
DRAGANA MILUTINOVIĆ UNIVERSITY OF NOVI SAD 2021 ZDRAVSTVENA NEGA
SAŠA JOVANOVIĆ  UNIVERSITY OF BANJA LUKA 2021 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
STEFANOS MANTZOUKAS UNIVERSITY OF IOANNINA, GREECE 2020 ZDRAVSTVENA NEGA
DRAGAN MIRKOV UNIVERSITY OF BELGRADE, SERBIA 2018, 2019 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
OLIVERA KNEŽEVIĆ UNIVERSITY OF BELGRADE, SRBIA 2018, 2019 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
KREŠIMIR ŠOLIĆ JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA 2019 ZDRAVSTVENA NEGA
WANJA JORGENSEN NORWAY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, NORWAY 2019 ZDRAVSTVENA NEGA
JOUNI TUOMI TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
ANNA MARI AIMALA TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
MARTA VERESNE BALINT SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2018 DIETETIKA
ADRIENN LICHTHAMMER SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2018 DIETETIKA
MANDY KNOLL OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG, GERMANY 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
ANTONELLO LORENZINI UNIVERSITY OF BOLOGNA, ITALY 2017 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
PETER GRIFFITHS UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, GREAT BRITAIN 2018 ZDRAVSTVENA NEGA
RAQUEL GUINÉ POLYTECHNIC INSTITUTE VISEU, PORTUGAL 2018 DIETETIKA
JOY MERRELL SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN 2018 ZDRAVSTVENA NEGA
ANTONIO MUSARÓ SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
PAVLE JOVANOV INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
MARIJANA SAKAČ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
ALEKSANDAR MARIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
MARK LATASH THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, USA 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
RAFAELLA VISONÀ UNIVERSITÀ DI VERONA, ITALY 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
JANA KACOROVA SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, CZECH REPUBLIC 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
MARJA OKSANEN TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
PASI VEHNIAINEN TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2017, 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SYDNEY GROSPRETRE UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ, FRANCE 2017 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
JULITA SANSONI SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY 2017, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
ESTHER NOVA INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN 2017, 2016 DIETETIKA
ALEKSANDRA MIŠAN INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2016, 2015 DIETETIKA
OLIVERA ŠIMURINA INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2015 DIETETIKA
ANAMARIJA MANDIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2015 DIETETIKA
MILICA POJIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2016 DIETETIKA
ROBERT LOVRIĆ JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
MAILA HALENKO COLLEGE OF DIETITIANS OF ONTARIO, CANADA 2016 DIETETIKA
BERNARDETT KISS-TÓTH SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2016 DIETETIKA
EMILIA MANZATO UNIVERSITY OF FERRARA, ITALY 2016 DIETETIKA
ANASTASIA MARKAKI TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF THESSALONIKI, GREECE 2016 DIETETIKA
ASCENSIÓN MARCOS INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN 2016 DIETETIKA
BRUNA SCAGGIANTE UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SERENA BONIN UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SIGURD LAX MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ, AUSTRIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
KREŠIMIR PAVELIĆ UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SANDRA KRALJEVIĆ PAVELIĆ UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
MARGARETH JUNE CLARK SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
NURCAN ERTUG TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
DEMET AKTAS TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
MÜZZEYEN ARSLAN TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA

 

Dostopnost