ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE

DIFERENCIALNI IZPITI

Vsak kandidat, ki bo oddal Vlogo za opravljanje diferencialnih predmetov, bo individualno obravnavan na podlagi zaključenega študija na dodiplomski stopnji.

Navodila kandidatom za opravljanje diferencialnih izpitov so objavljena TU.

Diferencialni izpiti so razdeljeni v 3 sklope, in sicer: a) Bazični predmeti, b) Predmeti osnov gibalne/športne vadbe, c) Športno-specifični predmeti.

Kandidati, ki se lahko prijavijo na diferencialne izpite za vpis na podiplomski študijski program Športna vzgoja, morajo prihajati iz sorodnih smeri:

 1. Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, smer: Aplikativna kineziologija (kandidati vpisani do študijskega leta 2019/2020)
 2. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, smer: Kineziologija in Športno treniranje
 3. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, smer: Športno treniranje
 4. Smeri Pedagoških fakultet (UP, UL, UM) (Razredni pouk, Predšolska vzgoja, Pedagogika, Socialna pedagogika, Dvopredmetni učitelj, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Logopedija in surdopedagogika, Likovna in Glasbena pedagogika)

Diferencialnih izpitov ne potrebujejo kandidati, ki prihajajo iz Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju, dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija (kandidati vpisani od študijskega leta 2019/2020 dalje) in Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport, dodiplomski študijski program Športna vzgoja.

a) Bazični predmeti:

Anatomija (6 ECTS)

 1. Nosilec predmeta: prof. dr. Dean Ravnik
 2. Študijska literatura: Ravnik, D., Kocjan, A. Funkcionalna anatomija za študente Aplikativne kineziologije. Založba Univerze na Primorskem, 2018.
 3. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si
  Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

Fiziologija (6 ECTS)

Nosilka predmeta: izr.prof.dr. Mihaela Jurdana
Študenti, ki opravljajo diferencialni izpit iz fiziologije morajo opraviti naslednje obveznosti:

 1. pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen seminar. Za temo seminarja in termin se obrnite na doc. dr. Ano Petelin na e-naslov: ana.petelin@upr.si
 2. Študijsko gradivo: Jurdana, M. Fiziologija: učbenik za študente zdravstvenih ved. Vrsta gradiva – učbenik. Založništvo in izdelava – Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020 Jezik – slovenski ISBN – 978-961-293-029-5. Za naročilo: knjižnica FVZ
 3. po uspešnem zagovoru seminarja lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

Biomehanika (6 ECTS)

Nosilec predmeta: doc. dr. Jure Pražnikar

 1. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen praktični kolokvij.
 2. Študijsko gradivo: Supej, M. Učbenik za študente Fakultete za šport – Biomehanika 1.
 3. Po uspešno opravljenem kolokviju lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

b) Predmeti osnov gibalne/športne vadbe:

  Osnove kondicijske priprave (3 ECTS)

  Nosilec predmeta: doc. dr. Jernej Rošker

  1. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen teoretični kolokvij na temo poznavanja metod treninga, moči/jakosti, vzdržljivosti, hitrosti, gibljivosti in koordinacije gibanja.
  2. Študijsko gradivo: Izročki; 1. Škof, B. (2016). Šport po meri otrok in mladostnikov, Fakulteta za šport, Ljubljana., 2. Ušaj, A. (2012). Temelji športne vadbe, Fakulteta za šport, Ljubljana., 3. Zatsiorsky, V. in Kraemer W. (2006). Science and practice of strength training 2nd edition. Human Kinetics, Champaigne.
  3. Po uspešno opravljenem kolokviju lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si.  Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

  Osnove analize gibanja (3 ECTS)

  Nosilec predmeta: doc. dr. Darjan Smajla

  1. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen praktični kolokvij iz naslednjih vsebin: Testiranje gibalnih sposobnosti (agilnost, vzdržljivost, jakost in moč, hitrost, gibljivost ravnotežje), testiranje starostnikov ter osnove kliničnega pregleda (osnove pregleda drže, gibljivost sklepov). Na kolokviju je potrebno prikazati poznavanje izvedbe testov s poudarkom na ustreznih navodilih preiskovancem in komunikacijo.
  2. Študijsko gradivo: 1. Kozinc, Ž., Šarabon, N. (2021). Osnove analize gibanja (učbenik v pripravi, na voljo od poletja 2021). Založba Univerze na primorskem. 2. Jakovljević, M., Hlebš, S. (1993). Meritve gibljivosti sklepov ter dolžin in obsegov udov. Ljubljana. 3. Knudson, D.V., Morrison, C.S. (2002). Qualitative analysis of human movement (2nd edition). Champain Il: Human Kinetics. 4. ACSM (2014). ACSM` s guidelines for exercises testing and prescription (9th edition). Philadelphia: Walters Kluwer Health. 5. Heyward, V.H. (2010). Advanced fitness assessment and exercise prescription (6th edition). Champain Il: Human Kinetics.
  3. Po uspešno opravljenem kolokviju lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

  Osnovna motorika (3 ECTS)

  Nosilec predmeta: doc. dr. Jernej Rošker

  1. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen teoretično/praktični kolokvij poznavanja osnov poimenovanja položajev in osnovnih gibov človeškega telesa, ravnin in osi v katerih se giblje, elementarnih/naravnih oblik gibanja, gimnastičnih vaj in elementarnih iger.
  2. Študijsko gradivo: Izročki; 1. Pistotnik, B. (2008). Gibalna abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport., 2. Pistotnik, B. (2011). Osnove gibanja v športu. Ljubljana: Fakulteta za šport., 3. Škof, B. (2016). Šport po meri otrok in mladostnikov. Ljubljana: Fakulteta za šport.
  3. Po uspešno opravljenem kolokviju lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

  c) Športno-specifični predmeti:

  Gimnastika (3 ECTS)

  Nosilec predmeta: doc. dr. Urška Čeklić

  1. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen praktični kolokvij iz naslednjih vsebin: ŽENSKA GIMNASTIKA: poljubna sestava na parterjuz osnovnimi elementi (preval naprej in nazaj, premet v stran, premet v stran z obratom za 90° nazaj, stoja na rokah, stoja na lopaticah, stoja v povezavi s prevalom naprej, preval letno), poljubna sestava na gredi (hoja na različne načine in smeri, osnovni naskok in seskok z gredi, drže, obrati, osnovni skoki in poskoki na gredi), poljubna sestava na dvovišinski bradlji (vzmik na spodnji ali zgornji lestvini, odnožni premahi, obrati, toč nazaj ali toč jezdno naprej, kolebi), preskok čez mizo: skrčka in raznožkaMOŠKA GIMNASTIKA: poljubna sestava na parterju z osnovnimi elementi (preval naprej in nazaj, premet v stran, premet v stran z obratom za 90° nazaj, stoja na rokah, stoja na lopaticah, stoja v povezavi s prevalom naprej, prebval letno), sestava na moški bradlji (kolebi v opori na lahteh, kolebi v opori na rokah, vzpora v zakolebu, preval naprej, seskok v zakolebu), sestava na drogu (vzmik iz vese ali stoje, toč nazaj ali toč jezdno naprej, spad podmetno, kolebi, obrati v vesi, seskok), preskok čez mizo: skrčka in raznožka.
  2. Študijsko gradivo: 1. Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport., 2. Čuk, I., Bučar Pajek, M., Bolkovič. T., Jakše B., Bricelj, A. (2017). Športna gimnastika z ritmično izraznostjo. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
  3. Po uspešno opravljenem praktičnem kolokviju iz ženske/moške gimnastike lahko pristopite na teoretični izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

  Atletika (3 ECST)

  Nosilec predmeta: doc. dr. Jernej Rošker

  1. Pogoj za pristop k izpitu je uspešna demonstracija 10 izbranih atletskih elementov (vsi elementi tekaške abecede, nizkega štarta in šprinterskega teka, skoka v višino s prekoračno tehniko, skoka v daljino z elementarno tehniko, suna krogle s podrsno tehniko in meta žogice z 10 koračnim zaletom.
  2. Študijsko gradivo: Izročki; 1. Čoh, M. (2002) Atletika. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport., 2. Emberšič, D. (2003). Atletika – meti: tehnika in metodika, Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Ljubljana., 3. Škof, B, Tomažin, K, Dolenc, A, Marcina, P, Čoh, M, Pori, M. (2006). Atletski praktikum : didaktični vidiki poučevanja osnovnih atletskih disciplin. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.
  3. Po uspešno opravljenem kolokviju lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

  Plavanje z osnovami reševanja iz vode (3 ECTS)

  Nosilec predmeta: doc. dr. Matej Plevnik

  1. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen kolokvij iz praktičnih vsebin: (1) demonstracija plavanja osnovnih plavalnih tehnik prsno, hrbtno, kravel na 50 m s štartnim skokom in obrati, (2) plavanje prosto na 200 m s časom pod 5 minut in (3) plavanje pod vodo 25 m.
  2. Študijsko gradivo: 1. Kapus idr. (2011). Plavanje: učenje: slovenska šola plavanja za novo tisočletje: učbenik za učence-študente, učitelje-profesorje, trenerje in starše. 2. Kapus idr. (2004). Reševanje iz vode, aktivna varnost in prva pomoč: slovenska šola reševanja iz vode.
  3. Po uspešno opravljenem kolokviju lahko pristopite na izpit. Izpiti so razpisani v VIS-u. Za dodatne informacije se obrnite na referat: referat@fvz.upr.si. Navodila za prijavo k izpitu si preberite na spletni strani fakultete: https://fvz.upr.si/diferencialni-izpiti/

   

   

  Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) je akreditirala magistrski študijski program ŠPORTNA VZGOJA, 2. stopnja z namenom izobraziti učitelja športne vzgoje, ki bo z usvojenimi znanji sposoben delovati na področju poučevanja športa in športne vzgoje na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega procesa.

  Temeljni cilj programa je izobraziti učitelja športne vzgoje, kot neodvisnega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju procesa športa in športne vzgoje na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega procesa. Področje športne vzgoje ni omejeno zgolj neposredno na vodenje pouka športa in športne vzgoje v okviru šolskega predmeta, temveč vključuje tudi: promocijo zdravja in zdravega življenjskega sloga, svetovanje otrokom in mladostnikom pri izboljšanju ravni njihovih psihofizičnih sposobnosti in splošne telesne zmogljivosti, sodelovanje s starši, vnašanje sodobnih smernic v neposredno pedagoško delo, sodelovanje pri razvijanju stroke, znanstveno in raziskovalno delo na področju ter izvajanje šolske politike na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

  Učitelj športne vzgoje se lahko zaposli tudi v: vzgojno izobraževalnem sistemu šolstva, v športnih organizacijah in klubih, v športno rekreacijskih središčih, v turizmu, v nekaterih zdraviliščih, kjer poteka športna rehabilitacija, kot zunanji sodelavec v sredstvih javnega obveščanja za področje športa in v zasebnih športnih ustanovah.

  Pogoji za vpis vključujejo predhodno pridobljeno izobrazbo in morebitne dodatne kompetence v obsegu od 3 do 36 ECTS, ki jih mora glede na zaključeno predhodno smer študija opraviti kandidat. Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih zmogljivosti in predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog delavca v vzgoji in izobraževanju, ki ga izda dispanzer medicine dela.

  Študijski program obsega dva letnika (120 kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS) in vključuje 19 obveznih predmetov, izbirne vsebine, pedagoško prakso (15 ECTS) ter pripravo in zagovor magistrskega dela (15 ECTS).

  Izbirnost študijskega programa obsega 12 ECTS, od tega v prvem in v drugem letniku po 6 ECTS. V okviru izbirnih predmetov mora študent izbrati najmanj 6 ECTS med notranjimi izbirnimi predmeti študijskega programa, in sicer najmanj 3 ECTS v tekočem letniku.

  Več o študijskem programu

  Temeljni cilji študijskega programa:

  Temeljni cilj programa je izobraziti učitelja športne vzgoje, kot neodvisnega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju procesa športne vzgoje na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega procesa.

  Poleg temeljnih strokovnih predmetnih znanj, ki jih predvidevajo vsebine učnih načrtov izobraževalnih programov, bo pridobil še temeljna pedagoška, psihološka in didaktična znanja, ki jih bo potreboval za učinkovito vodenje pouka in delovanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Tak strokovnjak se bo zavedal svoje poklicne identitete in se po zaključku magistrskega študija odločil za zaposlitev na področju svoje strokovne usposobljenosti oziroma za nadaljevanje izobraževanja na tretji stopnji.

  Namen študijskega programa je tudi spodbujati magistre k stalnemu vseživljenjskemu izobraževanju, strokovnemu spopolnjevanju in usposabljanju ter kritičnemu vnašanju novih strokovnih in znanstvenih ugotovitev z interdisciplinarnega področja vzgoje in izobraževanja, didaktike športne vzgoje, kineziologije, teorije športa in vadbe/treninga ter zdravstva v vsakodnevno prakso v okviru procesov in programov vzgoje in izobraževanja.

  Diplomant pridobi naslednje splošne kompetence:

  1. sposobnost uporabe temeljnih načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja za reševanje izzivov učnega procesa v praksi pri poučevanju z upoštevanjem značilnosti razvojne psihologije;
  2. informacijska pismenost in sposobnost prilagajanja metod posredovanja znanja;
  3. sposobnost avtonomnega delovanja na področju vodenja in organizacije vzgojno-izobraževalnih in strokovnih programov;
  4. sposobnost razvijanja novega znanja in skrb za lasten poklicni razvoj in učenje;
  5. sposobnost obvladovanja organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa ter upoštevanjem zakonodaje;
  6. sposobnost in spretnosti komunikacije, še posebej z otroki in starši ter drugimi deležniki v pedagoškem procesu, tudi v tujem jeziku;
  7. sposobnost avtonomnega in skupinskega strokovnega ter raziskovalnega dela, na nacionalni in mednarodni ravni, na področju športne vzgoje in presečnih ved;
  8. sposobnost sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem ter spoštovanje individualnih in medkulturnih posebnosti;
  9. zavezanost etiki in razvit občutek profesionalnosti;
  10. splošne vodstvene in mentorske sposobnosti.

  Predmetno-specifične kompetence so:

  1. zavedanje pomena antropoloških izhodišč gibalne/športne aktivnosti otrok in mladine;
  2. obvladovanje temeljnih načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja športno-vzgojnega procesa;
  3. poznavanje načel splošne didaktike športno-vzgojnega procesa in didaktike posameznih športov;
  4. usposobljenost za medpredmetno povezovanje;
  5. upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik učencev pri spodbujanju telesnega in gibalnega razvoja;
  6. sposobnost vzpostavljanja optimalnega učnega okolja z uporabo različnih učnih metod in organizacijskih strategij, ki gradijo vzpodbudno okolje za izvedbo športno-vzgojnih vsebin;
  7. prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami (tudi nadarjenimi) ter v sodelovanju z drugimi učitelji in strokovnimi službami prilagajanje dela njihovim posebnostim;
  8. sposobnost preverjanja in ocenjevanja gibalne zmogljivosti in znanja pri športni vzgoji ter izdelava povratnih informacij ter priporočil;
  9. usposobljenost za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine;
  10. usposobljenost za sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih, namenjenih izboljšanju vzgojno-izobraževalnega procesa;
  11. metodološka usposobljenost za raziskovalno delo na pedagoškem področju (zbiranje, obdelava in interpretacija podatkov);
  12. zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja ter skrb za lasten osebnostni ni karierni razvoj.

  Področje športne vzgoje ni omejeno zgolj neposredno na vodenje pouka športa in športne vzgoje v okviru šolskega predmeta, temveč vključuje tudi: promocijo zdravja in zdravega življenjskega sloga, svetovanje otrokom in mladostnikom pri izboljšanju ravni njihovih psihofizičnih sposobnosti in splošne telesne zmogljivosti, sodelovanje s starši, vnašanje sodobnih smernic v neposredno pedagoško delo, sodelovanje pri razvijanju stroke, znanstveno in raziskovalno delo na področju ter izvajanje šolske politike na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

   

  Pridobljeni strokovni naslov 

  Magister profesor športne vzgoje / Magistrica profesorica športne vzgoje – (mag. prof. šp. vzg.)

  Vpisni pogoji

  V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je:

  a) končal študijski program 1. stopnje Športna vzgoja ali študijski program Športna vzgoja, sprejet pred 11.6.2004.
  b) končal študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija, Kineziologija, Športno treniranje in Športna rekreacija ter opravil študijske obveznosti, ki so                bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na UP FVZ,
  c) končal študijski program 1. stopnje pedagoške smeri ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS                glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na UP FVZ.

  Individualne vloge za vpis kandidatov iz točke b) in c) prvega odstavka obravnava pristojna komisija na UP FVZ. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program. Komisija si pridružuje pravico izbire izvedbe glede na število kandidatov na posameznem predmetu: a) kot strnjena oblika ob koncu tedna ali b) pridružitev kandidata k rednem oziroma izrednem študiju Aplikativne kineziologije, 1. stopnje, Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

  PREIZKUS GIBALNIH ZMOGLJIVOSTI

  Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih zmogljivosti. Navodila in točno uro opravljanja preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v prijavi, nekaj dni pred preizkusom. V prvem prijavnem roku bodo preizkusi potekali 30. avgusta 2024. Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti v drugem prijavnem roku potekal 18. septembra 2024. Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti velja samo za tekoče študijsko leto. Več o sami izvedbi testov si lahko pogledate na naslednji povezavi.

  Vsi kandidati, prijavljeni v prvem roku, morajo do 22. avgusta 2024 na EVŠ portalu (ob prijavi) skenirano naložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog delavca v vzgoji in izobraževanju, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Kandidati, prijavljeni v drugem prijavnem roku, predložijo zdravniško potrdilo do 12. septembra 2024.

  Potrdilo mora biti izdano po 3. juliju 2024 in skenirano naloženo na EVŠ portal do zaključka prijavnih rokov (datumi navedeni zgoraj).
  Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno.

  V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija (pri povprečju se kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem študiju).

  Osnovni podatki o programu

  Predmetnik po posameznem letniku

  Pravila izbirnosti za študijsko leto 2024/25

  V okviru izbirnih predmetov mora študent izbrati najmanj  6 ECTS med notranjimi izbirnimi predmeti študijskega programa. Izbirne predmete v obsegu do 6 ECTS lahko študent izbere iz seznama zunanje izbirnih predmetov iz drugih programov UP FVZ ali po pravilih za zunanjo izbirnost na drugih članicah UP.

  Celotna izbirnost študijskega programa 12 ECTS.

  1. letnik izbirnost 6 ECTS

  Notranje izbirni predmeti za 1. letnik:

  IME PREDMETA ECTS
  Igre z loparji 3
  Šport za sprostitev MM* 3
  Športna gimnastika 3
  Upravljanje projektov MM* 3
  Komunikacija 3
  Pravo in etika 3
  TUTORSTVO Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga ( predmet lahko izberejo študenti, ki se prijavijo na razpis za tutorje oziroma so predstavniki letnika) 3

  MM* – izvedba v okviru mednarodnega modula. Možna izvedba kontaktnih ur v angleškem jeziku, študent lahko svoje obveznosti (seminar, izpit) opravi v slovenskem jeziku.

  2. letnik izbirnost 6 ECTS

  Notranje izbirni predmeti za 2. letnik:

  IME PREDMETA ECTS
  Igre z loparji 3
  Šport za sprostitev MM* 3
  Športna gimnastika 3
  Upravljanje projektov MM* 3
  Komunikacija 3
  Pravo in etika 3
  TUTORSTVO Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga ( predmet lahko izberejo študenti, ki se prijavijo na razpis za tutorje oziroma so predstavniki letnika) 3

  MM* – izvedba v okviru mednarodnega modula. Možna izvedba kontaktnih ur v angleškem jeziku, študent lahko svoje obveznosti (seminar, izpit) opravi v slovenskem jeziku.

  Zunanje izbirni predmeti iz drugih študijskih programov na UP FVZ / SAMO ZA 2. LETNIK:

  Inoviranje in razvoj (AK2, 3 ECTS)

  Psihosocialni vidiki dela pri različnih ciljnih skupinah (AK2, 6 ECTS)

  Za zunanje izbirne predmete se urnik ne usklajuje z urnikom študijskega programa. Urnik za študijske programe UP FVZ bo objavljen do 15. 9. 2023. Ob morebitnem prekrivanju urnika lahko študent zaprosi za menjavo izbirnega predmeta do najkasneje 26. 9. v skladu z Navodili o izboru in menjavi izbirnih predmetov.

  Zunanja izbirnost na drugih članicah UP

  Izbirne predmete na drugih članicah UP lahko študent izbere iz ponujenega nabora predmetov in skladno s Pravilnikom o izvajanju izbirnosti med članicami UP. V tem primeru pri izboru izbirnih predmetov na vpisnem listu izberejo Izbirni predmet na drugi članici – 1. stopnja.

  »INFORMACIJSKI PAKET« (seznam izbirnih predmetov na drugih članicah UP)

  Pravilnik ZA IZBIRNOST MED ČLANICAMI

  Pogoji za napredovanje v višji letnik

  Študent lahko napreduje v višji letnik, če zbere 48 ECTS tekočega letnika.

  Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 2. letnika.

  MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA

  Magister/magistrica športne vzgoje je strokovno izobražen poklic učitelja športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah. S priznavanjem izobrazbe učitelja športne vzgoje kot izobražen strokovnjak na področju športa skladno z Zakonom o športu (ZSpo-1) se lahko zaposli tudi v: vzgojno izobraževalnem sistemu šolstva, v športnih organizacijah in klubih, v športno rekreacijskih središčih, v turizmu, v nekaterih zdraviliščih, kjer poteka športna rehabilitacija, kot zunanji sodelavec v sredstvih javnega obveščanja za področje športa in v zasebnih športnih ustanovah.

  Zaposlitvene potrebe po profesorjih športne vzgoje so utemeljene z opravljenim pregledom mednarodnih trendov zaposlovanja, ki temeljijo na podatkovnih modelih.

   

  Dostopnost