Psihologija razvoja in učenja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1) Vloga psihologije pri pedagoškem delu učiteljev.
2) Značilnosti psihičnega razvoja v srednjem in poznem otroštvu ter mladostništvu.
3) Učenje.
a) Pojmovanje učenja.
b) Teoretski pristopi k razumevanju učenja in njihova uporaba pri pouku.
c) Oblike učenja s poudarkom na psihomotoričnem in socialnem učenju.
4) Razumevanje odnosa med zorenjem in učenjem, nevrofiziološke osnove učenja; dejavniki uspešnega učenja v šoli.
5) Individualne razlike med učenci
a) Spoznavne, motivacijske, čustvene in socialne razlike njihov vpliv na razvoj in uspešnost v šoli.
b) Učenci s posebnimi potrebami.
6) Motivacija.
a) Različni teoretični pristopi k razumevanju motivacije; vrste motivacije s poudarkom na značilnostih notranje motivacije (interesi in čustva).
b) Načini motiviranja in spodbujanja interesa in pozitivnih stališč do gibalne aktivnosti.
c) Postavljanje ciljev.
d) Nekatere vsebine motivacije, povezane z delom učitelja športne vzgoje: teorija samodeterminacije, ciljne usmerjenosti, motivacijska klima, atribucije pri športni vzgoji.
7) Psihosocialni odnosi v šoli.
a) Pomen učenčevega odnosa z učitelji in vrstniki.
b) Razredno vzdušje in vloga učitelja pri spodbujaju ustreznih medosebnih odnosov in socialne sprejetosti učencev v razredu ter ohranjanju njihovega duševnega zdravja.
8) Pomen športne aktivnosti pri razvijanju učenčeve samopodobe; načini spodbujanja učenčevih samozaznav pri športni vzgoji.
9) Komunikacijske spretnosti učitelja.
a) Učinkoviti načini komunikacije z učenci.
b) Pomen posredovanja povratnih informacij.
c) Uravnavanje vedenja v razredu.
d) Učinkovito reševnje konfliktov.
10) Spodbujanje zdravega psihološkega razvoja in osebnostne rasti skozi šolsko športno vzgojo in šport.
a) Pozitivni učinki športne aktivnosti na psihično zdravje in počutje otrok in mladostnikov.
b) Nekatera škodljiva vedenja in nezdrave prakse v športu otrok in mladostnikov.

Dostopnost