Vpis v podiplomski študij

Info o vpisu v magistrske študijske programe

 

V DRUGEM PRIJAVNIEM ROKU bomo razpisali prosta vpisna mesta za študijske programe 2. stopnje Aplikativna kineziologija, Dietetika in Zdravstvena nega. 2. prijavni rok poteka od petka, 13. septembra do vključno srede, 18. septembra 2019

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski program 2. stopnje, odda elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ  od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019.

1.) Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v eVŠ do vključno 18. septembra 2019, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami, ki so navedene v razpisu za vpis v študijske programe) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete (članice UP) do vključno 19. septembra 2019.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 18. septembra 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana (ali osebno dostavljena) na naslov fakultete do vključno 19. septembra 2019. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2019/2020«.

2.) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 18. septembra 2019.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do vključno 18. septembra 2019. Kandidat mora priporočeno po pošti na naslov fakultete poslati (ali osebno dostaviti) zahtevana dokazila, ki so navedena v razpisu za vpis v študijske programe posamezne fakultete (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 19. septembra 2019. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2019/2020«.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE V EVŠ so objavljena na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

 

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome.