Dobrodošli!

Namen tutorskega sistema na Fakulteti za vede o zdravju je ustvariti pogoje za organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija. Prav tako je namen tutorstva krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in Fakulteto za vede o zdravju kot celoto, uspešno vključevanje študentov v univerzitetno okolje, reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami, izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Tutorsko dejavnost na Fakulteti za vede o zdravju delimo na:

 • učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji, in
 • študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč študentje višjih letnikov.

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo glede posameznega študijskega področja ali glede drugih sklopov vprašanj, kot so: pogoji za napredovanje v višji letnik, pogoji za prehod med različnimi študijskimi smermi/programi, izbirne vsebine in pogoji za dokončanje študija po določenem programu; priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski izmenjavi v tujini in posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo tuji študenti; posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo izredni študenti; posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo študenti s posebnim statusom (npr. študentje s posebnimi potrebami, študentje športniki); pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih določajo pravni akti Univerze na Primorskem in druga vprašanja. Na UP FVZ so vsi učitelji tutorji.

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študenti svetujejo pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju ter študentom svetujejo pri vključevanju v obštudijske dejavnosti in študijsko življenje. Poleg tega študente seznanjajo s pravnimi in drugimi akti na Univerzi na Primorskem in Fakulteti za vede o zdravju, ki določajo njihove pravice in dolžnosti v času študija ter s posamezniki in delovnimi telesi na Fakulteti za vede o zdravju, ki so pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj.

NOVO! Kandidati, ki bodo izbrani kot tutorji študenti, bodo lahko vpisali izbirni predmet Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga v obsegu 3 ECTS na dodiplomskem študiju in Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga 2 v obsegu 3 ECTS na podiplomskem študiju. K izbirnemu predmetu lahko študent pristopi le enkrat med študijem. Temeljni cilj izbirnega predmeta je razviti kompetence tutorja študenta za upravljanje, vodenje in tutorstvo posameznikov ali skupin, s katerimi bo lahko pomagal sebi in drugim v času študija ter pozneje ob profesionalnem delu.

Študenti bodo po zaključku razpisa prejeli obvestilo, da so imenovani za tutorje. Po prejemu obvestila lahko študent odda vlogo preko VIS-a za spremembo izbirnega predmeta ter izbere zgoraj navedeni predmet v obsegu 3 ECTS.

Podatki o kontaktnih osebah:

 1. Koordinator tutorjev učiteljev: Tanja Črešnovar, asist. (tanja.cresnovar@fvz.upr.si)
 2. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Zdravstvena nega): izr. prof. dr. Sabina Ličen (sabina.licen@fvz.upr.si)
 3. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Prehransko svetovanje – dietetika): doc. dr. Mojca Stubelj (mojca.stubelj@fvz.upr.si)
 4. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Aplikativna kineziologija): doc. dr. Milan Hosta (milan.hosta@fvz.upr.si)
 5. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Fizioterapija): asist. Sara Fabjan (sara.fabjan@fvz.upr.si)
 6. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Preventiva za zdravje): izr. prof. Zala Jenko Pražnikar (zala.praznikar@fvz.upr.si
 7. E-učilnica Tutorstvo: https://e.fvz.upr.si
 8. Koordinator tutorjev študentov 2023/2024: Lana Erjavec
 9. E-naslov tutorjev študentov: fvz.tutor@upr.si

Tutorji učitelji za spremljanje in zagotavljanje podpore TUJIM študentom:

 • izr. prof. dr. Nina Mohorko za študijski program Aplikativna kineziologija, 1. in 2. stopnja,
 • doc. dr. Denisa Manojlović za študijski program Fizioterapija, 1. stopnja in 2. stopnja, 
 • doc. dr. Tamara Poklar Vatovec za študijski program Prehransko svetovanje – dietetika, 1. stopnja, in Dietetika in klinična prehrana, 2. stopnja,
 • predavateljica Kristina Martinović za študijski program Zdravstvena nega, 1. in 2. stopnja.

Več informacij najdete v Pravilniku o tutorskem sistemu na UP Fakulteti za vede o zdravju.

Seznam učiteljev in študentov tutorjev

Seznam UČITELJEV tutorjev 

Seznam ŠTUDENTOV tutorjev je objavljen v informacijskem sistemu VIS: https://vis.upr.si/fvz/ (meni: TUTORSKI SISTEM)

PRIJAVA ZA ŠTUDENTE TUTORJE

Objavljen je razpis za tutorje študente, in sicer od 1. 3.

Vabljeni k prijavi za tutorja študenta na naslednji povezavi: Prijava za tutorja študenta.

Študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju in jim tutorji študentje pomagajo s posredovanjem pomembnih informacij in integracijo v študijsko okolje.

Tutor študent – predstavnik letnika je oseba, ki jo večina študentov vpisanih v letnik izbere za njihovega predstavnika.

Tutor študent – predstavnik letnika naj posebej navede v komentar (na koncu obrazca), da je bil izbran za predstavnika letnika ter navede informacijo o letniku in študijskem programu.

Študenti s posebnimi potrebami

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem 

Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo v študijskem procesu in v študijskem okolju različne prilagoditve in pomoč, saj se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Osrednjega pomena so prilagoditve študijskega procesa in študijskega okolja študentu s posebnimi potrebami in pomoč študentu s posebnimi potrebami, ko le-ta potrebuje pomoč druge osebe, da lahko izvaja določene naloge iz študijskega procesa.

Tutorji – učitelji za spremljanje in zagotavljanje podpore študentom s posebnimi potrebami so imenovani s SKLEPOM o imenovanju učiteljev tutorjev za spremljanje študentov s posebnimi potrebami.

Na predlog študenta lahko dekan imenuje tudi druge tutorje učitelje. 

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami 

Dostopnost