Tutorstvo

Dobrodošli!

Namen tutorskega sistema na Fakulteti za vede o zdravju je ustvariti pogoje za organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija. Prav tako je namen tutorstva krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in Fakulteto za vede o zdravju kot celoto, uspešno vključevanje študentov v univerzitetno okolje, reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami, izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Tutorsko dejavnost na Fakulteti za vede o zdravju delimo na:

 • učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji in
 • študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč študentje višjih letnikov.

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo glede posameznega študijskega področja ali glede drugih sklopov vprašanj, kot so: pogoji za napredovanje v višji letnik, pogoji za prehod med različnimi študijskimi smermi/programi, izbirne vsebine in pogoji za dokončanje študija po določenem programu; priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski izmenjavi v tujini in posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo tuji študenti; posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo izredni študenti; posebna vprašanja s katerimi se srečujejo študenti s posebnim statusom (npr. študentje s posebnimi potrebami, študentje športniki); pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih določajo pravni akti Univerze na Primorskem in druga vprašanja. Na UP FVZ so vsi učitelji tutorji.

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje svetujejo pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju ter študentom svetujejo pri vključevanj v obštudijske dejavnosti in študijsko življenje. Poleg tega študente seznanjajo s pravnimi in drugimi akti na Univerzi na Primorskem in Fakulteti za vede o zdravju, ki določajo njihove pravice in dolžnosti v času študija ter s posamezniki in delovnimi telesi na Fakulteti za vede o zdravju, ki so pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj.

NOVO! Kandidati, ki bodo izbrani kot tutorji študenti, bodo lahko vpisali izbirni predmet Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga v obsegu 3 ECTS na dodiplomskem študiju in Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga 2 v obsegu 3 ECTS na podiplomskem študiju. K izbirnemu predmetu študent lahko pristopi le enkrat med študijem. Temeljni cilj izbirnega predmeta je razviti kompetence tutorja študenta za upravljanje, vodenje in tutorstvo posameznikov ali skupin s katerimi bo lahko pomagal sebi in drugim v času študija ter kasneje ob profesionalnem delu.

Študenti bodo po zaključku razpisa prejeli obvestilo, da so imenovani za tutorje. Po prejemu obvestila lahko študent odda vlogo preko VIS-a za spremembo izbirnega predmeta ter izbere zgoraj navedeni predmet v obsegu 3 ECTS.

Podatki o kontaktnih osebah:

 1. Koordinator tutorjev učiteljev: Karin Šik Novak (karin.novak@fvz.upr.si )
 2. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Zdravstvena nega): izr. prof. dr. Sabina Ličen (sabina.licen@fvz.upr.si)
 3. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Prehransko svetovanje – dietetika): doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (tamara.vatovec@fvz.upr.si)
 4. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Aplikativna kineziologija): doc. dr. Matej Plevnik (matej.plevnik@fvz.upr.si)
 5. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Fizioterapija): doc. dr. Matej Voglar (matej.voglar@fvz.upr.si)
 6. Učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami (študijski program Preventiva za zdravje): izr. prof. Zala Jenko Pražnikar (zala.praznikar@fvz.upr.si)
 7. E-učilnica Tutorstvo: https://e.fvz.upr.si
 8. Koordinator tutorjev študentov 2022/2023: Lana Erjavec
 9. E-naslov tutorjev študentov: fvz.tutor@upr.si

Tutorji – učitelji za spremljanje in zagotavljanje podpore TUJIM študentov:

 • izr. prof. dr. Nina Mohorko za študijski program Aplikativna kineziologija, 1. in 2. stopnja, z mandatom tutorja učitelja do 14. 11. 2021,
 • Denisa Manojlović za študijski program Fizioterapija, 1. stopnja, z mandatom tutorja učitelja do 21. 10. 2023,
 • doc. dr. Tamara Poklar Vatovec za študijski program Prehransko svetovanje – dietetika, 1. stopnja, in Dietetika, 2. stopnja, z mandatom tutorja učitelja do 21. 10. 2023

Več informacij najdete v Pravilniku o tutorskem sistemu na UP Fakulteti za vede o zdravju.

PRIJAVA ZA ŠTUDENTE TUTORJE

Objavljen je razpis za tutorje študente, in sicer od 1. 3. 2023 do 1. 4. 2023.

Vabljeni k prijavi za tutorja študenta na naslednji povezavi: Prijava za tutorja študenta 2022/23

Študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju in jim tutorji študentje pomagajo s posredovanjem pomembnih informacij in integracijo v študijsko okolje.

 

Tutor študent – predstavnik letnika je oseba, ki jo večina študentov vpisanih v letnik izbere za njihovega predstavnika.

Tutor študent – predstavnik letnika, naj posebej navede v komentar (na koncu obrazca), da je bil izbran za predstavnika letnika ter navede informacijo o letniku in študijskem programu.

Študenti s posebnimi potrebami

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem 

Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo v študijskem procesu in v študijskem okolju različne prilagoditve in pomoč, saj se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Osrednjega pomena so prilagoditve študijskega procesa in študijskega okolja študentu s posebnimi potrebami in pomoč študentu s posebnimi potrebami, ko le-ta potrebuje pomoč druge osebe, da lahko izvaja določene naloge iz študijskega procesa.

Tutorji – učitelji za spremljanje in zagotavljanje podpore študentom s posebnimi potrebami:

 • doc. dr. Matej Voglar – za študijski program Aplikativna kineziologija, 1. in 2. stopnja,
 • izr. prof. dr. Sabina Ličen – za študijski program Zdravstvena nega, 1. in 2. stopnja,
 • doc. dr. Tamara Poklar Vatovec – za študijski program Prehransko svetovanje – dietetika, 1. stopnja, in Dietetika, 2. stopnja,
 • izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar – za študijski program Preventiva za zdravje, 3. stopnja.

SKLEP o imenovanju učiteljev tutorjev za spremljanje študentov s posebnimi potrebami

Na predlog študenta lahko dekan imenuje tudi druge tutorje – učitelje. Tutorji učitelji so imenovani za obdobje dveh (2) let, torej do 21. 10. 2021.

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami 

Študent k vlogi za pridobitev statusa priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primanjkljaj, oviro oziroma motnjo, in sicer:

 • odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov, s katerimi izkazujejo usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03 in spremembe) ali,
 • odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 106/99 in spremembe) ali,
 • zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazujejo upravičenost za dodelite statusa študenta s posebnimi potrebami.