POLETNA ŠOLAFizioterapija (UN)

Študijski program 1. stopnje

Fizioterapija je veda, ki se ukvarja z razvijanjem, vzdrževanjem ali ponovno vzpostavitvijo optimalnega gibanja in funkcijske sposobnosti pri posameznikih v vseh življenjskih obdobjih. Na nacionalni ravni so za opredelitev fizioterapevtske dejavnosti in vloge fizioterapevta pri zagotavljanju storitev nacionalnega zdravstvenega varstva odgovorna nacionalna združenja fizioterapevtov, ki zagotavljajo skladnost z mednarodno sprejetimi smernicami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT).

Diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka je zdravstveni delavec, ki deluje na področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti ter v zdraviliščih. Sodi med poklice za katere se zahteva univerzitetna oziroma visokošolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo vsaj tri leta. Opraviti mora pripravništvo in strokovni izpit za zdravstvene delavce.

Fizioterapevti delujejo kot neodvisni strokovnjaki in kot člani zdravstvenega tima. Fizioterapevtska dejavnost, ki v grobem obsega preiskavo/ocenjevane posameznika, diagnozo in prognozo, fizioterapevtske postopke in ponovno preiskavo/ocenjevanje opravljajo v različnih okoljih, kot so ambulantna dejavnost/klinike, zdravstveni domovi, področne ambulante, bolnišnice, domovi starejših občanov, centri starejših občanov, domovi posameznikov, zdravilišča, hospici, izobraževalni in raziskovalni centri, javna okolja za promocijo zdravja, rehabilitacijski centri, delovna mesta/družbe, športni centri, zasebna fizioterapevtska dejavnost itd.

Področje fizioterapevtske dejavnosti ni omejeno samo na neposredno skrb za pacienta, temveč vključuje tudi: strategije javnega zdravja, zdravstveno svetovanje, vodenje in upravljanje, nadzor in pooblaščanje, učenje in raziskovanje, razvijanje in izvajanje zdravstvene politike.

Več o študijskem programu

Cilji programa

Temeljni cilj programa je izobraziti fizioterapevta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj in poleg specialnih znanj obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravnave bo pridobil še znanja komunikacije, psihologije, managementa, raziskovanja in etike. Tak diplomant se bo zavedal svoje poklicne identitete in se po zaključku študija odločil za zaposlitev na področju svoje strokovne usposobljenosti ali za nadaljnje izobraževanje.

Namen je spodbujati diplomante k stalnemu vseživljenjskemu izobraževanju ter kritičnemu vnašanju novih strokovnih in znanstvenih dognanj na področju fizioterapije v vsakodnevno prakso.

Študijski program upošteva populacijske trende razvitega sveta in trende v razvoju stroke fizioterapije, ki odražajo stališče Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo, Ministrstva za zdravje, in so navedena v izhodiščih Svetovne zveze za fizioterapijo (World Confederation for Physical Therapy – WCPT).

Splošne kompetence diplomanta:

 • sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso pri reševanju kompleksnih situacij,
 • sposobnost analize poklicnih problemov in sposobnost sinteze strokovnih rešitev s predvidevanjem posledic,
 • profesionalnost in avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju odločitev,
 • sposobnost kritičnega samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti načrtovanja, ocenjevanja in izvedbe izbranih fizioterapevtskih metod in obravnav,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti – sposobnost na jasen in nedvoumen način razložiti svoje odločitve ter ozadje le-teh strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu, tudi v mednarodnem okolju,
 • sposobnost dela v interdisciplinarni skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb,
 • zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etične refleksije in ravnanja v primeru etičnih dilem v fizioterapiji,
 • obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter vključevanje v znanstveno-raziskovalno delo,
 • zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja ter skrb za lasten osebnostni razvoj

Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

 • samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti ob upoštevanju indikacij in kontraindikacij postopkov, metod in tehnik fizioterapevtske obravnave,
 • ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja in sposobnosti bolnika ter preverjanja lastnega dela,
 • vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugače bolnih,
 • sestavljanje fizioterapevtskega programa za bolnika na osnovi ocene funkcij sistemov in osebnih značilnosti bolnika,
 • uporabljanje metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, s katerimi vzpodbuja ali zavira fiziološke mehanizme in vzpostavlja njihovo ravnovesje,
 • postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave s sodelovanjem bolnika oziroma uporabnika storitve,
 • prispevanje k jasnejši diagnozi in prognozi ob ocenjevanju podatkov z izpostavljanjem problemov in ciljev fizioterapevtske dejavnosti, v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi člani tima,
 • sprotno preverjanje učinkov posameznih terapevtskih postopkov in ukrepanje,
 • oblikovanje, izvajanje in preverjanje preventivnih zdravstveno vzgojnih programov in po potrebi tudi sprotno spremljanje,
 • pripravljanje poročil o rezultatih ter poročanje lečečemu zdravniku ali specialistu.

Pridobljeni strokovni naslov

Diplomirani fizioterapevt (UN) / Diplomirana fizioterapevtka (UN) – (dipl. fiziot.)

Osnovni podatki o programu

Vpisni pogoji

Vpis v študijsko leto 2023/2024

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:
– po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 09; ali
– po klasifikaciji FORD uvršča v področje 3; ali
– po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 3; ali
– po klasifikaciji CERIF uvršča v področje B,
in je, poleg izpolnjenega pogoja iz ene od zgornjih alinej, opravil tudi izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija ali fizika. V kolikor je kandidat omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Ob vpisu morajo kandidati predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča pristojna komisija.

Klasifikacije študijskih programov UP in SREDNJIH ŠOL

PREVAJALNIK SREDNJEŠOLSKIH IN UNIVERZITETNIH PROGRAMOV

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:

a) kandidati, ki so opravili splošno maturo, bodo izbrani glede na:

 •  splošni uspeh pri maturi 70%
 •  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30%

b) kandidati, ki so opravili poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta, bodo izbrani glede na:

 •  splošni uspeh pri poklicni maturi 40%
 •  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30%
 •  uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu 30%

c) kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program, bodo izbrani glede na:

 •  splošni uspeh pri zaključnem izpitu 70%
 •  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30%

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Študent mora imeti za vpis v višji letnik opravljene in potrjene vse predpisane obveznosti praktičnega usposabljanja iz vseh predmetov letnika in kliničnega usposabljanja.

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti 48 ECTS, od tega obvezno sledeče predmete:

a) Anatomija v obsegu 6 ECTS,

b) Fiziologija v obsegu 6 ECTS,

c) Biomehanika 6 ECTS,

d) Ocenjevalne metode v fizioterapiji 9 ECTS,

e) Funkcionalna anatomija in gibanje 6 ECTS.

Za vpis v 3. letnik mora študent opraviti vse izpite 1. letnika v obsegu 60 ECTS in 42 ECTS predmetov 2. letnika, od tega obvezno sledeče predmete:

a) Manualna terapija v obsegu 6 ECTS,

b) Ortopedija v obsegu 6 ECTS,

c) Nevrologija in nevropatologija v obsegu 6 ECTS,

d) Klinična medicina v obsegu 6 ECTS,

e) Nevro-fizioterapija v obsegu 6 ECTS ,

f) Kardiorespiratorna fizioterapija v obsegu 6 ECTS

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil vsaj polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 3. letnika.

MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA

Kot zdravstveni delavec je fizioterapevt zaposlen na področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti in na področju rehabilitacije posameznika, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Opravljeno mora imeti pripravništvo in strokovni izpit za delo v zdravstveni dejavnosti. Zaposluje se v osnovnem zdravstvu, specialističnih ambulantah, splošnih in specialnih bolnišnicah, v klinikah in zdraviliščih, v ustanovah za javno zdravje.