Zdravstvena nega (MAG)

Študijski program 2. stopnje

Magistrski podiplomski študijski program Zdravstvena nega je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, usklajenega z evropskimi direktivami EU 77/452, EU 77/453 in 2005/36/ES. Študenti se usposobijo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, prevzemanje odgovornosti za vodenje zahtevnih sistemov v zdravstvu in zdravstveni negi in za razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Poleg obveznih predmetov študijskega programa, namenjenih usposabljanju diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog zdravstvene nege, program vsebuje tudi izbirne module. Študent lahko izbere celoten modul ali posamezne predmete po posvetu s tutorjem.

Več o študijskem programu

Cilji študijskega programa:

 • poglobiti in razširiti znanje, ki so ga diplomanti pridobili na prvostopenjskem dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega;
 • ​povezati znanje in razumevanje z delovnimi izkušnjami glede na sodobne potrebe ter posebnostmi delovanja strokovnega področja;
 • razviti pripadnost študentov do zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
 • usposobiti študenta za razumevanje umeščenosti zdravstvene nege v širši kontekst zdravstvene dejavnosti, zdravstvene politike in sistema javnega zdravja ter za aktivno in konstruktivno sodelovanje v postopkih izboljševanja kakovosti zdravstvenega varstva in izboljševanja kakovosti v dejavnosti zdravstvene nege;
 • usposobiti študenta za razumevanje in ustrezno odzivanje na širše globalizacijske procese v zdravstveni negi z vidika izbranega področja študija;
 • usposobiti študente za izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog zdravstvene nege, ki vključujejo organiziranje, vodenje, načrtovanje in nadziranje izvajanja procesov ter zagotavljanja kakovosti;
 • izobraziti strokovnjake zdravstvene nege s širokim strokovnim, organizacijskim in upravljalnim znanjem za razumevanje delovanja bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov, prvenstveno z vidika priprave, izvajanja in vodenja programov in vseh spremljajočih dejavnosti v zdravstveni negi;
 • omogočiti študentu pridobitev specialnih pedagoško-andragoških in komunikacijskih spretnosti, ki jim bo omogočilo kakovostnejše in samostojno delo pri izvajanju strokovnih nalog zdravstvene nege;
 • usposobiti študenta za samostojno znanstveno-raziskovalno delo;
 • usposobiti študenta za osebnostni in profesionalni razvoj in usposobiti študenta za timsko delo;
 • izobraziti študente za samostojno izvajanje postopkov in posegov s področja zdravstvene nege v primarni zdravstveni dejavnosti;
 • usposobiti študenta za aktivno in učinkovito vključevanje v razvoj in izvedbo aktivnosti na področju javnega zdravja;
 • usposobiti študenta za uporabo novih znanj o sodobnih pristopih in trendih na specialnih področjih zdravstvene nege in razviti sposobnosti in spretnosti aplikacije v profesionalni praksi;
 • izobraziti strokovnjake zdravstvene nege z vidika priprave, izvajanja in vodenja programov za zagotavljanje bolnišnične higiene in epidemiološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Študenti razvijejo naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja in planiranja rešitev ter posledic na svojem strokovnem področju v novih in neznanih okoliščinah s širokim (multidisciplinarnim) pristopom; sposobnost povezovanja znanja in reševanja kompleksnih situacij;
 • sposobnost inovativno prispevati k razvoju in aplikaciji novih idej povezanih z raziskovanjem; avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev; sposobnost kritičnega samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov;
 • sposobnost ravnanja tudi v primeru enostavnih in nepopolnih informacij, vendar z upoštevanjem socialne in etične odgovornosti povezane z uvajanjem znanja in odločanja; razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti – tudi v mednarodnem okolju;
 • sposobnost razložiti odločitve, kakor tudi znanje in razloge na katerih temeljijo, na jasen in nedvoumen način in sicer strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu. sposobnost vodenja skupinskega dela, sposobnost dela v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb;
 • sposobnost kritičnega preverjanja informacij in dogodkov v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem kontekstu in dogajanju; zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etične refleksije in ravnanja v primeru etičnih dilem v zdravstveni negi.
 • usposobiti študenta za samostojno znanstveno-raziskovalno delo;
 • usposobiti študenta za osebnostni in profesionalni razvoj in usposobiti študenta za timsko delo;
 • izobraziti študente za samostojno izvajanje postopkov in posegov s področja zdravstvene nege v primarni zdravstveni dejavnosti;
 • usposobiti študenta za aktivo in učinkovito vključevanje v razvoj in izvedbo aktivnosti na področju javnega zdravja;
 • usposobiti študenta za uporabo novih znanj o sodobnih pristopih in trendih na specialnih področjih zdravstvene nege in razviti sposobnosti in spretnosti aplikacije v profesionalni praksi;
 • izobraziti strokovnjake zdravstvene nege z vidika priprave, izvajanja in vodenja programov za zagotavljanje bolnišnične higiene in epidemiološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

Poleg splošnih kompetenc bodo študenti pri predmetih pridobili tudi predmetnospecifične kompetence, ki so:

 • razumevanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
 • sposobnosti in spretnosti za uporabo modelov zdravstvene nege in konceptov, povezanih z znanostjo zdravstvene nege;
 • sposobnost in spretnosti za spremljanje, kritično ocenjevanje in aplikacijo sodobnih pristopov razvoja (evropskih in svetovnih) na področju organiziranja, izvajanja in vodenja zdravstvene nege, kot pomembnega sestavnega dela zdravstvene dejavnosti, zdravstvenih politik in skrbi za javno zdravje;
 • sposobnosti in spretnosti za organiziranje, načrtovanje in nadzor delovanja procesov zdravstvene nege in spretnosti vodenja zdravstvenih timov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, s skupnim temeljnim namenom izboljšanja kakovosti celovite zdravstvene oskrbe;
 • sposobnosti in spretnosti za preučevanje, snovanje, razvoj in uvajanje sodobnih rešitev na področju organiziranja, načrtovanja in nadziranja delovanja procesov zdravstvene nege in vodenja zdravstvenih timov z uporabo znanstvenih metod;
 • sposobnost in spretnosti za uvajanje sodobnih rešitev in novih specialnih znanj na področju zdravstvene nege in obvladovanja bolnišničnih okužb;
 • sposobnosti in spretnosti za osebnostni in profesionalni razvoj ter nesebično prenašanje vrednot, znanja, spretnosti in izkušenj na sodelavce v zdravstvenem timu;
 • sposobnosti in spretnosti za sodelovanje in kolektivno delovanje v timu in skupnosti;
  poznavanje in spretnosti za uporabo informacijsko–komunikacijskih tehnologij in informacijskih sistemov;
 • sposobnost in spretnosti za nudenje zdravstvene nege v večjezičnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost in spretnosti za izvajanje aktivnosti z upoštevanjem različnih kulturnih, duhovnih in jezikovnih izzivov pri vodenju kadrov na področju zdravstvenih ved;
 • sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih rešitev na področju organiziranja, načrtovanja in nadziranja promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in vzgoje za zdravje z uporabo znanstvenih metod in postopkov;
 • sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih rešitev na področju javnega zdravja za strokovno področje zdravstvene nege;
 • sposobnosti in spretnosti za izvajanje potrebnih ukrepov za zagotavljanje bolnišnične higiene, za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb;
 • sposobnosti in spretnosti za raziskovanje in izvajanje aktivnosti proučevanja, načrtovanja in uvajanja sodobnih rešitev na področju zagotavljanja bolnišnične higiene.

 

Vrste učnih enot

Število kreditnih točk (ECTS)

Delež (v %)

1.        letnik – obvezni predmeti

60

50

2.        letnik – izbirni moduli in predmeti)

30

25

Magistrska naloga

30

25

Pridobljeni strokovni naslov

Magister zdravstvene nege / Magistrica zdravstvene nege (mag. zdr. neg.)

Osnovni podatki o programu

V prvem letniku sta oba modula obvezna (Modul Zdravstvena nega I in Zdravstvena nega II).

Vsebine študijskega programa v drugem letniku omogočajo študentu prilagajanje individualnim nagnjenjem, sposobnostim in željam oziroma potrebam delovnega okolja, iz katerega izhaja.

V drugem letniku študent s pomočjo tutorja izbere enega izmed razpisanih modulov, in sicer:

 • celoten izbirni modul Organiziranje in vodenje v zdravstveni negi,
 • celoten izbirni modul IKT v podporo delu in učenju v zdravstveni negi,
 • celoten izbirni modul Zdravstvena nega in obvladovanje bolnišničnih okužb,
 • celoten izbirni modul Zdravstvena nega v primarni zdravstveni dejavnosti,
 • posamezne predmete iz izbirnega modula v kombinaciji z izbirnimi predmeti tega in akreditiranih študijskih programov članic UP ali na ostalih visokošolskih zavodih doma in v tujini v skupnem številu 30 ECTS.

Študent lahko izbere vse izbirne predmete zaključenega vsebinskega področja ali posamezne izbirne predmete po posvetu s tutorjem.

Vpisni pogoji

 

V študijski program druge stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil:

a)  študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS;

b)  študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali visokošolski strokovni študijski program (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. Ti kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za vpis v študijski program Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Fakultete za vede o zdravju, na podlagi individualne prošnje kandidata.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva naslednji kriterij:

Povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40%, povprečna ocena študija 60%.

 

Navodila kandidatom za opravljanje diferencialnih izpitov so objavljena TU.

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 

Študent mora za vpis v višji letnik imeti opravljenih 48 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 2. letnika.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV

 

Magistrice in magistri zdravstvene nege se lahko zaposlujejo na področju primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog zdravstvene nege, kot na primer nalog, ki vključujejo organiziranje, vodenje, načrtovanje in nadziranje izvajanja delovnih procesov. Z izbiro modula oz. predmetov študija lahko pridobijo tudi specialna znanja.