Zdravje družin

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Vloga zdravstvene nege v skrbi za zdravje družin
1.1. Koncept »Family Health Nurse«
2. Uvod v razumevanje družine
2.1. Družina in njen življenjski cikel
2.2. Vloge v družini in sestava družine
2.3. Družine skozi perspektivo statističnih kazalcev v Republiki Sloveniji
3. Opredelitev koncepta družine kot klienta, družine kot kontekst, družine kot sistem in družine kot enote v družbi
4. Vpliv lokalnega in širšega družbenega okolja na zdravje družine
5. Modeli prakse zdravstvene nege za delo z družinami
5.1. Uveljavljanje koncepta »v družino usmerjene skrbi«
5.2. Proces zdravstvene nege v družini (ocena stanja: strukturalna, funkcionalna, razvojna; intervencija zdravstvene nege; evalvacija)
5.3. Calgary Family Assessment Model (CFAM) in Calgary Family Intervention Model (CFIM)
5.4. Drugi modeli (Family Empowerment Nursing Model; Concentric Sphere Family Environment Model [Kazoku Doushinkyu Kankyo Model]; Family Health Model; Family Health Conversations (FamHC); Friedman Family Assessment Model; Framework of Systemic Organization; Family Life Skill Index [Kazoku Seikatsu Rikiryo Moderu] idr.)
6. Organizacija zdravstvene nege za zagotavljanje zdravja družin
6.1. Komunikacija z družino
6.2. Pomen medpoklicnega sodelovanja pri zagotavljanju zdravstvenega in socialnega varstva družin
7. Izbrane vsebine povezane z zdravjem in boleznijo družine oziroma njenih članov skozi življenjski cikel
7.1. Promocija zdravja v družini