Študijski program 1. stopnje

Kineziologija je mlada znanost, katere osrednja vsebina je preučevanje gibanja človeka. V širšem pomenu besede je kineziologija znanost, ki preučuje zakonitosti upravljanja procesov gibanja človeka in posledice delovanja teh procesov na človekov organizem v odvisnosti in v povezavi z njegovim življenjskim in delovnim okoljem. V ožjem pomenu kineziologija kot veda preučuje telesno aktivnost ljudi ter njen vpliv na zdravje, telesno zmogljivost ter gibalno učinkovitost posameznika, družbe in kakovosti življenja. Kineziologija se z interdisciplinarnim pristopom vključuje v vsa področja človekovega delovanja.

Vloga kineziologije kot znanosti o gibanju postaja danes vse bolj pomembna in aktualna. Zaradi posledic sodobnega načina življenja in neaktivnega življenjskega sloga ter s tem povezanimi težavami gibalne neučinkovitosti, ohranjanja zdravja ter padcem kakovosti življenja, je sodobna družba že resno ogrožena. Telesna aktivnost s kineziološkega vidika predstavlja vadbo in trening z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti, spremembe morfoloških značilnosti, razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti, učenja specifičnih gibalnih spretnosti ter z namenom učenja in izboljšanja vsakdanjih telesnih aktivnosti, ki pogojujejo gibanje (šport, igra, delo, vsakodnevna opravila).

Diplomirani kineziolog je strokovno izobražen delavec v športu, ki lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. 

Študijski program Aplikativna kineziologija je zasnovan tako, da študentom omogoča pridobivanje kompetenc za razumevanje delovanja človekovega organizma v gibanju v interakciji z življenjskim in delovnim okoljem ter prepoznavanje posledic interakcije okolja in človeka. Temelji na dveh vsebinskih stebrih: 1. gibalna aktivnost za rezultat (usmerjen v šport) in 2. gibalna aktivnost za zdravje. Študenta usposobi za preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja. Študijski program je sodobno interdisciplinarno zasnovan in omogoča pestro izbirnost. Predmetnik podpira tako medicinske, naravoslovne, družboslovne kot tudi humanistične predmete, kar omogoča široko dimenzijo znanj za opravljanje dela ter študentom nudi osnovo za nadaljevanje študija na II. in III. stopnji Aplikativne kineziologije oz. nekaterih sorodnih študijskih programih.

Diplomant Aplikativne kineziologije je izobražen za delo v športu: športnih društvih in zvezah, javnih zavodih za šport, v okviru pravnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, v lokalnih skupnostih, kot samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, zasebni športni delavci. Znanja diplomantov kineziologije so dobrodošla tudi v sektorju turizma in zdravstva – programi za krepitev zdravja: zdravilišča in centri za rehabilitacijo, domovi za starejše občane, Zavodi za zdravstveno varstvo in nekatere druge zdravstvene ustanove, wellness centri, fitnesi, hoteli, potovalna dejavnost.

 

Več o študijskem programu

Cilji programa

 • Omogočiti poglobljeno razumevanje kineziologije.
 • Izobraziti in usposobiti študente, da bi pridobili zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja.
 • Razviti sposobnost kritičnega razmišljanja, utemeljevanja in dokazovanja na različnih področjih kineziologije.
 • Prepoznavati potrebo po prepletanju naravoslovnih in družboslovnih znanosti in razvijati interdisciplinarni pristop k obravnavi in reševanju problemov v kineziologiji.
 • Razviti občutek za sodelovanje in timsko delo pri reševanju težav.
 • Izobraziti študente, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov v kineziologiji.
 • Usposobiti študente na področju dela s posamezniki, skupinami na različnih področjih delovanja.
 • Razviti pri študentih pozitiven odnos do nadaljnjega pridobivanja kinezioloških znanj pri reševanju različnih problemov.
 • Razviti občutek, da bodo znali v dani situaciji identificirati in strokovno uporabiti ustrezne veščine, znanje in metode dela.
 • Ozaveščati študente o pomenu gibanja za posameznikov razvoj in njegov vpliv na človekov organizem.

Splošne kompetence diplomanta:

 • Sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso pri reševanju kompleksnih situacij.
 • Sposobnost analize poklicnih problemov in sposobnost sinteze strokovnih rešitev s predvidevanjem posledic.
 • Profesionalnost in avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju odločitev.
 • Sposobnost kritičnega samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti načrtovanja, ocenjevanja in izvedbe izbranih metod in obravnav v kineziologiji.
 • Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti – sposobnost na jasen in nedvoumen način razložiti svoje odločitve ter ozadje le-teh strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu, tudi v mednarodnem okolju.
 • Sposobnost dela v interdisciplinarni skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
 • Zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etične refleksije in ravnanja v primeru etičnih dilem v kineziologiji.
 • Obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter vključevanje v znanstveno-raziskovalno delo.
 • Zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja ter skrb za lasten osebnostni razvoj

Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

 • Poznavanje matematičnega vrednotenja transformacijskega procesa gibalne/športne vadbe.
 • Razumevanje vpliva specifičnega okolja na organizem človeka in razumevanje procesov prilagoditve človekovega organizma na specifično okolje.
 • Prepoznavanje in vrednotenje rizičnosti delovnih okolij in oblikovanje priporočil za varno in učinkovito interakcijo med ljudmi in delovnimi okolji.
 • Sposobnost razvijanja psihomotoričnih sposobnosti in poznavanje omejitvenih dejavnikov.
 • Poznavanje interdisciplinarnih pristopov za krepitev zdravja posameznika in povečanje učinkovitosti.
 • Poznavanje osnov raziskovalnega dela in matematično-analitičnih pristopov na področju kineziologije.
 • Sposobnost dela v interdisciplinarnem timu za krepitev zdravja.
 • Sposobnost oblikovanja in vodenja programov promocije zdravega življenja in dobrega počutja, aktivnega življenjskega sloga, gibalnih/športnih programov v okviru turistične ponudbe in kakovostnega preživljanja prostega časa.
 • Sposobnost razvoja in uporabe tehnologij z matematičnimi/statističnimi pristopi na področju športa in krepitve zdravja.
 • Razumevanje fizioloških, biomehanskih in psiholoških vidikov telesne obremenitve.
 • Sposobnost načrtovanja, izvedbe in vrednotenja vadbe za vplivanje na gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne značilnosti zdravih ljudi.
 • Poznavanje pedagoških, andragoških ter didaktičnih vidikov vodenja telesne vadbe.
 • Prepoznavanje in vrednotenje telesne zmogljivosti ter priprave ustreznih vadbenih in preventivnih ukrepov na različne ciljne skupine ljudi.
 • Poznavanje osnov prehrane kot podpore programom varovanja/krepitve zdravja in izboljšanja telesne zmogljivosti.

Pridobljeni strokovni naslov

Diplomirani kineziolog (UN) / Diplomirana kineziologinja (UN) – (dipl. kin.)

Osnovni podatki o programu

Vpisni pogoji za študijsko leto 2024/25

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je uspešno opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je posameznik že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pred opravljanjem preizkusa za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti morajo kandidati predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti, ki jih oblikuje Katedra za kineziologijo UP FVZ in potrdi Senat UP FVZ.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

   • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk,
   • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

   • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
   • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
   • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

Vpisni pogoji za študijsko leto 2025/26

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:
– po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 05; ali
– po klasifikaciji FORD uvršča v področje 1 ali 3 ali 5; ali
– po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 1 ali 3 ali 5; ali
– po klasifikaciji CERIF uvršča v področje P ali B ali S;
in je, poleg izpolnjenega pogoja iz ene od zgornjih alinej, opravil tudi izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, fizika, kemija, psihologija, informatika, računalništvo ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pred opravljanjem preizkusa za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti morajo kandidati predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti, ki jih oblikuje Katedra za kineziologijo UP FVZ in potrdi Senat UP FVZ.

Takšni pogoji za vpis so bili določeni glede na določbo 38. člena Zakona o visokem šolstvu, da mora biti program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja kot univerzitetni študijski program, v katerega se vpisujete. V prevajalniku programov  lahko enostavno preverite skladnost univerzitetnega študijskega programa UP z vašim srednješolskim strokovnim ali poklicno-tehniškim programom

Klasifikacije študijskih programov UP in SREDNJIH ŠOL

PREVAJALNIK SREDNJEŠOLSKIH IN UNIVERZITETNIH PROGRAMOV

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti. Navodila in točen termin za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v prijavi, nekaj dni pred preizkusom. Več o sami izvedbi testov si lahko pogledate na naslednji povezavi.

V prvem prijavnem roku bodo preizkusi potekali 1. julija in 2. julija 2024. Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 9. septembra 2024.

Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti velja samo za tekoče študijsko leto.

Vsi kandidati, prijavljeni v prvem roku, morajo do 1. junija 2024 predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Potrdilo mora biti izdano po 3. maju 2024 in posredovano elektronsko na e-naslov referat@fvz.upr.si.

Kandidati, prijavljeni v drugem roku, predložijo zdravniško potrdilo do 4. septembra 2024.

Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnih vaj se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. Vsebine namreč zajemajo vzdržljivostne telesne napore in napore z vidika razvoja moči in jakosti. Med gibanjem so povečane mehanske obremenitve telesnih predelov.

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)

Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa.

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se lahko v višji letnik študijskega programa Aplikativna kineziologija vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa iste stopnje ali sorodnega dodiplomskega študijskega programa (predbolonjski študijski programi). Prehod je mogoč, če študijska programa:

 • ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in
 • med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program ter pogoje za vpis v 2. oziroma 3. letnik, ki jih predpisuje študijski program.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija na dodiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija.

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija fakultete. Komisija v prijavno-sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.

Predmetnik po posameznem letniku

Predmet Predavatelj ECTS
Igre z žogo doc. dr. Darjan Smajla 6
Medicina športa izr. prof. dr. Vedran Hadžić 6
Okoljska fiziologija izr. prof. dr. Dorjana Zerbo Šporin 3
Praktično usposabljanje 2 doc. dr. Jernej Rošker 3
Prilagojena gibalna/športna aktivnost doc. dr. Matej Plevnik 3
Psihologija športa prof. dr. Petra Dolenc 3
Vadba pri kroničnih nenalezljivih boleznih - internistični vidik prof. dr. Janja Ocvirk 3
Vadba pri kroničnih nenalezljivih boleznih - mišično-skeletni vidik izr. prof. dr. Samo Karel Fokter 3
Vadba pri kroničnih nenalezljivih boleznih - nevrološki vidik izr. prof. dr. Anton Grad 3
Vadba v tekmovalnem športu doc. dr. Darjan Smajla 3
Vseživljenjski gibalni razvoj doc. dr. Jernej Rošker 6
Zaključna naloga izr. prof. dr. Nina Mohorko, doc. dr. Jernej Rošker 6
Zimske aktivnosti v naravi doc. dr. Matej Plevnik 3
Izbirni predmeti
Biopsihosocialni pristop v terapiji in rehabilitaciji izr. prof. dr. Andrej Starc 3
Genetika v športu izr. prof. dr. Saša Kenig 3
Kineziologija v delovnem okolju doc. dr. David Ravnik 3
Klinična prehrana I prof. dr. Nataša Bratina 6
Management v javnem in zasebnem zdravstvu izr. prof. dr. Klemen Širok 3
Nogomet doc. dr. Darjan Smajla 3
Plavalni praktikum doc. dr. Matej Plevnik 3
Preventiva in rehabilitacija poškodb zgornjega dela telesa v športu prof. dr. Nejc Šarabon 3
Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga izr. prof. dr. Mirko Prosen, izr. prof. dr. Sabina Ličen 3
Skupinska vadba doc. dr. Saša Jovanović 3
Športna prehrana izr. prof. dr. Nina Mohorko 3

Pravila izbirnosti za študijsko leto 2023/24

V okviru izbirnih predmetov mora študent v 2. in 3. letniku skupaj izbrati najmanj 12 ECTS med notranjimi izbirnimi predmeti študijskega programa. Izbirne predmete v obsegu do 6 ECTS lahko študent izbere iz seznama zunanjih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UP FVZ ali po pravilih za zunanjo izbirnost na drugih članicah UP.

Celotna izbirnost študijskega programa 18 ECTS.

2. letnik – študent izbere 9 ECTS

Notranje izbirni predmeti za 2. letnik:

IME PREDMETA ECTS
Genetika v športu 3
Športna prehrana 3
Plavalni praktikum 3
Kineziologija v delovnem okolju 3
Skupinska vadba 3
Preventiva in rehabilitacija poškodb zgornjega dela telesa v športu 3
Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga (predmet lahko izberejo študenti, ki se prijavijo na razpis za tutorje oz. so predstavniki letnika) 3

3. letnik – študent izbere 9 ECTS

Notranje izbirni predmeti za 3. letnik:

IME PREDMETA ECTS
Genetika v športu 3
Športna prehrana 3
Plavalni praktikum 3
Kineziologija v delovnem okolju 3
Skupinska vadba 3
Preventiva in rehabilitacija poškodb zgornjega dela telesa v športu 3
Nogomet 3
Razvijanje veščin akademskega tutorstva in coachinga (predmet lahko izberejo študenti, ki se prijavijo na razpis za tutorje oz. so predstavniki letnika) 3

 

Zunanje izbirni predmeti iz drugih študijskih programov na UP FVZ:

 • Klinična prehrana 1 (PSD, 6 ECTS) – diferencialni izpit za prehod na študij Dietetike in klinične prehrane
 • Biopsihosocialni pristopi v terapiji in rehabilitaciji (FTH, 3 ECTS)
 • Management v javnem in zasebnem zdravstvu (FTH, 6 ECTS)

Za zunanje izbirne predmete se urnik ne usklajuje z urnikom študijskega programa. Urnik za študijske programe UP FVZ bo objavljen do 15. 9. 2023. Ob morebitnem prekrivanju urnika lahko študent zaprosi za menjavo izbirnega predmeta do najkasneje 26. 9. v skladu z Navodili o izboru in menjavi izbirnih predmetov.

Zunanja izbirnost na drugih članicah UP

Izbirne predmete na drugih članicah UP lahko študent izbere iz ponujenega nabora predmetov in skladno s Pravilnikom o izvajanju izbirnosti med članicami UP. V tem primeru pri izboru izbirnih predmetov na vpisnem listu izberejo Izbirni predmet na drugi članici – 1. stopnja.

»INFORMACIJSKI PAKET« (seznam izbirnih predmetov na drugih članicah UP)

Pravilnik ZA IZBIRNOST MED ČLANICAMI

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti 48 ECTS, od tega obvezno sledeče predmete:

 1. Anatomija v obsegu  6 ECTS,
 2. Funkcionalna anatomija in gibanje v obsegu 6 ECTS,
 3. Fiziologija v obsegu 6 ECTS in
 4. Biomehanika  v obsegu 6 ECTS.

Za vpis v 3. letnik mora študent opraviti vse izpite 1. letnika v obsegu 60 ECTS in 42 ECTS predmetov 2. letnika, od tega obvezno sledeče predmete:

 1. Osnove fiziologije napora v obsegu 3 ECTS in
 2. Osnove analize gibanja v obsegu 3 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil vsaj polovico obveznosti, potrebnih za napredovanje v višji letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 3. letnika.

MOŽNOST ZAPOSLOVANJA

Diplomantu študijskega programa Aplikativna kineziologija se odpirajo številne možnosti zaposlitve v gospodarskih družbah in strokovnih okoljih. Njihova znanja bodo dobrodošla v sektorju turizma in športa ter zdravstva (Zdravilišča in centri za rehabilitacijo, Zavodi za zdravstveno varstvo), v privatnem sektorju (wellness centri, fitness, dejavnosti osebnega trenerja), na področju javnega sektorja (policija, vojska, civilna zaščita, reševalci, gasilci), v resornih ministrstvih (Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje) ter v ostali javni sferi (Športni klubi in društva).

Najpogostejša delovna mesta, ki jih bodo diplomanti Aplikativne kineziologije lahko zasedli, so naslednja: Organizator športne dejavnosti, Referent za šport, Strokovni sodelavec za šport, Terapevtski asistent za osebe s posebnimi potrebami, športni vodnik, Animator gibalno športne dejavnosti, Ergokineziolog, Osebni trener-terapevt.

 

Dostopnost