Aplikativna kineziologija (UN)

Študijski program 1. stopnje

Kineziologija je mlada znanost, katere osrednja vsebina je preučevanje gibanja človeka. V širšem pomenu besede je kineziologija znanost, ki preučuje zakonitosti upravljanja procesov gibanja človeka in posledice delovanja teh procesov na človekov organizem v odvisnosti in v povezavi z njegovim življenjskim in delovnim okoljem. V ožjem pomenu kineziologija kot veda preučuje telesno aktivnost ljudi ter njen vpliv na zdravje, telesno zmogljivost ter gibalno učinkovitost posameznika, družbe in kakovosti življenja. Kineziologija se z interdisciplinarnim pristopom vključuje v vsa področja človekovega delovanja.

Vloga kineziologije kot znanosti o gibanju postaja danes vse bolj pomembna in aktualna. Zaradi posledic sodobnega načina življenja in neaktivnega življenjskega sloga ter s tem povezanimi problemi gibalne neučinkovitosti, ohranjanja zdravja ter padcem kakovosti življenja, je sodobna družba že resno ogrožena. Telesna aktivnost s kineziološkega vidika predstavlja vadbo in trening z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti, spremembe morfoloških značilnosti, razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti, učenja specifičnih gibalnih spretnosti ter z namenom učenja in izboljšanja vsakdanjih telesnih aktivnosti, ki pogojujejo gibanje (šport, igra, delo, vsakodnevna opravila).

Diplomirani kineziolog je strokovno izobražen delavec v športu, ki lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. 

Študijski program Aplikativna kineziologija je zasnovan tako, da študentom omogoča pridobivanje kompetenc za razumevanje delovanja človekovega organizma v gibanju v interakciji z življenjskim in delovnim okoljem ter prepoznavanje posledic interakcije okolja in človeka. Temelji na dveh vsebinskih stebrih: 1. gibalna aktivnost za rezultat (usmerjen v šport) in 2. gibalna aktivnost za zdravje. Študenta usposobi za preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja. Študijski program je sodobno interdisciplinarno zasnovan in omogoča pestro izbirnost. Predmetnik podpira tako medicinske, naravoslovne, družboslovne kot tudi humanistične predmete, kar omogoča široko dimenzijo znanj za opravljanje dela ter študentom nudi osnovo za nadaljevanje študija na II. in III. stopnji Aplikativne kineziologije oziroma nekaterih sorodnih študijskih programih.

Diplomant Aplikativne kineziologije je izobražen za delo v športu: športnih društvih in zvezah, javnih zavodih za šport, v okviru pravnih oseb registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, v lokalnih skupnostih, kot samostojni podjetniki registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, zasebni športni delavci. Znanja diplomantov kineziologije so dobrodošla tudi v sektorju turizma in zdravstva – programi za krepitev zdravja: zdravilišča in centri za rehabilitacijo, domovi za starejše občane, Zavodi za zdravstveno varstvo in nekatere druge zdravstvene ustanove, wellness centri, fitnesi, hoteli, potovalna dejavnost.

 

Več o študijskem programu

Cilji programa

 • Omogočiti poglobljeno razumevanje kineziologije.
 • Izobraziti in usposobiti študente, da bi pridobili zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja.
 • Razviti sposobnost kritičnega razmišljanja, utemeljevanja in dokazovanja na različnih področjih kineziologije.
 • Prepoznavati potrebo po prepletanju naravoslovnih in družboslovnih znanosti in razvijati interdisciplinarni pristop k obravnavi in reševanju problemov v kineziologiji.
 • Razviti občutek za sodelovanje in timsko delo pri reševanju problemov.
 • Izobraziti študente, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov v kineziologiji.
 • Usposobiti študente na področju dela s posamezniki, skupinami na različnih področjih delovanja.
 • Razviti pri študentih pozitiven odnos do nadaljnjega pridobivanja kinezioloških znanj pri reševanju različnih problemov.
 • Razviti občutek, da bodo znali v dani situaciji identificirati in strokovno uporabiti ustrezne veščine, znanje in metode dela.
 • Ozaveščati študente o pomenu gibanja za posameznikov razvoj in njegov vpliv na človekov organizem.

Splošne kompetence diplomanta:

 • Sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso pri reševanju kompleksnih situacij.
 • Sposobnost analize poklicnih problemov in sposobnost sinteze strokovnih rešitev s predvidevanjem posledic.
 • Profesionalnost in avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju odločitev,
 • Sposobnost kritičnega samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti načrtovanja, ocenjevanja in izvedbe izbranih metod in obravnav v kineziologiji.
 • Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti – sposobnost na jasen in nedvoumen način razložiti svoje odločitve ter ozadje le-teh strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu, tudi v mednarodnem okolju.
 • Sposobnost dela v interdisciplinarni skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
 • Zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etične refleksije in ravnanja v primeru etičnih dilem v kineziologiji.
 • Obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter vključevanje v znanstveno-raziskovalno delo.
 • Zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja ter skrb za lasten osebnostni razvoj

Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

 • Poznavanje matematičnega vrednotenja transformacijskega procesa gibalne/športne vadbe.
 • Razumevanje vpliva specifičnega okolja na organizem človeka in razumevanje procesov prilagoditve človekovega organizma na specifično okolje.
 • Prepoznavanje in vrednotenje rizičnosti delovnih okolij in oblikovanje priporočil za varno in učinkovito interakcijo med ljudmi in delovnimi okolji.
 • Sposobnost razvijanja psihomotoričnih sposobnosti in poznavanje omejitvenih dejavnikov.
 • Poznavanje interdisciplinarnih pristopov za krepitev zdravja posameznika in povečanje učinkovitosti.
 • Poznavanje osnov raziskovalnega dela in matematično-analitičnih pristopov na področju kineziologije.
 • Sposobnost dela v interdisciplinarnem timu za krepitev zdravja.
 • Sposobnost oblikovanja in vodenja programov promocije zdravega življenja in dobrega počutja, aktivnega življenjskega sloga, gibalnih/športnih programov v okviru turistične ponudbe in kakovostnega preživljanja prostega časa.
 • Sposobnost razvoja in uporabe tehnologij z matematičnimi/statističnimi pristopi na področju športa in krepitve zdravja.
 • Razumevanje fizioloških, biomehanskih in psiholoških vidikov telesne obremenitve.
 • Sposobnost načrtovanja, izvedbe in vrednotenja vadbe za vplivanje na gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne značilnosti zdravih ljudi.
 • Poznavanje pedagoških, andragoških ter didaktičnih vidikov vodenja telesne vadbe.
 • Prepoznavanje in vrednotenje telesne zmogljivosti ter priprave ustreznih vadbenih in preventivnih ukrepov na različne ciljne skupine ljudi.
 • Poznavanje osnov prehrane kot podpore programom varovanja/krepitve zdravja in izboljšanja telesne zmogljivosti.

Pridobljeni strokovni naslov

Diplomirani kineziolog (UN) / Diplomirana kineziologinja (UN) – (dipl. kin.)

Osnovni podatki o programu

+

Možnost nadaljevanja na 2. stopnji

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je uspešno opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je posameznik že opravil pri poklicni maturi
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pred opravljanjem preizkusa za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti morajo kandidati predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti, ki jih oblikuje Katedra za kineziologijo UP FVZ in potrdi Senat UP FVZ.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

   • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk,
   • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

   • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
   • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
   • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti. Navodila in točen termin za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v prijavi, nekaj dni pred preizkusom. Več o sami izvedbi testov si lahko pogledate na naslednji povezavi.

V prvem prijavnem roku bodo preizkusi potekali 29. junija in 30. junija 2023. Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 7. septembra 2023.

Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti velja samo za tekoče študijsko leto.

Vsi kandidati, prijavljeni v prvem roku, morajo do 1. junija 2023 predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Potrdilo mora biti izdano po 3. maju 2023 in poslano s priporočeno pošto na naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola.

Kandidati, prijavljeni v drugem roku, predložijo zdravniško potrdilo do 4. septembra 2023.

Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnih vaj se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. Vsebine namreč zajemajo vzdržljivostne telesne napore in napore z vidika razvoja moči in jakosti. Med gibanjem so povečane mehanske obremenitve telesnih predelov.

 

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti 48 ECTS, od tega obvezno sledeče predmete:

 1. Anatomija v obsegu  6 ECTS,
 2. Funkcionalna anatomija in gibanje v obsegu 6 ECTS,
 3. Fiziologija v obsegu 6 ECTS in
 4. Biomehanika  v obsegu 6 ECTS.

Za vpis v 3. letnik mora študent opraviti vse izpite 1. letnika v obsegu 60 ECTS in 42 ECTS predmetov 2. letnika, od tega obvezno sledeče predmete:

 1. Osnove fiziologije napora v obsegu 3 ECTS in
 2. Osnove analize gibanja v obsegu 3 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil vsaj polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 3. letnika.