Humanistični vidiki v kineziologiji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predstavljeni so naslednji vsebinski sklopi:
Modul na podlagi temeljnih opredelitev humanistike športa in kineziologije odpira mnoga dialektična protislovja: individualizem – komunitarizem, notranje – zunanje vrednote, praksa – institucija, telo – duh, pravično – dobro, zdravje – škodljivost, prava mera – maksimum, nasilje, doping, tehnologija itd. Obrača se k športu kot sredstvu vzgoje in obravnava fair play s filozofskega stališča. Pojmi kot so skrb, etos, pokroviteljstvo, vrline in teorije kot so deontologija, teleologija, utilitarizem, ipd. se prenesejo v športni in kineziološki kontekst.
• Družba kot konstruirana realnost
• Družba in posameznik
• Značilnosti družb tveganja
• Globalizacija
• Individualizacija
• Oris socioloških značilnosti slovenske družbe
• Razredna, etnična in spolna razdeljenost sodobnih družb
• Stigma ter odnos družbe do drugačnosti
• Sociologija & filozofija telesa
• Športno-gibalna dejavnost in proces socializacije.
• Športno-gibalna dejavnost ter njena vloga v procesih individualizacije / pomen telesnega izgleda in zdravja za identiteto sodobnega človeka
• Šport kot dejavnik družbene mobilnosti
• Šport in problematika spolnega ter rasnega / etničnega stigmatiziranja
• Subkulture in gibalna/športna aktivnost.
• Gibalno/športna aktivnost in človekove pravice.
• Mediji in šport oz. (gibalna/športna aktivnosti).

Dostopnost