Katedre

Katedra za zdravstveno nego

Vztrajno razvijamo, poglabljamo in nadgrajujemo pridobljeno znanje ter z njim snujemo bogastvo za višjo kakovost življenja ljudi in za prihodnost zdravstvene nege. Trudimo se za razgledanost, zanesljivo strokovnost, tenkočutnost, strpnost, poštenost in spoštovanje drugega ob razvijanju pripadnosti poklicu. Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov razvijamo stroko, spodbujamo vedoželjnost in kritično mišljenje. Samostojno in v sodelovanju z drugimi izobražujemo, svetujemo in raziskujemo, ter zagotavljamo trajnostni razvoj družbe na svojem področju.
Prodekan za kakovost za področje zdravstvene nege: doc. dr. Igor Karnjuš.
Katedra za prehransko svetovanje – dietetiko

Katedra za prehransko svetovanje – dietetiko ima nalogo izobraziti dietetike, ki imajo edinstveno vlogo, da svoje znanje o prehrani uporabijo v terapevtske namene in pripomorejo k zdravemu prehranjevanju različnih skupin prebivalstva. Področje je zelo široko, sega od naravoslovnih in kliničnih znanosti do družbenih ved. Dietetik dela na področju prehranske oskrbe, v različnih zavodih, ustanovah in javnih obratih, kjer zagotavlja prehransko ustrezne in kakovostne obroke za posameznike ali skupine prebivalcev, za zdrave ali bolne. Dietetiki tudi svetujejo primerne diete za preprečevanje bolezni in prehrano za vzdrževanje zdravja.

Ta visokošolski strokovni študijski program je edinstveni tovrstni v Sloveniji in poteka od študijskega leta 2007/2008. Vsebine programa so usklajene s priporočili EDBS-ja (European Dietetic Benchmark Statement), ki ga je sprejelo Evropsko združenje nacionalnih združenij dietetikov (EFAD – European Federation of the Association of Dietitians) junija 2005. Na katedri je zaposlenih 21 strokovnjakov in specialistov posameznih področij, od tega trinajst doktorjev znanosti in štirje magistri, ki so predani pedagoškemu in raziskovalnemu delu. Našim študentom želimo prenesti znanje in izkušnje ter jih naučiti nenehnega vseživljenskega izobraževanja.

Vključeni smo tudi v organizacijo DIETS (Dietitians Improving Education & Training Standards – Pospeševanje izobraževanja dietetikov in izobraževalni standardi), ki od leta 2006 skrbi za izobraževanje prehranskih svetovalcev/dietetikov s ciljem poenotenja izobraževalnih programov, možnostjo izmenjave študentov dietetike in poenotenja teoretičnega in praktičnega znanja dietetikov po vsej Evropi.

Prodekan za kakovost za področje prehranskega svetovanja – dietetike: doc. dr. Ana Petelin.

Katedra za kineziologijo

Gibanju dodajamo znanje je vodilo pedagoškega in raziskovalnega dela Katedre za kineziologijo. Raziskovalci, ki nas katedra združuje, z različnih vidikov preučujemo odziv človeka na telesno aktivnost in napor ter na okolje, v katerem živi, se giba in dela. Ker je velika težava sodobnega sveta tudi telesna neaktivnost, slednja pa pomembno negativno vpliva na telo in zdravje, se posvečamo tudi njej. Za celostno obravnavo odzivov človeka na gibanje in neaktivnost katedra združuje strokovnjake različnih področij: kineziologe, fizioterapevte, zdravnike, biologe, biokemike, psihologe.

Svoja in aktualna znanstvena dognanja s področja gibanja prenašamo na študente študijskih programov Aplikativna kineziologija vseh treh stopenj. Hkrati pa jih učimo tudi kritične presoje, etičnih in moralnih vrednot, dela z ljudmi, organizacijske veščine, sposobnosti samostojnega dela, kar je vse potrebno za uspešno delo kineziologa v praksi. Kineziolog je tako strokovnjak, ki načrtuje, izvaja in vrednoti programe gibalne/športne aktivnosti in gibalne terapije s ciljem ohranjanja zdravja.

Prodekan za kakovost za področje kineziologije: doc. dr. Matej Plevnik.

Katedra za fizioterapijo

Skrb za kakovost in mednarodno konkurenčnost na področju pedagoške in znanstvene dejavnosti je osnovna vizija najmlajše katedre Fakultete za vede o zdravju. V tej luči Katedra za fizioterapijo združuje fizioterapevte in druge strokovnjake z različnih področij, ki z medsebojnim sodelovanjem zagotavljajo kakovost, razvoj ter aktualnost pedagoškega in raziskovalnega dela. Našim študentom prenašamo znanja in izkušnje ne le z vidika neposredne skrbi za pacienta, temveč tudi s področja raziskovanja, etičnih in moralnih vrednot, strategij javnega zdravja, zdravstvenega svetovanja ter vodenja in upravljanja.

Študijski program Fizioterapija je edini univerzitetni študijski program s področja fizioterapije v Sloveniji in kot tak upošteva globalne trende v razvoju stroke in hkrati sledi stališčem Svetovne zveze za fizioterapijo (World Confederation for Physical Therapy – WCPT).

Prodekan za kakovost za področje fizioterapije: doc. dr. Matej Voglar.

Dostopnost