POLETNA ŠOLADietetika (MAG)

Študijski program 2. stopnje

Predlagani magistrski študijski program Dietetika izobražuje diplomanta za pridobitev kompetenc, kakor so določene v dokumentu Evropski izobraževalni in poklicni standardi za Dietetike, ki jih je izdala EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians).

Uporabljajo se za različne namene, na področju izobraževanja pa predstavljajo minimalni okvir potrebnih znanj, znotraj katerega naj bi bil postavljen vsak kurikulum študijskega programa.

Diplomant bo pridobil temeljno znanje o prehrani, podprto z vsebinami kliničnih predmetov (dietna terapija, nutricevtika, nutrigenomika, idr). Študij vključuje tudi področja družboslovnih znanosti (psihologija prehranjevanja, znanje tujega jezika idr.) in študija raziskovalnih metod. Študij zaokrožuje obvezno usposabljanje v delovnem okolju, kar omogoča študentu prenos znanstvenih spoznanj v prakso.

Namen študijskega programa je izobraziti strokovnjake dietetike, ki bodo delovali kot prehranski svetovalci zdravih in obolelih posameznikov ter skupin. Sodelovali bodo v promociji zdravega načina prehranjevanja in varovanju ter krepitvi zdravja nasploh. Kot prehranski svetovalci bodo delovali tako v zdravstvenih institucijah vseh treh ravni kot člani interdisciplinarne obravnave in oskrbe bolnika na področju klinične prehrane in dietoterapije, v gostinsko-turističnih dejavnostih, posvetovalnicah ipd.

 

Več o študijskem programu

Diplomant magistrskega študijskega programa Dietetika pridobi temeljno znanje o prehrani, podprto z vsebinami kliničnih predmetov (dietna terapija, nutricevtika, nutrigenomika, idr). Študij vključuje tudi področja družboslovnih znanosti (psihologija prehranjevanja, znanje tujega jezika idr.) in študija raziskovalnih metod. Študij zaokrožuje obvezno usposabljanje v delovnem okolju, kar omogoča študentu prenos znanstvenih spoznanj v prakso.
Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa študenti razvijejo in pridobijo naslednje splošne kompetence:

 • poglobiti in razširiti znanje, ki so ga diplomanti pridobili na prvostopenjskem dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Prehransko svetovanje – dietetika in drugih ekvivalentnih študijskih programih in z delovnimi izkušnjami ter ga nadgraditi s specialnim znanjem strokovnega področja;
 • predstaviti študentom dietetiko kot znanstveno disciplino;
 • razviti sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic delovanja na področju prehranske oskrbe in prehranskih navad, tako posameznika kot skupine;
 • usposobiti študente za prenos in ustrezne prilagoditve znanstvenih teoretičnih znanj o prehrani v uporabne oblike dietoterapije posameznikov in skupin glede na njihovo zdravstveno stanje;
 • usposobiti študente za izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog prehranskega svetovanja, ki vključujejo tudi organiziranje, vodenje, načrtovanje in nadziranje izvajanja procesov ter zagotavljanja kakovosti;
 • razviti sposobnost avtonomnosti, kritične presoje in odgovornosti za opravljanje najzahtevnejše prakse v dietetiki;
 • razviti spretnosti komuniciranja s posamezniki in mediji, tako v domačem kot mednarodnem okolju;
 • razviti profesionalnega dietetika z občutkom odgovornosti za upoštevanje etičnih in zakonskih določil, ki urejajo področje dietetike;
 • omogočiti študentu pridobitev specialnih pedagoško-andragoških in komunikacijskih spretnosti, ki jim bo omogočilo kakovostnejše in samostojno delo pri izvajanju strokovnih nalog s področja dietetike;
 • usposobiti študenta za samostojno znanstveno-raziskovalno delo;
 • usposobiti študenta za osebnostni in profesionalni razvoj ter timsko delo.

Predmetno specifične kompetence:

Evropske kompetence in kazalci delovnih zadolžitev dietetikov, ki jih je sprejel EFAD (Evropska federacija združenja dietetikov) so naslednje:

 • Sposobnost celovite analize in obravnave zdravstvenih in socialnih vprašanj.
 • Prenos in uporaba znanja v praksi, tako pri reševanju kompleksnejšim problemov s področja dietetike, ki vključujejo tudi samostojno odločanje.
 • Uporaba sodobnih tehnologij za iskanje informacij in poročanje ter upoštevanje etičnih načel v ravnanju z informacijami.
 • Obvladati strokovni angleški jezik, ki omogoča slediti znanju stroke.
 • Spoznati pomen spremljanja strokovnega in znanstvenega razvoja stroke ter pridobiti sposobnost validacije strokovnih in znanstvenih prispevkov ter njihov prenos v prakso.
 • Obvladati osnovne spretnosti raziskovanja, vključno z načrtovanjem raziskave, validacijo dobljenih rezultatov in njihovo uporabo.
 • Osvojiti veščine medosebne komunikacije, vključno ustne in pisne komunikacije s strokovnjaki in uporabniki storitev ter v interdisciplinarnem timskem delu z zdravstvenimi in socialnimi strokovnjaki.
 • Slediti nacionalnemu/mednarodnemu kodeksu obnašanja in etike v dietetiki ter upoštevati individualno raznolikost in multikulturne razlike na osnovi poznavanja kulture in navad ljudi.
 • Razviti potrebo in sposobnost sodelovanja v vseživljenjskem učenju.
 • Znati uporabljati postopke za zagotavljanje kakovosti v dietetiki.
 • Kritično združevati in integrirati ustrezno znanje iz različnih strok, ki so temelj prakse na področju dietetike in omogočajo profesionalen odnos do problematike.
 • Ugotavljati potrebe posameznika, skupine ali populacije v kompleksnih situacijah, ki vključujejo tudi vidik zdravja, socialne situacije in okolja.
 • Izvajati svetovanje v dietetiki, vključno z ocenjevanjem, ugotavljanjem potreb posameznikov, skupin ali populacij, postavljanjem ciljev, načrtovanjem, izvajanjem intervencij in ocenjevanjem rezultatov.
 • V svoje delo vključevati veljavne teorije in modele na področju dietetike, kakor tudi prehranske analize, da bi tako prišli do zaključkov, ki so povezani z zastavljenim vprašanjem na področju dietetike.
 • Sodelovanje pri postavitvi dietetsko/prehranske diagnoze in svetovati posamezniku (ali pacientu) pri uporabi posebnih dietetsko/prehransko modificiranih izdelkov.
 • V svoje delo vključevati veljavne teorije in modele na področju administrativne dietetike in jih skupaj s prehranskimi analizami in analizami fizične aktivnosti ter drugim združiti v celovito analizo z namenom zagotoviti boljšo prakso storitve priprave hrane za posameznike, skupine in organizacije.
 • Razvijati in uporabljati enostavne strategije za promocijo varnih in zdravih izbir hrane posameznikov in populacijskih skupin.
 • Vzpostaviti in vzdrževati profesionalni odnos s posameznikom – stranko, kar je osnova svetovalnega dela, pri čemer je pomembna na uporabnika osredotočena praksa, ki zajema spoštovanje individualnih prehranskih razlik in različnega življenjskega sloga ter upošteva različna pričakovanja stranke.
 • Zgraditi profesionalen odnos zaupanja, na podlagi katerega je možno sodelovanje pri pripravi primernega nasveta v zvezi s prehrano in življenjskim stilom.
  Identificirati in upoštevati etične dileme, ki se pojavljajo v profesionalnem delu na področju svetovanja.
 • Delovati v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi politikami, predpisi in kodeksi etike za dietetike.
 • Učinkovito načrtovati, izvajati in beležiti delo v skladu s postopki, ki so določeni za izvajanje službe.
 • Delovati v okviru omejitev lastnega znanja in veščin in se sklicevati ali sprejemati sklice strokovnjakov kot je primerno.
 • Biti proaktiven v določanju učnih možnosti in se vključiti v proces doživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja.
 • Sprejeti osebno odgovornost za akcije in odločitve.
 • Učiti se in učiti s pomočjo izobraževanja in praktičnega dela (študijski program) ali na praksi temelječega učenja.
 • Validirati rezultate raziskav in biti sposoben integrirati v prehranske, dietetske, socialne in vzgojne vede.
 • Sistematično iskati informacije iz različnih virov, ki so povezani s dietetsko prakso.
 • Vedeti kako učinkovito promovirati potrebo in pravico za prehransko zdravje in varno hrano.
  Izvajati izobraževalno-vzgojno dejavnost o pomenu hrane in prehrane za zdravje in dobro počutje.
 • Nazorno pokazati, da dietetik lahko določi in daje prednost dietetskim storitvam, ki so prilagojene potrebam strank.
 • Biti mentor in svetovalec študentom dietetike, pomočnikom, prostovoljcem in drugim.
 • Razumeti in znati uporabljati enostavne strategije za promocijo dietetike, tudi tako da identificira lokalne odločujoče osebe, ki so odgovorne za prehransko zdravje in jih vključi v promocijo.
 • Sodelovati pri ocenjevanju in izboljševanju kontinuiranega načrtovanja izboljševanja kakovosti storitev v dietetiki.
 • Sodelovati v razvoju poslovnega in obratovalnega načrtovanja.
 • Identificirati, kako se lahko zbirajo in obdelujejo finančni podatki.
 • Razumeti in izvajati enostavne marketinške funkcije, delovanje človeških virov.
 • Razumeti, kako se integracija finančnih, človeških, fizičnih in materialnih virov lahko izkaže v učinkovitem izvajanju dietetske prakse.

Študijski program je sestavljen iz obveznih vsebin, izbirnih vsebin, praktičnega usposabljanja v delovnem okolju in iz priprave ter zagovora magistrske naloge.

Delež praktičnega usposabljanja obsega 18 ECTS oz. 540 ur. Izvaja se v 2. letniku in traja 9 tednov. Praktično usposabljanje predstavlja 15% vseh kontaktnih ur študijskega programa Dietetika.

Praktično usposabljanje poteka v delovnem okolju (institucije javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva, bolnišnice, zdravstvene svetovalnice, vladne in nevladne organizacije, zdravstveni domovi, prehranski obrati, gospodarske organizacije na področju prehrane in idr.).

Diplomanti imajo pridobljena znanja za:

 • Postaviti prehransko oceno, prehransko diagnozo, izvajati prehransko terapijo, prehransko svetovanje in prehransko-vzgojno izobraževanje.
 • Obravnavati bolnike in jim svetovati o uporabi posebnih prehranskih izdelkov.
 • Razvijati in uporabljati enostavne strategije za promocijo varnih in zdravih živil za različne starostne skupine.

Kot prehranski svetovalci bodo delovali tako v zdravstvenih institucijah vseh treh ravni kot člani interdisciplinarne obravnave in oskrbe bolnika na področju klinične prehrane in dietoterapije, v gostinsko-turističnih dejavnostih, posvetovalnicah ipd.

Pridobljeni strokovni naslov

Magister dietetike / Magistrica dietetike (mag. dietet.)

Osnovni podatki o programu

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 

 1. visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS
 2. ali naslednje študijske programe:
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana ali z njim primerljiv študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) s področij ved o živi naravi ter drugih področij, katerih kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja zdravstva,
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) katerega kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv študijski program v tujini.

 

Kandidati iz študijskih programov navedenih pod točko 2 morajo pred vpisom v študijski program opraviti diferencialna izpita iz dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prehransko svetovanje – Dietetika, in sicer Klinična prehrana I v obsegu 6 ECTS in Klinična prehrana II v obsegu 6 ECTS.

Kandidat lahko opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.

Kandidat mora za opravljanje diferencialnih izpitov pravočasno oddati Vlogo za opravljanje diferencialnih predmetov, ki je objavljena na spletni strani fakultete.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji:

 • povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40%, povprečna ocena študija 60%;

 

Navodila kandidatom za opravljanje diferencialnih izpitov so objavljena TU.

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če zbere 48 ECTS 1. letnika.

V okviru 48 ECTS mora študent obvezno opraviti izpite iz dveh predmetov: Patofiziologija v obsegu 6 ECTS in Klinična prehrana 3 v obsegu 6 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 2. letnika.

Možnost zaposlitve diplomatov

Namen študijskega programa je izobraziti strokovnjake dietetike, ki bodo delovali kot prehranski svetovalci zdravih in obolelih posameznikov ter skupin. Sodelovali bodo v promociji zdravega načina prehranjevanja in varovanju ter krepitvi zdravja nasploh. Kot klinični dietetiki se lahko zaposlijo v zdravstvenih institucijah kot člani interdisciplinarne obravnave in oskrbe bolnika na področju klinične prehrane in dietoterapije, v gostinsko-turističnih dejavnostih, posvetovalnicah ter tudi na področju izobraževanja in raziskovanja. Kot dietetik v javnem zdravju skrbi za promocijo zdravja na lokalni in državni ravni.