Interni akti

Temeljni dokumenti up

Temeljni akti Univerze na Primorskem: https://www.upr.si/sl/univerza/temeljni-dokumenti

PRAVNI AKTI UP

Vse pravne akte Univerze na Primorskem najdete na: https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti

PRAVNI AKTI IN NAVODILA UP FVZ – ŠTUDIJSKE ZADEVE

Načrt integritete in etični kodeks up

Univerza na Primorskem je v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in na podlagi predloga s strani rektorja imenovane delovne skupine, dne 28. 5. 2012, sprejela Načrt integritete. Zavezanci za načrte integritete so vse institucije javnega sektorja (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi).

Integriteta je celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost.

Organizacija z integriteto je organizacija, ki ima zaposlene osebe z integriteto, obenem pa deluje skladno z etičnimi normami, zapisanimi v etičnih kodeksih organizacij, in veljavnim pravom. Mehanizem za ugotavljanje stopnje integritete ter orodje za krepitev integritete posamezne organizacije je načrt integritete.

Načrt integritete je dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za preprečevanje korupcije; vsebuje predloge za izboljšanje integritete ter oceno korupcijske izpostavljenosti zavezancev.

UP je v novembru 2011 sprejela tudi Etični kodeks UP, ki je objavljen med temeljnimi dokumenti na spletni strani UP.

Priložene datoteke
Dostopnost