Angleščina

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Razlike med splošno angleščino in angleščino za posebne namene;
• usvajanje in širjenje terminologije s področja aplikativne kineziologije; besedotvorje, kolokacije, frazeologija; prevajanje;
• obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja kineziologije (znanstveni članki, povzetki, odlomki iz učbenikov); vaje in strategije bralnega razumevanja;
• jezikovna in strukturna analiza strokovnih besedil, vaje za utrjevanje jezikovnih in funkcionalnih struktur;
• razvijanje slušnega razumevanja (odlomki akademskih predavanj, dokumentarnih filmov), delanje zapiskov;
• osnovne konverzacijske strategije (jezik takta in diplomacije), učinkovito sodelovanje v diskusijah in debatah na teme s strokovnega področja (kineziologije);
• javno nastopanje: priprava na uspešne predstavitve na mednarodnih strokovnih in znanstvenih simpozijih;
• pisanje strokovnih in znanstvenih besedil (esej, poročilo, povzetek), navajanje virov, povzemanje, parafraziranje;
• pisanje uradnih besedil: prošnje, življenjepis;
• interpretacija grafov in tabel;
• navajanje na samostojno uporabo slovarjev, priročnikov, revij s področja stroke s pomočjo informacijske tehnologije in spleta.

Teme:

• Študij Aplikativne kineziologije
• Telesna aktivnost in zdrav način življenja
• Osnove anatomije človeškega telesa
• Osnove biomehanike
• Izvajanje vodene vadbe – dajanje navodil
• Fiziologija telesne vadbe
• Prehrana
• Športne poškodbe in rehabilitacija