Metodologija v raziskovanju

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predavanja

Znanost, razlika med vsakdanjim izkustvom in znanstveno-raziskovalnim delom (v nadaljevanju ZRD) ter med strokovnim in ZRD, kategorije ZRD.

Pravni in etični okviri ZRD.

Načrtovanje ZRD, vrste študij, faze ZRD.

Kvalitativni in kvantitativni pristopi k ZRD, metode raziskovanja.

Sistem znanstvenih in strokovnih informacij, vrste pisnih del, citiranje in navajanje virov, kritična ocena in verodostojnost virov, povzemanje znanstvenih informacij, pisanje poročila o ZRD.

Osnove statistike:
-vzorec, populacija, hipoteza, vrste spremenljivk, statistično sklepanje, statistična pomembnost,
-univaratna in bivariatna analiza (npr. izračun frekvenc in relativnih frekvenc, mer središčnosti, preverjanje normalne porazdelitve spremenljivk, Pearsonov in Spearmanov korelacijski koeficient, Hi-kvadrat test, t-test za en vzorec, t-test neodvisnih vzorcev, parni t-test, ANOVA, Mann-Whitney-ev U test, Kruskal-Wallisov test, Linearna regresija).

Osnovni statistični pojmi v demografiji in epidemiologiji

Vaje

Delo z orodji za statistično analizo podatkov (predvidoma z SPSS) na praktičnih primerih iz kineziologije in zdravstva. Poudarek je na zgoraj navedenih analizah podatkov in pravilni predstavitvi rezultatov.

Dostopnost