Biologija celice

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Splošno o celici in načini preučevanja celice: nastanek in evolucija celic, svetlobni in elektronski mikroskop, prokarionska in evkariontska celica, modelni organizmi
• Molekularna sestava celice: voda in anorganske snovi, proteini, ogljikovi hidrati, nukleinske kisline, polisaharidi
• Celični metabolizem: katabolizem, anabolizem, celično dihanje, fotosinteza, encimi
• Zgradba in funkcija celičnih organelov: jedro; kromosomi, geni, DNA, transkripcija; podvajanje, poporavljanje in rekombinacija DNA, ribosomi in translacija, celična membrana, membranski transport, endomembranski sistem: endoplazemski retikel, Golgijev aparat, vakuole, kroženje membran; endocitoza; eksocitoza, intracelularna prebava; lizosomi, organeli energijskih transformacij: mitohondriji in kloroplasti, citosol, citoskelet: mikrotubuli, aktinski filamenti, intermediarni filamenti, celična stena
• Celična komunikacija: receptorji, signalne molekule
• Celični cikel: interfaza in M faza, regulacija celičnega cikla
• Celična delitev: mitoza in citokineza
• Celična smrt: programirana celična smrt, nekroza
• Mejoza, spolno razmnoževanje, matične celice
• Osnove dedovanja
• Izbrane vrste celic: mišična celica, nevron, eritrocit, epitelijska celica, matična celica
• Osnovne molekularno biološke metode

Dostopnost