Prilagojena gibalna/športna aktivnost

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Prilagojena gibalna/športna aktivnost:
• opredelitev invalidnosti in oseb s posebnimi potrebami
• posebnosti v razvoju posameznikov s posebnimi potrebami
• vsebine zakona o usposabljanju oseb s posebnimi potrebami in značilnosti ter kriteriji v zakonu opredeljenih skupin oseb s posebnimi potrebami
• sodobna filozofija, paradigma in razumevanje drugačnosti
• etične vrednote, ki spreminjajo paradigmo
• odnos, razumevanje in obravnava oseb s posebnimi potrebami
• koncept vzgoje, izobraževanja in obravnavanja oseb s posebnimi potrebami
• zagotavljanje enakih možnosti in strokovno zagovorništvo
• populacija oseb s posebnimi potrebami: klasifikacije
• modeli prilagajanja in pomoči osebam s posebnimi potrebami v razvoju in v procesu vzgoje in izobraževanja
• socialno vključevanje oseb s posebnimi potrebami in prosti čas
• prilagajanje gibalnih/športnih aktivnosti različnim skupinam oseb s posebnimi potrebami
• krepitev telesne in duševne zmogljivosti invalidov
• premagovanje socialne izolacije oziroma izključevanja s pomočjo gibalnih/športnih dejavnosti
• aktivno preživljanje prostega časa oseb s posebnimi potrebami
• načrtovanje in vodenje prilagojenih gibalnih/športnih aktivnosti različnim posameznikom in skupinam oseb s posebnimi potrebami
• opredelitev uporabne primernosti posameznih športov v povezavi z vrsto in stopnjo invalidnosti
• prilagajanje športov in športnih tehnik invalidov
• klasifikacija prilagojenih športov