Didaktika, pedagogika in andragogika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnove pedagogike, andragogike, didaktike, motivacije v povezavi z izvajanjem vadbe, treninga v procesu učenja in razvoja telesnih zmogljivosti ter rehabilitacije.
• Pojem učenja, poučevanja, izobraževanja, vzgoje, vseživljenjsko učenje v procesu športne vadbe oziroma terapije
• Oblikovanje in vodenje učeče se skupnosti s poudarkom na vadbah.
• Pedagoška komunikacija in motivacija.
• Delo z različnimi partnerji in z različnimi ciljnimi skupinami (otroci/učenci, starši, sorodniki, vzgojitelji/učitelji, svetom šole, lokalno skupnostjo, uporabniki (pacienti, športniki)).
• Spoznavanje didaktičnih pristopov za učinkovito podajanje znanja pri izvajanju vadbe in terapije.
• Andragoški ciklus. Planiranje in programiranje izobraževanja. Značilnosti izvedbe, prepletanje samoizobraževanja, skupinskih oblik izobraževanja in vodenja vadb.
Didaktična in pedagoška načela pri delu s posameznikom ali skupino
• Izhodišča dela s posameznikom in skupino
• Vključevanje načel v delo s posameznikom in skupino.
• Povezava motivacije ter didaktičnega vodenja
Učne oblike in metode ter organizacijske oblike pri izvajanju procesa vadbe ter rehabilitacije
• učne oblike
• učne metode
• organizacijske oblike
• povezovanje ciljev vadbe in terapije z izvedbenimi možnostmi
Promocija zdravja in aktivnega življenjskega sloga, zdravje in zdravstvena vzgoja na primarni, sekundarni in terciarni ravni, pristopi, metode, oblike dela in vloga strokovnega delavca na področju promocije zdravja
• Pedagoški vidik promocije zdravja.
• Pomen motivacije pri uresničevanju zdravstvene vzgoje.
• Ergonomsko – ekološke obremenitve pri izvajanju pouka/vodenja skupine.
• Oblike in metode dela strokovnega delavca za promocijo zdravja, preventive bolezni in poškodb.
• Razumevanje in pomembnost vloge strokovnega delavca pri krepitvi zdravja in preventivni dejavnosti.
Didaktika športa
• Vsebine športa za vseživljenjski razvoj posameznika
• Šport kot vsebina zdravja
• Šport v procesu vzgoje in izobraževanja
• Izvajanje športa v vzgoji in izobraževanju
Vseživljenjsko izobraževanje in pomen za posameznika in stroke.
• Ustvarjanje pogojev za vseživljenjsko učenje (vloga vodje, cilji, principi, strategije uresničevanja vseživljenjskega učenja).
• Razumevanje pomena vseživljenjskega učenja za strokovnega delavca kot posameznika in stroko (izobraževanja, usposabljanja, napredovanja).
• Ozaveščanje lastnega vpliva na odzivanje drugih v skupini ali v diadnem odnosu.
• Pomen zmožnosti empatije (razumevanje doživljanja drugih).
• Učenje na delovnem mestu.
Formalno in neformalno izobraževanje.
• Oblike formalnega in neformalnega učenja.
• Značilnosti učnih okolij in učenja ter poučevanja na vseh ravneh izobraževanja ter vseživljenjskega učenja.
Didaktična načela, vadba in terapija, vodenje, nastop.
• Razvoj didaktične misli, predmet in naloge didaktike ter umeščenost didaktike v sistem družboslovnih znanosti.
• Načrtovanje in priprava na proces vadbe/terapije. Evalvacija.
• Struktura vadbene in učne ure.
• Spoznavanje načinov oblikovanja vadbene in učne ure kot vadbe v različnih organizacijskih oblikah (izvedba v parih, izvajanje poligona, izvajanja vaj na postajah, frontalna vadba, vadba v večjih skupinah,…).
• Priprava in izvedba praktičnih veščin vadbe v različnih organizacijskih oblikah.
• Taksonomije učnih ciljev.
• Načrtovanje domačega individualnega dela kot podpore organiziranemu procesu
• Pomen kakovosti dela strokovnega delavca in nekaterih tehnik za spremljanje in izboljševanje kakovosti njegove dela.
• Priprava in izvedba vadbene/terapevtske ure
Učenje, spomin, izkustveno učenje, problemsko učenje.
• Teorije o učenju (asociativne, behavioristične, gestaltistične, kognitivno-konstruktivnistične, humanistične, asociativne in socialne).
• Učenje kot proces.
• Vrste, oblike in načini učenja in poučevanja.
• Principi sodelovalnega učenja med strokovnim delavcem ter posemeznikom/skupino
Motivacija za učenje, komuniciranje v procesu učenja.
• Načini dela za motiviranje k učenju.
• Razumevanje potreb vadečega in prilagajanje izvedbe ure in vaj le temu.
• Poznanje skupinskih dinamik in sposobnost upravljanja le teh.
• Socialne veščine kot ključni element uspešnega procesa učenja in poučevanja.

Dostopnost