Vseživljenjski gibalni razvoj

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Uvod:
• Opredelitve gibalnega razvoja
• Modeli gibalnega razvoja
• Zgodovina preučevanja gibalnega razvoja

Rast in razvoj človeka:
• Razvoj v prenatalnem obdobju
• Razvoj posameznih telesnih sistemov skozi starostna obdobja, s poudarkom na živčnem in skeletno-mišičnem sistemu
• Razvoj posameznih gibalnih sposobnosti (vzdržljivosti, moči, gibljivosti, koordinacije)
• Spremembe v telesni kompoziciji

Gibalni razvoj
• Zgodnji gibalni razvoj
o Refleksna gibanja pri dojenčkih
o Pomembni mejniki v razvoju dojenčka
o Začetek razvoja posturalne kontrole in ravnotežja
• Razvoj elementarnih lokomotornih gibalnih vzorcev
o Prvi hoteni gibi (plazenje in lazenje)
o Razvoj vzorca hoje
o Razvoj vzorca teka
o Razvoj drugih lokomotornih gibanj
• Razvoj osnovnih balističnih gibalnih vzorcev (met, brca, udarec)
• Razvoj manipulativnih gibalnih vzorcev (prijemanje, ujemanje)

Razvoj čutil in zaznave ter njihov pomen pri upravljanju gibanja
• Razvoj vidne zaznave
• Razvoj slušne zaznave
• Razvoj kinestezije
• Posturalni nadzor in ravnotežje
• Anticipatorne akcije in refleksni odgovori
• Mehanizmi odprte in zaprte povratne zanke
• Drugi mehanizmi upravljanja gibanja

Omejitveni dejavniki gibalnega razvoja:
• Kulturne in socialne omejitve
• Psihološke omejitve

Gibalno učenje
• Osnovne opredelitve in modeli
• Faze gibalnega učenja
• Usvajanje gibalnih spretnosti in gibalni transfer
• Pristopi k gibalnemu učenju
o Vpliv strukture vadbe na gibalno učenje
o Sintetični in analitični pristop
o Uporaba povratnih informacij
o Praktični primeri dobre prakse
• Primerjava cikličnih in acikličnih gibanj z vidika učenja in upravljanja gibanja

Staranje in upad gibalne zmogljivosti
• Upad gibalnih sposobnosti pri starostnikih
• Upad gibalnih spretnosti pri starostnikih
• Pristopi k ohranjanju gibalnih kompetenc starostnikov

Dostopnost