Proces zdravstvene nege in dokumentiranje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Obravnava pacienta po procesu zdravstvene nege (faze, standardne oblike zapisa procesa zdravstvene nege)
2. Klinična pot (povezava med klinično potjo in procesom zdravstvene nege, oblike zapisa klinične poti, standardi in priporočila)
3. Razvoj dokumentacije v zdravstveni negi
4. Klasifikacije v zdravstveni negi (npr. NANDA, ICNP in njihovi prevodi v slovenski jezik)
5. Določanje negovalnih diagnoz, ciljev in intervencij zdravstvene nege
6. Proces zdravstvene nege v povezavi z ostalimi procesi v zdravstvenem okolju
7. Pomen informatizacije procesa zdravstvene nege in celotne klinične poti
8. Sodobni pristopi e-dokumentiranja procesa zdravstvene nege in ostalih procesov neposredno povezanih z zdravstveno nego
9. Informacijski sistemi v zdravstveni negi in njihova povezava z zdravstvenimi informacijskimi sistemi in ostalimi deležniki zdravstvenega sistema
10. Pomen klasifikacij v zdravstveni negi za potrebe informatizacije
11. Razvoj informacijskih sistemov zdravstveni negi (opredelitev zahtev za informacijski sistem, izdelava prototipa informacijskega sistema, pomen sodelovanja medicinskih sester, faza testiranja)
12. Sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v podporo procesu zdravstvene nege (spletne tehnologije, mobilne tehnologije, sodobni uporabniški vmesniki, pregled obstoječih rešitev) in kriteriji za njihovo izbiro
13. Pregled načrtov na področju e-dokumentiranja v zdravstveni negi (strateški cilji, vizije in usmeritve RS in EU na tem področju, elektronski zdravstveni zapis in el. zapis zdravstvene nege), zakonske podlage in veljavni standardi na področju e-dokumentiranja v zdravstveni negi
14. Informacijska varnost
15. Predstavitev primerov dobrih praks na področju e-dokumentiranja v zdravstveni negi (primeri iz primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva in socialno varstvenih ustanov).