Napredne raziskovalne metode

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD
a. Kaj je raziskovanje?
b. Tipi raziskav
c. Etična vprašanja pri raziskovanju
d. Ravni dokazov
e. Napake pri spoznavanju in argumentaciji
2. OSNOVNI KONCEPTI MERJENJA
a. Merske lestvice
b. Notranja/zunanja veljavnost
c. Ponovljivost
d. Napake merjenja
e. Nevarnosti notranje in zunanje veljavnosti
3. VRSTE IN NAČRTOVANJE RAZISKAV
a. Raziskovanje kot proces
b. Kvantitativni in kvalitativni pristop k raziskovanju
c. Raziskovalna strategija
d. Vrste raziskovalnih načrtov
e. Metode raziskovanja
f. Vzorčenje in reprezentativnost vzorca
g. Pregled literature (zbiranje in vrednotenje virov, strokovno in znanstveno pisanje, organizacija znanosti, znanstveno objavljanje) in osnove metaanalize
h. Posebnosti raziskav na področju zdravstvene nege
i. Metode raziskovanja na področju zdravstvene nege in sorodnih področjih
4. STATISTIČNE METODE
a. Ponovitev osnovnih statističnih pojmov in statističnih testov
b. Analiza statistične moči
c. Regresijska analiza
d. Faktorska analiza
e. Analiza notranje skladnosti
f. Ostale statistične analize na področju zdravstvene nege
5. KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV
6. PISANJE IN DESIMANCIJA REZULTATOV RAZISKOVALNEGA DELA
7. PREDKLINIČNE IN KLINIČNE ŠTUDIJE V ZDRAVSTVENI NEGI:
a. načrtovanje, izvedba, analiza
b. interpretacija rezultatov.

Dostopnost