Duševno zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

PREDLOG VSEBIN/TEME

1. Promocija duševnega zdravja in
preventiva duševnih motenj

2. Terminologija (težava, motnja, bolezen, abnormno vedenje, klasifikacija)

a. Postavljanje diagnoze (ocena duševnega stanja-simptomi/znaki)

3. Etiologija duševnih motenj (biološki, psihološki, socialni dejavniki)

4. Odvisnost od psihoaktivnih substanc
a. Škodljiva raba alkohola
b. Nekemične odvisnosti

5. Anksiozne motnje
a. generalizirana, panična, fobije, obsesivno-kompulzivna, postrtavmatska stresna motnja, somatoformne motnje)
b. psihosomatske motnje

6.Izgorelost (sindrom burn out)

7. Duševne težave in motnje pri otrocih
(pica, ocd, mh, tiki, enkopreza, enureza, selektivni mutizem,…)

8. Oblike dela s pacienti z duševno motnjo
a. Zdravstveno edukativno delo
b. Podporne skupine, pomoč svojcem

9. Skupnostni pristopi za krepitev
duševnega zdravja in obravnava oseb z
duševnimi motnjami v skupnosti

10. Stigma in socialna izključenost
a. ranljive skupine prebivalstva na področju duševnega zdravja
b. integracije, terapevtske obravnave in načini destigmatizacije oseb z duševnimi motnjami
11. Samomorilnost
a. zgodnje odkrivanje, preprečevanje,
b. zagotavljanje dostopnosti podpore in pomoči

12. Različni pristopi in vloge zdravstvene nege v obravnavi pacienta na področju duševnega zdravja
a. Specifična področja dela in obravnave oseb z duševno motnjo v zdravstveni negi
b. Interdisciplinarno raziskovanje , razvoj stroke zdravstvene nege in medpoklicno sodelovanje

Dostopnost