Preventiva in rehabilitacija delovno aktivne populacije

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študent se pri predmetu seznani z osnovami:
1. Delo kot individualna in kolektivna aktivnost:
– spreminjanje narave dela: preteklost, sedanjost in prihodnost;
– delo in delovna mesta v delovnih kontekstih: delovni proces, zahteve dela, naloge, sredstva za delo, razporejanje delovnega časa,
– modeli timskega dela.
2. Ergonomija:
– Zakonska regulacija in podjetniška stimulacija za ergonomske ukrepe.
– Biomehanični model človeka, lokomotorni sistem človeka,
– Ergonomska načela oblikovanja delovnega mesta in urbanega okolja, mikroklima….
– Ergonomija sredstev in pripomočkov za delo,
– Analiza dela ter ergonomska analiza delovnega mesta, bivalnega okolja.
3. Individualne značilnosti v kontekstu dela: znanje; veščine; kompetence; kognitivne, fizične, senzorne, psihomotorne in kognitivne sposobnosti; vrednote; interesi; afektivne dispozicije; osebnost, motivacija za delo.
4. Psihologija zdravja pri delu: stres in obvladovanje stresa, obremenjenost pri delu, usklajevanje dela in družinskega življenja, nasilje na delovnem mestu, staranje delovne sile. Kakovost delovnega življenja in kakovost življenja: teoretična izhodišča, modeli.
5. Zdravstvena telesna vzgoja ter osnove kinezioterapije, diagnostika, načrtovanje in izvajanje intervencij s področja zdravja pri delu.
6. Vloge in aktivnosti tima v ambulanti medicine dela: primeri aplikacij teoretičnih spoznanj, postopek ocenjevanja zmožnosti za delo, preizkusi zmožnosti za delo.aktivno sodelovanje v interprofesionalnem timu