Profesionalizem v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

V sklopu predmeta študent/študentka: (i) spoznajo opredelitev in pomen profesionalizma v zdravstvu, (ii) spoznajo osebne ter delovne značilnosti/kvalitete, ki jih morajo zdravstveni delavci imeti za visoko strokovno in moralno-etično delo, (iii) poglobijo se v pomen vrednot, morale, etike in drugih osebnostnih lastnosti pri delu, (iv) osvojijo osnove zagotavljanja učinkovitih medosebnih odnosov v zdravstvenem timu, (v) osvojijo temeljne elemente komunikacije s pacienti in njihovimi pomembnimi drugimi. Opisane vsebine se bodo prepletale v naslednjih poglavjih:
1) Profesionalizem: opredelitev pojma, elementi in značilnosti, dejavniki na individualni, organizacijski in družbeni ravni; profesionalizem nasproti novemu managerializmu, vloga regulatornih mehanizmov in strokovnih teles, socialni mediji in profesionalizem
2) Etika v zdravstvu: pojem etike (deontološka, ontološka) in pojem morale ter moralnega razvoja, za stroko relevantni nacionalni in mednarodni kodeksi in njihovo uresničevanje v praksi
3) Varovanje osebnih podatkov v zdravstvu: pravna izhodišča, etična in moralna načela, študije primerov iz prakse
4) Osebna delovna etika in osebne kvalitete zdravstvenega delavca: pregled osebnih značilnosti/kvalitet, povezanih z etičnim in moralnim delom: integriteta, empatija, altruizem, osebna delovna etika, refleksivna praksa, odvetništvo pacienta, osebni in profesionalni razvoj od novinca k profesionalcu;
5) Timsko delo v zdravstvu: značilnosti, vrste timov v zdravstvu, dejavniki učinkovitega timskega dela, komunikacija in drugi procesi v timu, razvoj tima, vodenje in stili učinkovitega vodenja;
6) Komunikacija s pacientom in pomembni drugimi: pojem terapevtskem komunikacije, elementi in značilnosti terapevtske komunikacije, vzpostavljanje zaupanja in empatije v komunikaciji, značilnosti in elementi terapevtske komunikacije s svojci in pacientovimi pomembnimi drugimi.