Zdravstvena psihologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Uvod v zdravstveno psihologijo
Definicija in področje zdravstvene psihologije, Možnosti za uporabo psiholoških znanj in spretnosti na področju zdravja in fizioterapije, Biopsihosocialni model zdravja in bolezni in vloga zdravstvene psihologije, Razumevanje in opredelitev zdravja in bolezni, Opredelitev in spoznavanje dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov za ohranjanje zdravja, Kronične bolezni in bolezni življenjskega sloga, Navade in vloga vedenjskih faktorjev

• Modeli v zdravstveni psihologiji in koncepti uporabni v fizioterapiji
Model prepričanja o zdravju
Z zdravjem povezana vedenja in primarna preventiva
Socialno kognitivni modeli in Teorija načrtovanega vedenja
Kognicije vezane na zdravje
Praktični primeri uporabe modelov
Socialno-kulturni in družinski dejavniki pri zdravju

• Stres in zdravje
Osebnostni dejavniki, stres in zdravje
Bolezni in stres
Spoprijemanje s stresom
Načini soočanja z obremenitvami
Izgorelost
Psihosomatika

• Interakcija z bolnikom pri fizioterapevtskem zdravljenju in obravnavi
Pomen neverbalne komunikacije in prepoznavanje bolečine
Podajanje informacij bolnikom
Pomen psihološkega in socialnega sporočila in analize sporočil

Dostopnost