Pedagoška praksa v srednji šoli (3 tedne)

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Osebnostne značilnosti dijakov
a. Dijaki s posebnimi potrebami

2. Učne posebnosti dijakov
a. Nadarjeni učenci
b. Učenci s posebnimi potrebami

3. Krepitev motivacije
a. Načini motiviranja
b. Pomen motivacije za učenje
c. Učiteljev vpliv na učno motivacijo (pomen samopodobe, pričakovanj in pripisovanj)

4. Socialni odnosi v razredu
a. Pomen za učenje in poučevanje
b. Razredna klima in uravnavanje vedenja v razredu

5. Preverjanje in ocenjevanje znanja

6. Prenos teoretičnega znanja v prakso
a. Ocena začetnega stanja
b. Analiza poučevanja
c. Kritično opazovanje mentorja in dinamike pouka
d. Timsko delo

7. Šolska dokumentacija

8. Komunikacija med učitelji in starši

9. Uporaba pridobljenih akademskih znanj in veščin v praktičnem okolju (zbiranje ustrezne literature, zbiranje in analiza podatkov, interpretacija podatkov in posredovanje povratnih informacij) na način veljavnih metod znanstveno-raziskovalnega dela

Dostopnost