Vodenje razreda

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Otrok in mladostnik v vzgojno-izobraževalnem (VIZ) procesu
a. Vzgoja in izobraževanje kot pravica in dolžnost
b. Otrok in mladostnik kot aktiven del VIZ procesa
c. Cilj vzgojno-izobraževalnega procesa – oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika
d. Načela objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti
e. Znanje v družbi znanja in trajnostni razvoj

2. Opredelitev pojmov
a. Šolski sistem
b. razred, oddelek, skupina, razrednik, oddelčni učiteljski zbor,
c. učeča se skupnost.

3. Zakonodaja in pravilniki

4. Vodenje razreda
a. Strategije vodenja,
b. Učinkovita komunikacija v razredu,
c. Strategije reševanja konfliktov,
d. Vloge in naloge razrednika,
e. Načrtovanje in evalvacija.

5. Šolska in razredna klima
a. oblikovanje šolske kulture,
b. ugotavljanje, prepoznavanje, merjenje in spreminjanje šolske in razredne kulture.

6. Razrednik in profesionalni razvoj
a. Strokovna avtonomija učitelja

7. Učitelj/razrednik raziskovalec lastne prakse
a. Raziskovalno spremljanje vodenja razreda
b. Vrednotenje vodenja razreda
c. Učitelj športne vzgoje kot razrednik.

8. Spremljava, preverjanje, vrednotenje, ocenjevanje in standardi znanja
a. Analiza učnih ur
b. Kriteriji ocenjevanja
c. Standardi znanja in individualni standardi znanja; Pričakovana raven sposobnosti in znanja
d. Samorefleksija dela

9. Posebnosti vodenja procesa pri predmetu športne vzgoje/športa
a. Opravičevanje pri športni vzgoji
b. Šolsa šortna dokumentacija (Pridobivanje pisnih soglasij – izvedba športno-vzgojnega kartona)
c. Upoštevanje hišnega reda in varnostnih načel
d. Ukrepi pri kršenju šolskih pravil in varnostih tveganj