Pravo in etika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD
a. Pojem in osnovne značilnosti prava.
b. Pravo, družba in država.
c. Temeljni pravni pojmi (pravna država, socialna država, temeljne pravice, otrokove pravice, ustavnost in zakonitost)
2. PRAVNA UREDITEV ORGANIZACIJ
a. Pravne oblike organizacij
b. Notranja organiziranost zavodov in gospodarskih družb
c. Organizacija kot delodajalec – temelji delovnega prava
d. Varnost in zdravje pri delu ter aplikativna kineziologija
3. PRAVNI VIDIKI ODLOČANJA IN VODENJA
a. Pojem in pomen pristojnosti in odgovornosti
b. Vrste odgovornosti
c. Pravila stroke in etični kodeksi poklicev
4. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V POGODBENIH RAZMERJIH
a. Osnovni pojmi in instituti pogodbenega prava
b. Pravice in obveznosti športnikov iz naslova pogodbe športnika s klubi, panožnimi zvezami, sponzorji (menjave klubov, poškodbe, odškodnine, sponzorstvo, štipendije, nagrade, komuniciranje športnikov v javnosti – uporaba logotipov in simbolov.
5. TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
a. Otrokove pravice
b. Pacientove pravice.
c. Varstvo zasebnosti in osebnostnih pravic.
d. Varstvo osebnih podatkov.

6. KRATEK UVOD V ETIKO V ŠPORTU
a. Pomen in izvor etike
b. etiška metodologija
c. osnovne etiške paradigm
d. moralna motivacija
e. šport kot filozofski in moralni problem

7. PRAVIČNOST V ŠPORTU
a. Vprašanje poštene igre in junaštva v športu
b. (Ne)sprejemljivost doping
c. Talentokracija v športu (vprašanje hendikepa)
d. Vloga tehnologije in tehnološke nadvlade pri zagotavljanju poštenosti
e. Nepraviščnost dogovorjenih rezultatov in podarjanja zmage

8. ŠPORT KOT VAJA V MORALNOSTI
a. Šport kot razvoj moralnega značaja (asketizem, vzajemnost in sodelovanje, zmernost)
b. Šport kot tehnika sublimacije (šport kot ‘vojna brez streljanja’)
c. Vloga gibanja in kineziologije pri vzgoji
d. Vloga telesa v etiki
e. Funkcija zvezdništva kot vzora in šport kot religija; etika navijaštva in podporništva

9. ONTOLOGIJA ŠPORTA
a. Razlika med ‘igro’ in ‘stvarnostjo’ (resnost športa)
b. Kaj je šport? Funkcionalistični, formalistični, konvencionalistični in mutualistični pristopi k razumevanju fenomena športa

Dostopnost