Didaktika športne vzgoje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Opredelitev predmeta športna vzgoja glede na vzgojno-izobraževalna obdobja
a. Opredelitev splošnih izhodišč predmeta
b. Splošni cilji predmeta
c. Operativni cilji predmeta
d. Didaktična priporočila

2. Dejavnosti predmeta športna vzgoja

3. Načrtovanje procesa športne vzgoje
a. Letni delovni načrt
b. Letna učna priprava
c. Tematska priprava
d. Učna priprava
e. Načela vsebinske, metodične, organizacijske in količinske priprave
f. Športni dan
g. Šola v naravi
h. Individualizacija in diferenciacija
i. Medpredmetno povezovanje
j. Opravičevanje pri športni vzgoji
k. Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) v procesu športne vzgoje

4. Varnost v procesu športne vzgoje in športne vadbe
a. Ravni in vrste odgovornosti
b. Normativi in oblikovanje skupin
c. Osnovna načela varnosti
d. Nadzor nad učenci
e. Dejavniki tveganja in nevarnosti v različnih okoljih

5. Spremljava, merjenje in vrednotenje antropološkega statusa in gibalnih znanj ter sposobnosti
a. Ugotavljanje in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti in telesnih značilnosti
b. Športno-vzgojni karton: organizacija, izvajanje, spremljanje, vrednotenje, povratne informacije
c. Ocenjevanje gibalnega znanja

6. Specifične vsebine športne vzgoje
a. Status športnika
b. Športne interesne dejavnosti, prireditve in nastopi
c. Šolska športna tekmovanja
d. Dodatni športni programi in ponudba
e. Pomen športne vzgoje za razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje

7. Izbirni predmet: Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Izbrani šport

Dostopnost