Športna vzgoja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Opredelitev posebnih potreb skladno s področno zakonodajo (ZUOPP-1)
a. Otroci z motnjami v duševnem razvoju
b. Slepi in slabovidni otroci, otroci z okvaro vidne funkcije
c. Gluhi in naglušni otroci
d. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
e. Gibalno ovirani otroci
f. Dolgotrajno bolni otroci
g. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
h. Otroci z avtističnimi motnjami
i. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

2. Celovitost in kompleksnost prilagajanja učnega procesa
a. Teorije inkluzivnosti
b. Prilagajanje standardov znanja
c. Individualni pristop in dodatna strokovna pomoč
d. Prilagajanje učnega okolja

3. Razvojne značilnosti otrok s posebnimi potrebami
a. Telesne značilnosti
b. Gibalne sposobnosti, omejitve in specifičnosti
c. Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami

4. Načrtovanje športne vzgoje za posameznike s posebnimi potrebami
a. Didaktična načela športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami
b. Metode in oblike dela pri otrocih s posebnimi potrebami
c. Vrednotenje znanja in gibalnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami
d. Varnost pri športni vzgoji oseb s posebnimi potrebami

5. Prilagojeni programi športnih programov otrok in mladine
a. Prilagojeni interesni programi športa otrok in mladine
b. Šport invalidov, paraolimpijske igre, igre specialne olimpiade

Dostopnost