Prehransko izobraževanje uporabnikov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. KOMPETENCE DIETETIKOV
1.1. Administrativni dietetik, klinični dietetik, dietetik v javnem zdravstvu
2. STROKOVNI IZPIT DIETETIKA V ZDRAVSTVU
3. STROKOVNI IZPIT DIETETIKA V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH
4. DIDAKTIČNA IN ANDRAGOŠKA NAČELA
5. VRSTE IZOBRAŽEVANJ
5.1 Formalno, neformalno, informalno, e-izobraževanje
6. DIDAKTIKA
7. ANDRAGOGIKA
8. OBLIKE DELA
8.1 Frontalna, skupinska, v parih, individualna oblika
9. METODE DELA
9.1 Metoda predavanja, metoda razgovora, metoda diskusije, metoda dela s tekstom, metoda demonstracije, metoda mentorstva – supervizije, metoda dela v manjših skupinah, refleksivno in akcijsko poučevanje/učenje, problemsko učenje, metoda praktičnih del, metoda izkustvenega učenja
10. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
11. VZGOJNE METODE DELA
11.1 Metoda prepričevanja, navajanja, spodbujanja preprečevanja, igranje vlog, simulacija, študija primera
12. PREHRANSKA POLITIKA
13. PROMOCIJA ZDRAVJA
14. PREHRANSKO SVETOVANJE
14.1 Sprememba vedenja

Dostopnost