Uvod v javno zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1: Teoretične osnove javnega zdravja
• Razvoj javnega zdravja in opredelitev področja (različne definicije javnega zdravja, razvoj in zgodovinski mejniki)
• Pomembni javnozdravstveni pojmi in koncepti (zdravje, bolezen, klinična medicina, populacijska medicina)

2: Metode preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in druge metode dela v javnem zdravju
• Demografski dogodki in pojavi
• Značilnosti in struktura prebivalstva
• Demografski in zdravstveni podatki
• Rutinski in občasni viri zdravstvenih podatkov
• Klasifikacije bolezni
• Opisna epidemiologija – kazalniki bremena bolezni; absolutne vrednosti, grobe in starostno standardizirane stopnje
• Analitična epidemiologija – epidemiološko raziskovanje; relativno tveganje
• Prostorska in okoljska epidemiologija – GIS

3: Veliki javnozdravstveni problemi in dejavniki tveganja zanje
• Demografske in epidemiološke spremembe
• Pregled velikih zdravstvenih problemov (nalezljive bolezni, kronične nenalezljive bolezni, poškodbe, duševne motnje)
• Dejavniki tveganja (naravni, socialno-ekonomski)

4: Obvladovanje zdravstvenih problemov (preventiva)
• Primarna, sekundarna in terciarna preventiva; cepljenje, presejanje, zdravljenje, paliativa, rehabilitacija
• Organizacija preventivne dejavnosti
• Promocija zdravja

5: Sistemi in organizacija zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo
• Zdravstveno varstvo in zdravstvena dejavnost
• Sistemi zdravstvenega varstva
• Financiranje zdravstvene dejavnosti in ekonomika v zdravstvenem varstvu
• Aktualna zdravstveni sistem in zdravstvena zakonodaja v Sloveniji

6: Družba in zdravstveni problemi
• Medicinska etika in deontologija
• Genetika v javnem zdravju

7: Analiza tveganja
• Izpostavljenost dejavnikom iz okolja
• Ocena tveganja
• Obvladovanje tveganja
• Obveščanje o tveganju
• Medicina in izredne razmere

Dostopnost