Kemija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1.SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA
1.1.Struktura atoma
1.2.Kemijska vez – ionska vez, kovalentna vez (nepolarna, polarna vez, dipolni moment, elektronegativnost), Polarnost molekule
1.3.Medmolekulske vezi; Agregatna stanja snovi in medmolekulske vezi: plini, tekočine, trdne novi; interakcije med molekulami (VanderWaalsove in vodikove vezi)
1.4. Topnost in raztopine ter njihove lastnosti
1.5. Kisline, baze in soli. Ionizacijske konstante, stopnja disociacije. pH in njegova uporaba. Titracije kislina-baza, nevtralizacija
1.6. Pufri
1.7. Oksidacija in redukcija

2.VITAMINI IN MINERALI

3. ORGANSKA KEMIJA
3.1. Ogljikovodiki
3.2. Organske kisikove spojine
3.3. Stereokemija
3.4. Osnove organskih reakcij
3.5.Biološke makromolekule (kemijska struktura, razdelitev, kemijske lastnosti)
3.6. Heterociklične organske spojine – primeri pomembnih heterocikličnih spojin

LABORATORIJSKE VAJE: Študenti praktično izvedejo dve do tri laboratorijske vaje (titracija – določanje vitamina C, vsebnost fenolnih spojin v živilih). Na koncu vaj študent izdela poročilo.
Prisotnost na laboratorijskih vajah je obvezna in oddano končno poročilo je pogoj za pristop k izpitu.

Dostopnost