ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018

Trajanje projekta:

1. 6. 2014 – 30.9. 2017

Vodja projekta: 

Izr. prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči:

Dr. Matej Voglar (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner/ji:

Društvo za ergonomijo
Obrtna zbornica Slovenije

Povzetek:

Skrb za zdravje in zadovoljstvo delavcev je pomemben korak k uspešnosti posameznih organizacij. S proaktivnim ukrepanjem na tem področju lahko prispevamo k izboljšanju zdravstvenih, ekonomskih in socialnih kazalcev na ravni organizacije, regije in države. Za številna delovna mesta je značilno povečano tveganje za nekatera neželena stanja in bolezni. Z zmanjševanjem pogostosti teh pojavov pozitivno vplivamo na splošno zadovoljstvo prebivalstva in gospodarsko uspešnost v državi. Zakon o varnosti in zdravju pri delu zavezuje delodajalce, da načrtujejo in izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu, kar predstavlja velik izziv predvsem za manjše organizacije (mikro in mala podjetja). Ukrepi za zagotavljanje zadostne angažiranosti delavcev in podjetij kot celote pri skrbi za zdravje delavcev morajo biti zastavljeni celostno in zajeti več vidikov zdravja ter zadovoljstva delavcev. Namen projekta je tako z interdisciplinarnim pristopom oblikovati in v regionalnem okolju tudi izvajati intervencijo, ki bo zajela psihološke (npr. spodbujanje pozitivne klime v podjetju), ergonomske (npr. ergonomska ureditev delovnih mest), prehranske (npr. sprememba prehranjevalnih navad) in kinezološke (npr. izvajanje aktivnih odmorov in preventivne vadbe) ukrepe za izboljšanje skrbi za zdravje na delovnem mestu in boljše ozaveščenosti na tem področju. V ta namen bodo združene moči štirih študijskih smeri – dietetike in zdravstvene nege (visokošolski in magistrski program) ter aplikativne kineziologije in biopsihologije (univerzitetni in magistrski program). Posebna skrb bo namenjena oblikovanju ukrepov in smernic, s katerimi bodo naslovljene osebe različne starosti, obeh spolov in drugih socio-ekonomskih značilnosti. Zbrana gradiva in izoblikovani ukrepi bodo predstavljali tudi prvi korak k morebitni kasnejši izdelavi elektronskih učnih/motivacijskih pripomočkov, ki bodo širše dostopni. Slednje je ambicija nadaljnjih projektov in ni del dotičnega predlaganega projekta.

 

»Projekt PREDEL sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

Dostopnost