PKP: LEPA – IZDELAVA MODELA SPODBUJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TELESNE AKTIVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2018 – 31. 7. 2018

Vodja projekta:

doc. dr. Matej Plevnik (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči:

doc. dr. Mojca Stubelj (SICRIS, ResearchGate)
dr. Urška Čeklić, asist. (SICRIS)

Projektni partner/ji:

Playness, izobraževanje in razvoj, d.o.o.

Povzetek:

Redna telesna dejavnost in zdrav način prehranjevanja sta prepoznana med ključnimi dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevata k boljšemu splošnemu zdravju in počutju, večji kakovosti življenja in k vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Ukrepa izboljšujeta tudi delovno storilnost pri odraslih zaposlenih, dolgoročno pa krepita zdravje, povečujeta kakovost življenja in prispevata k aktivnemu in zdravemu staranju. Redna telesna dejavnost in prehrana sta kot ukrepa za promocijo zdravega in aktivnega življenjskega sloga že vrsto let visoko na lestvici prednostnih tem Svetovne zdravstvene organizacije, v zadnjem desetletju pa tudi visoko na politični agendi Evropske Unije. Osnovni problem, ki smo ga obravnavali v sklopu projekta, je sledenje priporočilom nacionalnih dokumentov o pomembnosti promocije ukrepov redne telesne dejavnosti ter zdravega prehranjevanja ter iskanje načinov in možnosti za njihovo implementacijo v lokalno okolje in skupnost.

Glavni izziv, ki smo ga zasledovali v izvedbi projekta, je bil preveriti možnosti lokalnega okolja za promocijo zdravega načina življenja skozi dvig gibalne/športne aktivnosti, odzivnost izbranih lokalnih okolij na akcije in promocije spodbujanja, določanje kritične mase ciljne publike, ki se odzove na različne načine promocije, ter ugotavljanje interesa vodstva lokalne skupnosti za razvoj dotičnega področja kot tudi izvajanje obstoječe politike športa v lokalnem okolju.

V sklopu projekta smo partnerji prepoznali nekatere idejne rešitve, s katerimi smo pristopili k realizaciji v projektu zastavljenih ciljev. V zaokroženih vsebinskih sklopih smo definirali področja, katera smo skozi projekt ločeno obravnavali in na ta način sledili skupnemu cilju projekta: (i) pregledali smo vse aktivnosti, ki se na obravnavanem področju izvajajo v izbranem lokalnem okolju, (ii) naredili smo popis urbane in naravne infrastrukture, ki nudi prostorske možnosti preživljanja aktivnega prostega časa, (iii) definirali smo ožja lokalna središča, ki so nam služila kot najmanjše geografske celice za promocijo gibanja; (iv) izvedli smo delavnice meritev telesnih značilnosti in gibalne zmogljivosti, na katere so bili občani povabljeni preko občinskega glasila; (v) izvedli smo kineziološko študijo v definiranih ožjih geografskih središčih z namenom ugotavljanja dnevnega ukvarjanja občanov z gibalno aktivnostjo; (vi) pripravili smo splošno anketo, ki je bila posredovana preko vodstva lokalne skupnosti na najširšo listo kontaktov; (vii) izvedli smo obširen intervju z županom občine; (viii) pridobili smo posnetke obstoječe naravne in urbane infrastrukture v lokalni skupnosti ter naredili predloge novih ter izboljšave, predvsem z namenom približanja možnosti in infrastrukture manjšim lokalnim središčem ter (ix) pripravili smo zaključno srečanje, kamor smo povabili občane in vodstvo občine ter jim predstavili naše ugotovitve ter posredovali zbran material in zaključno poročilo projekta. Skozi projektne aktivnosti smo prišli do zaključka, da je sledenje nacionalnim priporočilom kot tudi evropskih strategijam promocije telesne dejavnosti in zdravega načina življenja izredno zahteven projekt, ki zahteva učinkovito sodelovanje vseh lokalnih partnerjev predvsem v smislu implementacije programov kot tudi urejanja naravne in urbane infrastrukture. Velik pomen za implementacijo ima vizija lokalne skupnosti in uvrstitev promocije telesne dejavnosti med prednostne naloge lokalne skupnosti. Pri tem je pomembno poudariti, da tudi krovno občinsko delovanje in promocija telesne dejavnosti in športa ne dosega zadostnih učinkov. Za doseganje posameznikov v želenih ciljnih skupinah je potrebno približati dejavnosti posamezniku na raven njegovega mikro-lokalnega okolja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dostopnost