J3-2218 Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov (Temeljni projekt ARRS)
Trajanje projekta:
1.5.2009 – 30.4.2012
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Zavod za zdravstveno varstvo Koper

Vodja projekta:

Prof. dr. Andrej Cör (SICRIS, ResearchGate)

Povezava:

Povzetek:

Umetni sklepi pomenijo za večino bolnikov odlična rešitev za nadomeščanje poškodovanih ali obrabljenih sklepov. Najpomembnejša kasna zapleta sta aseptično razmajanje in infekcija implanta. Incidenca infekcije umetnih sklepov varira med 0,5% do 2%   vseh vstavljenih sklepnih protez in predstavlja velik problem za ortopedske bolnišnice, zdravstvene blagajne, predvsem pa za bolnike. Infekcije povzročajo mikroorganizmi, ki rastejo v biofilmu, v katerem so zaščiteni pred antimikrobnim delovanjem in imunskim odgovorom gostitelja. “Quorum sensing” je proces, s katerim bakterije v biofilmu med seboj komunicirajo s pomočjo majhnih molekul (autoinducerjev) ter tako nadzorujejo številne mikrobne procese npr. izražanje faktorjev virulence.
Kriteriji za diagnostiko infekcij umetnih sklepov danes niso enotni. Najpogosteje je periprotetična infekcija diagnosticirana z izoliranjem enega ali več mikroorganizmov iz periprotetičnega tkiva ali sklepne tekočine z uporabo klasične mikrobiološke kulture. Poleg te klasične metode se uporabljajo še drugi testi, kot so preiskave krvi, histološke analize periprotetičnih tkiv in druge. V zadnjem času najpopularnejša metoda za odkrivanje širokega spektra bakterij je ugotavljanje 16s rRNA (gena, ki je prisoten v skoraj vseh bakterijah) s pomočjo PCR metode. Ker imajo vse diagnostične metode za ugotavljanje infekcije umetnih sklepov svoje omejitve, se za klinično potrditev infekcije uporabljajo različne kombinacije metod.
Namen multidisciplinarne raziskovalne skupine združene na raziskovalnem projektu bo primerjava pred- in med-operativnih testov za odkrivanje infekcije vsadka: krvne analize, analiza sklepne tekočine, histološke preiskave periprotetičnih tkiv, mikrobioloških testov in PCR metode za diagnostiko infekcije umetnih sklepov. V biofilmu, ki ga bomo odstranili s pomočjo ultrasonikacije bomo ugotavljali signalne molekule, ki nadzorujejo tvorbo biofilma. Ultrasonikacija in analiza tako dobljene tekočine namreč močno poveča učinkovitost detekcije infekcije umetnih sklepov.
V raziskavo bo vključenih 60 bolnikov Ortopedske bolnišnice Valdoltra, pri katerih bo sklepna proteza odstranjena zaradi klinično ugotovljene infekcije. Pred operacijo bo odvzet vzorci krvni in sklepne tekočine, med operacijo pa vzorec tkiva ob protezi. Odstranjena proteza bo že v operacijski dvorani vstavljena v sterilni kontejner in prenesena v laboratorij. Po ultrasonikaciji bomo dobljeno tekočino analizirali z metodo PCR na 16s rRNA ter poskušali iz nje izolirati mikroorganizme, ki so povzročili infekcijo. V histoloških rezinah tkiva ob umetnih sklepih bomo ugotavljali gostoto nevtrofilcev. V biofilmu bomo za posamezno vrsto mikroorganizmov odkrivali tiste signalne molekule, ki sodelujejo pri nastanku in regulaciji biofilma.
Hitrejša in boljša diagnostika infekcij sklepnih protez in boljše razumevanje biofilma, bi omogočila hitrejše in učinkovitejše zdravljenje ter nego bolnikov s sklepnimi protezami. 

Projekt J3-2218 »Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.