Prehranska terapija

PETELIN, Ana, KENIG, Saša, KOPINČ, Rok, DEŽELAK, Matjaž, ČERNELIČ BIZJAK, Maša, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Effects of royal jelly administration on lipid profile, satiety, inflammation, and antioxidant capacity in asymptomatic overweight adults. Evidence-based complementary and alternative medicine, ISSN 1741-427X, 2019, vol. 2019, str. 1-11, ilustr. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/4969720/abs/.

MOHORKO, Nina, ČERNELIČ BIZJAK, Maša, POKLAR VATOVEC, Tamara, GROM, Gašper, KENIG, Saša, PETELIN, Ana, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Weight loss, improved physical performance, cognitive function, eating behavior and metabolic profile in a 12-week ketogenic diet in obese adults. Nutrition research, ISSN 0271-5317. [Print ed.], Feb. 2019, vol. 62, str. 64-77, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531718304627?via%3D.

JURDANA, Mihaela, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, MOHORKO, Nina, PETELIN, Ana, JAKUS, Tadeja, ŠIMUNIČ, Boštjan, PIŠOT, Rado. Impact of 14-day bed rest on serum adipokines and low-grade inflammation in younger and older adults. Age, ISSN 0161-9152, dec. 2015, vol. 37, iss. 6, str. 1-11, tabele, graf. prikazi. http://link.springer.com/article/10.1007/s11357-015-9848-z.

PETELIN, Ana, BIZJAK, Mojca, ČERNELIČ BIZJAK, Maša, JURDANA, Mihaela, JAKUS, Tadeja, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Low-grade inflammation in overweight and obese adults is affected by weight loss program. Journal of endocrinological investigation, ISSN 0391-4097, 2014, vol. 37, iss. 8, str. 745-755, graf. prikazi, tabele. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40618-014-0102-9#page-1.

VILER, Domen, JAKUS, Tadeja, VILER, Klavdija, POKLAR VATOVEC, Tamara. Vpliv prehranskih terapij na preprečevanje presnovnega sindroma = The influence of nutritional therapy on the prevention of metabolic syndrome. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ISSN 1318-2951, 2014, letn. 48, št. 2, str. 127-135, ilustr.

TOMAŽIČ, Ana, ŽVANUT, Boštjan, VOUK GRBAC, Lilijana, JURDANA, Mihaela. Identification of sarcopenic obesity in adults undergoing orthopaedic surgery: relationship between “a body shape index” (ABSI) and fat-free mass : a cross -sectional study. PLoS medicine. 2022, iss. 6, art. e0269956, str. 1-14, ilustr. ISSN 1549-1277. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0269956, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269956, DOI: 10.1371/journal.pone.0269956. [COBISS.SI-ID 112563203]

ČERNELIČ BIZJAK, Maša, ADAMIČ, Katarina. Binge eating in a Slovenian populasion-based simple of aults = Hranjenje z izgubo nadzora na slovenskem populacijskem vzorcu odraslih. Slovenian journal of public health: the journal of National Institute of Public Health. [Online ed.]. 2023, letn. 13, iss. 1, str. 39-47. ISSN 1854-2476. https://sciendo.com/journal/SJPH, DOI: 10.2478/sjph-2023-0006. [COBISS.SI-ID 134395651]

Vodja dietetskega laboratorija je doc. dr. Mojca Stubelj.

Oprema dietetskega laboratorija
Indirektni kalorimeter medgem Določanje bazalnega metabolizma
Indirektni kalorimeter RMR Quark Aparatura za merjenje bazalnega metabolizma v ležečem položaju
Bioimpedančna tehtnica Tanita MC-980 MA – Aparatura za določanje telesne sestave posameznika (določanje telesne mase, mišične mase, mase maščevja, mase kosti, puste telesne mase, deleža vode v telesu)
Kaliper kovinski Določanje deleža maščobne mase v telesu
Program PRODI 5.8 EXPERT Omogoča beleženje prehranskih vnosov ter pripravo receptur
Aparat za merjenje gostote živil Omogoča vrednotenje ključnih parametrov kemijske sestave, kot so topne trdne snovi v živilih, kakovost sadja, sadnih sokov,  dietnih formul in izdelkov za bolnike z disfagijo

 

Vodja biokemijskega laboratorija je doc. dr. Ana Petelin, vodja mikrobiološkega laboratorija pa dr. Katja Bezek.

Oprema biokemijskega in mikrobiološkega laboratorija
Biokemijski analizator Aparat za diagnostiko omogoča merjenje številnih biokemijskih parametrov v plazmi ali serumu (lipidni profil, glukoza, bilirubin, številni encimi, elektroliti,…)
Reflotron Prenosni aparat za merjenje najpogostejših biokemijskih kazalcev v serumu, plazmi ali kapilarni krvi
Photochem Aparatura za merjenje celokupnega antioksidativnega potenciala (antioksidanti topni v maščobi in antioksidanti topni v vodnem mediju)
Spektrofotometer Tecan – UV/VIS za merjenje na mikrotitrskih ploščicah Omogoča določanje z metodo ELISA ter izvedbo številnih drugih kolorimetrijskih metod, določanje viabilnosti celic, encimske aktivnosti in kinetike…
Hlajena centrifuga z različnimi rotorji Aparatura za centrifugiranje vzorcev različnih volumnov pri različnih temperaturah (za ločevanje posameznih komponent v zmesi; za pripravo seruma ali plazme ter celičnih frakcij iz polne krvi)
Fluorimeter Merjenje optične gostote ali fluorescence za določanje rasti bakterij in celic
Inkubator CO2 Inkubacija celičnih kultur v primerni atmosferi
Brezprašna komora Aseptično delo s celičnimi kulturami v brezprašni komori, omogoča gojenje celičnih kultur in izvedbo različnih eksperimentov na celicah
Mikrobiološka komora Aseptično delo z mikrobiološkimi kulturami v brezprašni komori
Mikropretočni sistem Spremljanje bakterij ali celic pod kontroliranimi pogoji, raziskovanje različnih vplivov na razmnoževane mikroorganizmov
Fluorescentni mikroskop Olympus s pripadajočo kamero za opazovanje in snemanje Opazovanje mikrobioloških in celičnih preparatov obarvanih z različnimi flour. barvili, imunoflourescenčne metode za določanje viabilnosti, apoptoze…
Invertni mikroskop Olympus Opazovanje celic, določanje morfoloških sprememb, toksičnosti preiskovanih učinkovin
Sistem za elektroforezo Elektroforeza, omogoča ločevanje in določanje pomnoženih delov DNA, omogoča določanje prisotnosti in količine proteinov
Real time PCR Pomnoževanje določenih zaporedij DNA in spremljanje v realnem času, analiza genskega izražanja, prisotnosti genskih polimorfizmov
Spektrofotometer Omogoča kombinirano meritev na mikrotitrskih ploščah (96 in 384 vdolbinic) ali kivetah, ima pa tudi dodaten nastavek μDrop™ za merjenje vzorcev zelo majhnih volumnov
Abbottov analizator Omogoča merjenje pH, plinov, hematokrita in hemoglobina ter nekaterih elektrolitov in drugih markerjev v arterijski ali venski polni krvi
iBlot 2 Gel Transfer Device Omogoča suhi elektro prenos proteinov iz gela na membrano. Prenos proteinov je izredno hiter (že v sedmih minutah). Za svoje delovanje namesto tekočine (pufrov) potrebuje matrikse za prenos, v katere so ujeti ioni z visoko gostoto. Matriks za prenos je sestavljen iz anodnega in katodnega matriksa ter iz PVDF ali nitrocelulozne membrane. Matriksi so za enkratno uporabo.
Aspiracijski sistem FTA – 2i Aspiracijski sistem z lovilno posodo FTA – 2i zasnovan za odstranjevanje tekočin iz reakcijskih posod.
Homogenizator za pripravo vzorcev živil BagMixer® 400 P je enostaven in zmogljiv laboratorijski gnetilnik za optimalno ekstrakcijo bakterij iz vzorcev ali pripravo živila na nadaljnje fizikalne in kemijske analize

 

MOJ IZZIV III Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov s poudarkom na dvigu zdravstvene pismenosti cele družine

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

PKP: SMILJ – OKARAKTERIZACIJA SMILJA IN PROUČEVANJE UČINKOV PRODUKTOV SMILJA NA OKSIDATIVNI STRES IN VNETJE

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

PKP: SMOOTHIE ZA ZDRAVJE

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

PKP: GLINDEX – RAZVOJ IN TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV S PRIMERNIM GLIKEMIČNIM INDEKSOM ZA BOČNIKE Z DIABETESOM

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

PKP: KREPKO – VPLIV UŽIVANJA KEFIRJA NA KAZALNIKE METABOLNEGA SINDROMA

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

PKP: MEDEX – UČINKI MATIČNEGA MLEČKA NA SISTEMSKO VNETJE

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

PKP: DIETA – VPLIV NIZKO OGLJIKOHIDRATNE PREHRANE NA KAZALNIKE ZDRAVJA

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

Nadgradnja programa Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema

Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti (Lastno financiran projekt)

Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

Dostopnost