RAVNOTEZ – Vrednotenje ravnotežne sposobnosti s prehodnimi značilnostmi nihanja telesa med mirno stojo: od validacije do praktične uporabnosti (Interna podoktorska pozicija)

Trajanje projekta:

1.10.2021 – 30.9.2023

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Podoktorski raziskovalec:

Doc. dr. Žiga Kozinc (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Med najpogostejšimi pristopi testiranja ravnotežja je beleženje premikanja centra pritiska (CP) med mirno stojo, s ploščami za merjene sil. Gibanje CP odraža nihanje telesa (ang. body sway; BS), ki odraža posturalno stabilnost oziroma ravnotežje. Nedavno je bila predlagana nova metoda vrednotenje BS, pri kateri namesto povprečja spremenljivk v celotni nalogi, podatke razčlenimo na posamezne časovne intervale (na primer, 60 s trajajočo nalogo razčlenimo na 10 s intervale). V raziskovalni skupini smo že opravili 4 eksperimentalne študije, s katerimi smo odkrili dodatni raziskovalni in klinični potencial vrednotenja prehodnih značilnosti BS. Namen projekta je nadgraditi obstoječe znanje o metodoloških značilnostih ter klinični uporabnosti indeksov prehodnosti BS. V projektu bomo najprej izvedli obsežno študijo ponovljivosti, v kateri bomo raziskali pomen trajanja naloge, trajanja intervalov analize ter vrste naloge na ponovljivost indeksov prehodnosti BS. V drugem delu projekta bomo pristop z najboljšo ponovljivostjo uporabili za preučevanje razlik med skupinami v populaciji (moški in ženske, športniki in nešportniki, odrasli in starostniki). V zadnjem delu projekta bomo preučili še akutne vplive utrujanja (pomen predvsem za športnike) ter srednjeročne vplive ravnotežne vadbe (pomen za vse populacije). V ta namen bo izvedena 4-tedenska vadbena študija z vsebinami treninga ravnotežja in stabilnosti. Na ta način bomo projekt sklenili s študijo, v kateri bomo ugotavljali ali se indeksi prehodnosti BS lahko spremenijo (izboljšajo) z vadbeno intervencijo. Meritve bomo izvajali v Laboratoriju za nadzor učinkovitosti gibanja na Fakulteti za vede o zdravju. Gibanje CP bomo beležili z bilateralno ploščo za merjenje sil Kistler. Rezultati projekta, predvsem tisti, pridobljeni v študiji ponovljivosti, bodo predstavljali dober temelj za nadaljnje izvirno raziskovanje, saj je področje do sedaj relativno neraziskano. Poleg tega upamo, da bo na dolgi rok metoda našla mesto tudi v klinični praksi po svetu. 

Interna podoktorska pozicija je financirana iz Rektorjevega sklada UP.