INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:
1.1.2018 – 31.12.2021
Vodilni partner:

Univerza v Ljubljani

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem
Univerza v Mariboru
Fakulteta za informacijske študije Novo mesto

Vodja projekta:

prof. dr. Tomaž Deželan (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

Prof. dr. Darja Barlič Maganja (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Sabina Ličen (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Matej Plevnik (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Jernej Rošker (SICRIS)

Povezava:

Povzetek:

Namen projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje bo prispevalo k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela.
Projekt INOVUP sledi strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja.
V sklopu Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) so določeni štirje skupni cilji EU za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

  • uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti,
  • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja,
  • uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva ter
  • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.


Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020
skladno s smernicami strateškega okvirja kot temeljne cilje slovenskega visokošolskega prostora v letu 2020 določa kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost s podpornimi instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije, študijske strukture in financiranja visokega šolstva. Kakovost naj bi vsem omogočala mednarodno primerljivo in priznano visokošolsko izobrazbo, zaposljivost in mobilnost v evropskem prostoru ter širše. Socialna razsežnost pa naj bi omogočala pravičen dostop do visokega šolstva in neovirano dokončanje študija.
Projekt INOVUP, ki je bil pridobljen v sklopu javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z nazivom »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Projekt sodi v:

  • prednostno os 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«;
  • prednostno naložbo 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« ter
  • specifični cilj 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.