L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)
Trajanje projekta:
1.7.2019 – 30.6.2022
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

UL Fakulteta za šport
Institut “Jožef Stefan”
S2P, znanost v prakso, d.o.o.

Sofinancerji projekta:

Iskra Medical d.o.o.
S2P, znanost v prakso, d.o.o.
Kistler Group
Dipros d.o.o

Vodja programa:

prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

Dr. Darjan Smajla (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Matej Voglar (SICRIS, ResearchGate)
Dr. Goran Marković, znanstveni sodelavec (SICRIS, ResearchGate)
Asist. Jure Žitnik (SICRIS)

Povezava:
Povzetek:

Vidik vrednotenja telesnih asimetrij:

 • Strukturne, funkcionalne asimetrije
 • Lokalne, integralne asimetrije
 • Funkcionalne – lokalne asimetrije: jakost, gibljivost, moč, stabilnost
 • Funkcionalne – integralne asimetrije: tek, kolesarjenje, (do)skoki

Raziskovalni načrt:

 • Študija/faza 1: razvoj metodologije vrednotenja, izvedba prečno-presečne raziskave na treniranih predstavnikih različnih športnih panog, ki se med seboj pomembno razlikujejo glede na gibalno strukturo posamične panoge z vidika zadevne obravnave, t.j. (a)simetričnost gibalne strukture posamičnega športa. Med kriteriji izbora športov oz. športov (športnih disciplin) bi upošteval (a)cikličnost, (an)aerobnost, gibalno simetričnost. Zbrani podatki bodo analizirani v kontekstu razlik med specifično treniranimi skupinami preiskovancev in medsebojnih odnosov različnih vidikov asimetrij. Trajanje M1-M6.
 • Študija/faza 2: retrospektivna študija podatkov iz študije 1 v odnosu do retrospektivno zajetih podatkov o športnih poškodbah in obrabah mišično-skeletnega sistema. M6-M18.
 • Študija/faza 3: prospektivna študija spremljanja športnih mišično-skeletnih poškodb in obrab preiskovancev iz faze 1 (pod-množica izhodiščne skupine), pri čemer se reducirana testna baterija za vrednotenje telesnih asimetrij ciklično ponavlja na 8-12 mesecev. M6-M36.
 • Študija/faza 4: intervencijska študija namenjena iskanju optimalnih vadbenih pristopov za zmanjševanje/odpravljanje funkcionalnih asimetrij, pri čemer se uporabi različne pristope: analitičen, sintetičen, kombiniran. Lokalna asimetrija je lahko razlog integralne, vendar je lahko slednja prisotna tudi brez prve – končna določitev glede zasnove gibalnih intervencij za odpravljanje asimetrij še sledi.

Glavni izvirni znanstveni prispevki:

 • Obstajajo nekatere analize odnosov med vidiki asimetrij, vendar predlagana zasnova faze 1 pomembno nadgrajuje obstoječe znanje;
 • Pretekle primerjave so bile na manjših homogenih skupinah športnikov opravljene na zelo omejenem naboru testov/spremenljivk in na način retrospektivnega zajema poškodb. Predlagani študiji faze 2 in 3 tega projekta, pomembno nadgrajuje znanje o pomenu telesnih (a)simetrij za varnost in učinkovitost gibanja, saj naslavlja razlike med športniki v različnih športih s širokim naborom mer telesnih asimetrij kot potencialnih prediktorjev.
 • Najpomembnejši izvirni prispevek projekta daje intervencijska študija, saj v zvezi z odpravljanjem funkcionalnih telesnih asimetrij obstajajo različne prakse in praktično nikakršna znanstvena podpora ali pretekli poskusi optimizacije pristopov z dosego cilja vzpostavitve ustrezne simetričnosti. Tako intervencijska študija kot prospektivna študija sočasnega spremljanja športnih poškodb in telesnih asimetrij bosta dali pomemben prispevek k pojasnjevanju hipotetične vzročno-posledične povezanosti med parametri (a)simetrij in tveganjem za na nastanek poškodbe.

Projekt »L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. Projekt je (so)financiran z 2828 letnimi urami cenovnega razreda B za obdobje 3 let.