Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:
1.1.2020 – 31.12.2021
Vodilni partner:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta:

Dr. Ticijana Prijon, dr. med.

Sodelujoči na UP FVZ:

Doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin (SICRIS, ResearchGate)
Prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)
Asist. Marina Dobnik (SICRIS, ResearchGate)
Asist. Žiga Kozinc (SICRIS, ResearchGate)
Asist. Nastja Podrekar (SICRIS, ResearchGate)
Izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Projekt “Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu” (v nadaljevanju: projekt) bo prispeval k zmanjšanju pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, ki so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe: “Aktivno in zdravo staranje”, 8.3.1 specifičnega cilja: “Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe”.
Aktivnosti projekta so primarno namenjene zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Z vidika varnosti in zdravja pri delu pa je pomembno, da se osredotočimo tudi na delodajalce ter na širšo strokovno in zainteresirano javnost (strokovni delavci za varnost pri delu, javne ustanove, inšpektorati, zbornice,…).
Tako bo prva faza projektnih aktivnosti, v okviru katere bo izdelana analiza vzrokov za nastanek kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, na podlagi statističnih zdravstvenih podatkov s katerimi razpolaga NIJZ, namenjena delodajalcem za obvladovanje teh tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših od 45 let. Delodajalci bodo s pomočjo predlaganih ukrepov in aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu lahko v organizacijah izvajali ukrepe, s katerimi bodo obvladovali tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj in psihosocialna tveganja pri zaposlenih, zlasti starejših od 45 let.
Spletno interaktivno orodje, ki bo izdelano v drugi fazi projekta, bo primarno namenjeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let, z namenom, da si tudi zaposleni (in ne samo delodajalec) prizadevajo, da bi preprečili razvoj kostno-mišičnih obolenj in da poznajo psihosocialne dejavnike tveganja. Hkrati pa je interaktivno orodje namenjeno tudi delodajalcem, da spodbudijo zaposlene, zlasti starejše od 45 let, k uporabi orodja z namenom, da preprečijo oz. zmanjšajo posledice kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj ter širši strokovni in zainteresirani javnosti.
Tretja faza projektnih aktivnosti je namenjena vsem trem ciljnim skupinam (zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let, delodajalcem ter širši strokovni in zainteresirani javnosti). Primarno sta promocijska dogodka namenjena delodajalcem, da med zaposlenimi promovirajo uporabo interaktivnega orodja in da v organizaciji izvajajo predlagane ukrepe za obvladovanje teh tveganj, medtem ko krajša tiskana sporočila in promocijski posnetek za večjo prepoznavnost spletnega interaktivnega orodja naslavljajo vse ciljne skupine.
Aktivnosti tega projekta so primarno namenjene vsem zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let, kot tudi delodajalcem ter širši strokovni in zainteresirani javnosti.  V samem projektu bo prepoznana pojavnost kostno-mišičnih obolenj in psiho-socialnih tveganj v odvisnosti od obremenitve posameznika in lastnosti delovnih mest v različnih gospodarskih dejavnosti. Tako zastavljen projekt je neposredno usmerjen na preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj zaposlenih, saj izhaja iz analize zdravstvenih podatkov o zaposlenih v Sloveniji. Projekt tako predstavlja neposredno povezavo med dejansko prevalenco najpogostejših oblik kostno-mišičnih obolenj in  psiho-socialnih tveganj zaposlenih v Sloveniji ter možnimi preventivnimi in drugimi ukrepi za obvladovanje problematike na tem področju.

PARTNERJA PROJEKTA

PORJEKT FINANCIRATA