V4-2004: Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev (CRP projekt ARRS)
Trajanje projekta:

1. 11. 2020 – 31. 10. 2023

Vodilni partner:

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Kemijski inštitut

Vodja projekta:

Prof. dr. Olga Zorman Rojs

Sodelujoči na UP FVZ:

Prof. dr. Darja Barlič Maganja (SICRIS, ResearchGate)
Dr. Katja Bezek (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

S. Infantis je v Evropi najpogosteje izoliran serotip salmonel pri brojlerjih in predstavlja več kot polovico izolatov vseh salmonel iz jat in mesa brojlerjev. Tudi v Sloveniji je ta serotip prevladujoč v jatah, svežem mesu in mesnih pripravkih brojlerjev. Salmonela lahko na različne načine vstopi v katero koli fazo procesa reje perutnine, zato je poznavanje kritičnih točk vnosa in mehanizmov perzistence te bakterije v okolju izjemno pomembno za učinkovito preprečevanje ponavljajočih se okužb. Dosedanji podatki kažejo, da je S. Infantis pogosto ponovno potrjena na istih gospodarstvih in v istih objektih, kar kaže na izjemno obstojnost tega serotipa v okolju in na veliko sposobnost širjenja v rejah brojlerjev. V okviru projekta bomo identificirali kritične točke za vnos in širjenje bakterije S. Infantis v rejah brojlerjev. Za ta namen bomo vzorčili več mest znotraj in v okolici perutninskih rej vključno z insekti, glodalci, transportnimi sredstvi in drugimi možnimi kontaminenti. Na osnovi rezultatov preiskav na prisotnost bakterije S. Infantis in identificiranih kritičnih točk bomo ugotavljali poti širjenja sevov znotraj istih objektov in med različnimi rejami. Izbrane izolate bomo tipizirali z metodo WGS. Biofilm predstavlja enega ključnih dejavnikov tveganja za zadrževanje in boljšo preživitveno sposobnost bakterij izven gostitelja. Biofilm je tvorba z zunajceličnimi polisaharidi obdanih celic, ki izkazujejo večjo odpornost proti negativnim dejavnikom okolja, vključno z delovanjem biocidov. Kljub čiščenju in razkuževanju je S. Infantis pogosto ponovno potrjena na istih lokacijah, kar kaže na njeno filmotvornost. V okviru projekta bomo preverili učinkovitost obstoječih metod za preprečevanje ostajanja nečistoč v perutninskih hlevih. Določili bomo biocide, ki delujejo na biofilme genetsko različnih izolatov S. Infantis. Na osnovi rezultatov in vitro preskušanj bomo tudi na terenu preizkusili njihovo primernost in učinkovitost za sanacijo okuženih rej.

Poleg biovarnostnih ukrepov so preventivna cepljenja ena od možnih metod preprečevanja okužb perutnine s patogenimi mikroorganizmi. Zaradi velikega števila živali v intenzivnih rejah je metoda aplikacije cepiva izjemno pomemben dejavnik uporabnosti cepiv. Žal na tržišču zaenkrat ni cepiva proti S. Infantis za brojlerske piščance, ki bi ga bilo mogoče uporabljati z masovno aplikacijo. Proizvodnja in uporaba protiteles, pridobljenih iz kokošjih jajc, zato predstavlja eno od možnosti preprečevanja okužb s S. Infantis. V primerjavi s cepljenjem je peroralno dajanje specifičnih protiteles pogosto enostavnejša in cenejša možnost preventive in zdravljenja okužb. Preskusili bomo zvišati odpornost piščancev proti okužbi s peroralno uporabo inkapsuliranih IgY, pridobljenih iz jajčnega rumenjaka jajc kokoši, predhodno imuniziranih proti S. Infantis. Za ta namen bomo razvili in vitro metodo za ugotavljanje učinkovitosti in specifičnosti protiteles IgY na celičnih kulturah. V okviru projekta bomo ugotavljali tudi protimikrobno odpornost pridobljenih izolatov S. Infantis ter v primeru pojava S. Infantis z ESBL-determinantami predlagali dodatne biovarnostne ukrepe za preprečevanje širjenja sevov. Izolate S. Infantis bomo primerjali z že tipiziranimi izolati iz jat brojlerjev iz zbirke slovenskega Nacionalnega referenčnega laboratorija za salmonele ter z izolati iz perutninskega mesa in ljudi, ki bodo tipizirani v okviru raziskovalnega programa P4-0092 (Zdravje živali, okolje in varna hrana). Za tipizacijo bomo uporabili metodo WGS, primerjave pa bomo izvedli tudi z namenom ocene tveganja za prenos S. Infantis preko mesa in mesnih pripravkov na ljudi. Na osnovi pridobljenih rezultatov bomo izdelali smernice za čim bolj učinkovito obvladovanje kontaminacije hlevov pred, med in po vselitvi brojlerskih jat. Organizirali bomo tudi izobraževanja za rejce in veterinarje o načinih obvladovanja kontaminacije hlevov z bakterijo S. Infantis. 

Projekt »V4-2004 Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Dostopnost